Zdielať článok


Facebook Linkedin
Zrýchlenie mimoriadneho splácania úveru na bývanie od 01.07.2023

Dňa 28.06.2023 poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili novelu zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Novela“ alebo „Zákon o úveroch na bývanie“).

Predmetnou Novelou poslanci poukázali na zvyšovanie úrokových sadzieb rozhodných pre výšku úrokov v úveroch na bývanie. V zmysle všeobecnej časti dôvodovej správy k vládnemu návrhu bolo preto nutné podniknúť aj legislatívne kroky k stanoveniu flexibilnejších podmienok splácania úveru na bývanie pre samotného spotrebiteľa.

Čoho sa Novela konkrétne dotýka?

V zmysle dostupných údajov Národnej banky Slovenska úrokové sadzby úverov na bývanie stúpli pod vplyvom vývoja na finančnom trhu. Od 01.07.2023 preto Zákon o úveroch na bývanie umožňuje spotrebiteľom predčasne splatiť úver na bývanie v jednej alebo viacerých splátkach, pričom celkovo spotrebiteľ nesmie predčasným splatením dosiahnuť výšku 30 % istiny tohto úveru na bývanie počas jedného kalendárneho roka. Zároveň zákonodarca ustanovil veriteľom zákaz sankcionovania spotrebiteľa v podobe akéhokoľvek poplatku, sankcie či náhrady nákladov pri predčasnom splatení úveru na bývanie nepresahujúceho vyššie uvedenú percentuálnu hranicu z istiny poskytnutého úveru. Po prvýkrát bude možné týmto spôsobom predčasne splatiť úver alebo jeho časť po 1.septembri 2023.

Doteraz bolo možné predčasne splatiť úver na bývanie, bez možnosti uloženia akejkoľvek sankcie zo strany veriteľa, iba do maximálnej výšky 20 % istiny úveru na bývanie a to iba v lehote jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy o úvere na bývanie.

Zákonodarca touto legislatívnou zmenou zaviedol možnosť zrýchlenia mimoriadneho splácania úveru na bývanie. Spotrebiteľovi totiž táto Novela umožní až dvanásťkrát za rok, do celkovej výšky 30 % istiny daného úveru, predčasne splatiť Novelou stanovenú časť úveru na bývanie, pričom táto zmena Zákona o úveroch na bývanie spôsobí značné uvoľnenie doterajších pravidiel v danej oblastí a potenciálne zásadným spôsobom zrýchli splácanie veriteľmi poskytnutých úverov na bývanie.

Aký vplyv bude mať Novela na veriteľov?

Slovenská banková asociácia (ďalej len „SBA“), ako zástupca záujmov bánk pôsobiacich na území Slovenskej republiky, poukázala na dostatočnosť predchádzajúcej právnej úpravy a v priamom dôsledku schválenia Novely na spôsobenie zbytočne zvýšených nákladov kvôli potrebnému prenastaveniu informačných systémov a ďalších nastavení dotýkajúcich sa danej problematiky. SBA tiež argumentuje, že náklady bánk, ktoré im v súvislosti s Novelou vzniknú, budú s vysokou mierou pravdepodobnosti prenesené na klientov bánk, dlžníkov. Banky sa tiež vyjadrujú, že zabezpečenie splnenia termínu 01.09.2023 ako prvého možného predčasného splatenia úveru na bývanie je neuskutočniteľné.

Široká odborná verejnosť argumentuje negatívnym vplyvom Novely aj na podnikateľské prostredie v rámci Slovenskej republiky. Výška predčasných splátok zo strany spotrebiteľov môže byť totiž v dôsledku zmien zavedených Novelou zásadne odlišná a nepravidelná a z tohto dôvodu bude mimoriadne náročné nastaviť splátkové kalendáre poskytnutých úverov. Napriek tejto skutočnosti doložka vybraných vplyvov ako súčasť dôvodovej správy, konkrétne v bode A.2., vplyv na podnikateľské prostredie, uvádza výslovne, že nedochádza k žiadnym vplyvom, ani k pozitívnym a ani k negatívnym, čo je možné považovať minimálne za  tvrdenie nezodpovedajúce skutočnosti.

Predčasné splatenie úveru – Záver

Novela predpokladá, že spotrebitelia budú mať záujem o predčasné splatenie ich úveru na bývanie, v zmysle podmienok zavedených Novelou. Avšak pravdepodobne existuje len malé percento obyvateľstva Slovenskej republiky, ktoré si môže dovoliť predčasne splatiť svoje záväzky v tak značnej výške. Je preto otázne, či predmetná Novela splní očakávania jej predkladateľov, pričom zavedením pravidiel uvedených v Novele dôjde s vysokou mierou pravdepodobnosti k (i) zvýšeniu nákladov na poskytnutie úveru na bývanie bankami, (ii) sprísneniu podmienok poskytnutia týchto úverov spotrebiteľom a zároveň (iii) k zhoršeniu podnikateľského prostredia v Slovenskej republike.

V prípade záujmu o právne poradenstvo Vám radi pomôžeme, neváhajte sa preto na nás kedykoľvek obrátiť.

Kategórie:

Bankové právo , Legislatíva


Publikované:

6. júla 2023

Súvisiace články