Zdielať článok


Facebook Linkedin
Zmeny v oblasti DPH od 01.01.2020

Novelou zákona o DPH účinnou od 01.01.2020 bolo do doterajšej právnej úpravy zavedených niekoľko zmien, ktoré vyplývajú zo smernice Rady EÚ č. 2018/1910 zo dňa 04.12.2018, ktorou sa mení smernica Rady EÚ 2006/112/ES.

Cieľom týchto zmien je dosiahnuť harmonizované a zjednodušujúce pravidlá týkajúce sa dodávok medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ, resp. zjednodušiť a uľahčiť cezhraničné obchodovanie.

Zásadné zmeny v oblasti DPH sa preto týkajú predovšetkým reťazových transakcií v rámci EÚ, a tiež zavedenia tzv. „call – off stock“ režimu.

Reťazové transakcie

Zákon o DPH až do účinnosti novely od 01.01.2020 nedefinoval podmienky reťazového obchodu. Po novele zákona sa definuje reťazová transakcia ako situácia, ak ten istý tovar je predmetom viacerých po sebe nasledujúcich dodaní, odoslanie alebo preprava tovaru sa uskutočňuje z jedného členského štátu, a to priamo od prvého dodávateľa konečnému zákazníkovi v reťazci dodaní. Ide teda o dodanie toho istého tovaru medzi viacerými osobami, ktorého odoslanie alebo prepravu uskutočňuje odberateľ prvého dodávateľa alebo je uskutočnená na jeho účet.

V súvislosti s oslobodením od DPH pri reťazových transakciách je však potrebné určiť, ktoré dodanie je považované za pohyblivú dodávku s oslobodením od DPH, a ktoré nie je považované za pohyblivú dodávku, ktorá od DPH oslobodená nie je a zdaňuje sa. Pohyblivá, resp. nepohyblivá dodávka tovaru sa určuje v závislosti od priradenia prepravy tovaru.

V rámci reťazových transakcií sa preprava tovaru priradí k prvému dodaniu pre prostrednú osobu (odberateľa prvého dodávateľa), ktorá odosiela alebo prepravuje tovar, alebo na ktorej účet je tovar prepravený alebo odoslaný.

Pohyblivú dodávku oslobodenú od DPH teda uskutočňuje prvý dodávateľ tovaru a nepohyblivú prostredná osoba. V prípade ak ale prostredná osoba oznámi svoje IČ DPH, ktoré jej bolo pridelené v členskom štáte, z ktorého sa tovar odosiela alebo prepravuje, a v tomto členskom štáte má IČ DPH pridelené aj prvý dodávateľ, oslobodenie od DPH sa uplatní na dodanie tovaru od prostrednej osoby pre odberateľa.

Tieto podmienky priradenia prepravy sa po novom budú uplatňovať aj pri trojstranných obchodoch.

Režim „call – of stock“

Zavedenie režimu call – of stock je jednou z najvýznamnejších zmien v oblasti DPH a ide o zjednodušenie obchodovania medzi členskými štátmi EÚ.

Podstatou režimu call – of stock je dodanie vlastného tovaru vopred známemu odberateľovi v inom členskom štáte, pričom takéto dodanie nebude podliehať DPH.

Zavedenie tohto režimu má predstavovať pre podnikateľov jednoduchší postup v rámci obchodovania s členskými krajinami EÚ. Pri uplatnení režimu sa platiteľ nebude musieť registrovať na DPH v členskom štáte dodania, pretože premiestnenie tovaru v jeho vlastníctve sa nepovažuje za dodanie za protihodnotu. Podstata nového režimu teda spočíva v tom, že zdaniteľná osoba svoj vlastný tovar najskôr premiestni do iného členského štátu a až následne prechádza vlastnícke právo k tovaru na odberateľa. Aby však došlo k naplneniu podstaty režimu, musia byť súčasne splnené viaceré hmotnoprávne podmienky.

Jednou z nich je, aby bol odberateľ, ktorému je tovar odoslaný alebo prepravený, dopredu známy. Tento musí byť identifikovaný pre daň v členskom štáte do ktorého je tovar odoslaný alebo prepravený.

Ďalšími podmienkami sú, že platiteľ ktorý odosiela alebo prepravuje tovar nie je v členskom štáte určenia usadený, a to ani prostredníctvom prevádzkarne, a že tovar bude dodaný odberateľovi v inom členskom štáte až potom, ako bude ukončená jeho preprava. Platiteľ, ktorý odosiela alebo prepravuje tovar zároveň musí uviesť premiestnenie tovaru v režime call – off stock vo svojich záznamoch, a v súhrnnom výkaze IČ DPH odberateľa, ktorý nadobudne tovar.

V prípade ak tieto podmienky nebudú splnené kumulatívne, platiteľ sa bude musieť registrovať na DPH v členskom štáte určenia.

Novela zákona o DPH ďalej priniesla aj zníženie sadzby dane z pôvodných 20% na 10% v prípade niektorých novín, časopisov a periodík, a tiež na niektoré druhy potravín. Boli doplnené ďalšie hmotnoprávne podmienky pre oslobodenie od dane pri dodaní tovaru do iného členského štátu. Nadobúdateľ tovaru musí oznámiť svoje IČ DPH pridelené v inom členskom štáte dodávateľovi. Oslobodenie od dane správca dane neuzná, ak dodávateľ nepodal súhrnný výkaz alebo v ňom uviedol nesprávne, neúplne alebo nepravdivé údaje za zdaňovacie obdobie, v ktorom došlo k dodaniu.

 

Kategórie:

Legislatíva


Tagy:

daň z pridanej hodnoty , daňové právo , DPH


Publikované:

1. januára 2020

Súvisiace články