Zdielať článok


Facebook Linkedin
Druhá vlna aktivácie elektronických schránok

Od 1. júna 2020 dochádza v zmysle platnej právnej úpravy zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o E-governmente“) k plošnej aktivácii elektronických schránok na Ústrednom portáli verejnej správy SR (www.slovensko.sk) aj pre právnické osoby, zapísané v inom ako v obchodnom registri (OR SR). Doteraz sa elektronická komunikácia a povinná aktivácia elektronickej schránky vzťahovala od roku 2014 na orgány verejnej moci, od júla 2017 na právnické osoby zapísané v OR SR a od 1. júna 2020 sa bude dotýkať nasledovných právnických osôb:

  • nadácií,
  • neinvestičných fondov,
  • neziskových organizácií poskytujúcich verejnoprospešné služby,
  • združení (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.),
  • odborových a zamestnávateľských organizácií,
  • politických strán a hnutí,
  • záujmových združení právnických osôb, a
  • organizácií s medzinárodným prvkom.  

Aktivácia elektronickej schránky

Vyššie uvedeným právnický osobám, ktoré k 31. máju 2020 nemali dobrovoľne aktivovanú elektronickú schránku, začne od 1. júna 2020 plynúť lehota 10 dní, po ktorých dôjde k automatickej aktivácii ich elektronickej schránky. To znamená, že elektronická schránka bude aktivovaná buď prvým prihlásením sa do nej po 1. júni 2020 alebo najneskôr po uplynutí lehoty 10 dní. Ak právnická osoba vznikne od 1. júna 2020 (vrátane), bude jej bezodkladne po vzniku zriadená elektronická schránka, ktorá bude aktivovaná buď prvým prihlásením alebo uplynutím lehoty 10 dní.

Prístup do elektronickej schránky bude mať od začiatku štatutárny zástupca alebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby. Na prístup do elektronickej schránky potrebuje mať oprávnená osoba elektronický občiansky preukaz s čipom, bezpečnostný osobný kód (BOK) a príslušné certifikáty, ktoré je možné vybaviť si na ktoromkoľvek oddelení dokladov v Slovenskej republike.

V prípade, že majiteľ elektronickej schránky z rôznych dôvodov nechce alebo nemôže pristupovať do elektronickej schránky, štatutár je oprávnený udeliť oprávnenie na prístup inej osobe. Žiadosť o udelenie oprávnenia môže štatutár zaslať správcovi modulu elektronických schránok (Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby) buď v listinnej forme s úradne osvedčeným podpisom, alebo prostredníctvom autorizovaného elektronického dokumentu.

Nakoľko vytvorenie elektronickej schránky a prístupov do nej vychádza z údajov jednotlivých registrov, upozorňujeme, aby si dotknuté právnické osoby skontrolovali údaje, ktoré príslušnému registru poskytli pri zápise alebo dodatočne vo forme plnenia oznamovacích povinností. Ide predovšetkým o názov a IČO právnickej osoby, meno, priezvisko a rodné číslo štatutára. Neaktuálne alebo nekompletné údaje by mohli spôsobiť nemožnosť prihlásiť sa do elektronickej schránky. V prípade zistenia nezrovnalostí je potrebné požiadať príslušný register o ich opravu, resp. doplnenie.

Pre lepší prehľad uvádzame tabuľku zdrojových registrov pre jednotlivé právne formy, z ktorých bude zriaďovateľ elektronických schránok čerpať základné údaje:

Prehľad registrov

Právna forma Názov zdrojového registra
Nadácia Register nadácií
Neinvestičný fond Register neinvestičných fondov
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby Register neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) Register občianskych združení
Odborové a zamestnávateľské organizácie Register odborových a zamestnávateľských organizácií
Politická strana, politické hnutie Register politických strán a politických hnutí
Záujmové združenie právnických osôb Register záujmových združení právnických osôb
Medzinárodné organizácie a združenia Register organizácií s medzinárodným prvkom

Sankcie a doručovanie

Treba tiež upozorniť na to, že hoci zákon o E-governmente nepredpokladá priamu sankciu za nepoužívanie elektronickej schránky, je zrejmé, že takýmto konaním, resp. nekonaním sa dotknutá osoba sama vystavuje riziku zmeškania procesných lehôt uložených úradmi/súdmi alebo iným sankciám/následkom, nakoľko vyššie uvedená právna úprava prioritizuje ako miesto na doručovanie listín orgánov verejnej moci (t.j. súdov, úradov a iných inštitúcií) zriadenú a aktivovanú elektronickú schránku oproti štandardnému (fyzickému) miestu doručenia v sídle, resp. na adrese právnickej osoby.

Štatutári právnických osôb by si tak mali zabezpečiť elektronický občiansky preukaz a všetky ostatné nástroje nevyhnutné na prístup do elektronickej schránky tak, aby najneskôr od 10.06.2020 vedeli disponovať so všetkým úradnými zásielkami, ktoré im orgány verejnej moci budú môcť doručovať  elektronicky.

V závere odporúčame osobám oprávneným na prístup do elektronickej schránky, aby si nastavili e-mailové a telefonické notifikácie o prijatých správach do e-schránky. Touto formou prevencie možno predísť prípadným problémom s nevedomosť o listinách doručených do elektronickej schránky.

Podrobné informácie, návody a postupy týkajúce k téme: aktivácia elektronickej schránky a používanie elektronickej schránky sú dostupné na webovej stránke Ústredného portálu verejnej správy SR (www.slovensko.sk).

O elektronických schránkach a aktuálnej situácii k nim sme pripravili aj video-školenie.

https://www.youtube.com/watch?v=7PX84EECO-0

Potrebujete poradiť s elektronickými schránkami alebo hľadáte iné právne služby? Radi Vám pomôžeme.

 

Súvisiace články