Zdielať článok


Facebook Linkedin
Žiadosť o autorizáciu a oznámenie o poskytovaní AVMS

V posledných rokoch internet zmenil tzv. plán hry a stratégia oslovenia požadovanej cieľovej skupiny, akou je napr. potenciálna klientela, sa čoraz viac začína sústrediť práve na poskytovanie AVMS prostredníctvom online platforiem. Tento aktuálny trend vytvára podmienky pre silný, ľahko dostupný a zároveň na druhej strane ničím nekontrolovaný vplyv na spoločnosť.

V tejto súvislosti je preto veľmi dôležité nastaviť aj určité prostriedky ochrany (najmä voči maloletým) pred eventuálnym podnecovaním k nenávisti, násiliu alebo terorizmu. Spomínané vedľajšie nepriaznivé faktory získavania klientov online formou boli jedným z primárnych dôvodov potreby transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1808 zo 14. novembra 2018.

Tou sa mení smernica 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu, a to konkrétne do zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o mediálnych službách“), ktorého novelizované znenie sa stalo účinným od 01.08.2022, a ktoré so sebou prinieslo nové povinnosti a to nielen pre podnikateľské subjekty.

Zákon o mediálnych službách

Zákon o mediálnych službách nahrádza pôvodné zákony, ktorými sú zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii, zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách a zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu (digitálny zákon). Predmetná modifikácia slovenského právneho poriadku nastala nielen z dôvodu zmeny právnej úpravy na úrovni Európskej únie, ale tiež kvôli potrebe väčšej prehľadnosti normotvorby a rovnako aj nevyhnutného prijatia efektívnejších nástrojov dosahovania sledovaných cieľov.

Zákon o mediálnych službách teda obsahovo upravuje a zahŕňa všetky vyššie uvedené právne predpisy do jedného, čím  zjednocuje oblasť vysielateľov rozhlasovej a televíznej programovej služby, poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, prevádzkovateľov retransmisie, poskytovateľov multiplexu a poskytovateľov platformy na zdieľanie videí.

Podľa slov zákonodarcu, najvýraznejšou zmenou, ktorú prináša nová právna úprava, je zahrnutie platforiem na zdieľanie videí do regulačného rámca audiovizuálnych mediálnych služieb a nakoľko pôsobnosť zákona je pomerne široká, tento článok venujeme práve audiovizuálnym mediálnym službám na požiadanie (ďalej len „ AVMS“).

Definícia pojmu AVMS

Definícia AVMS je obsiahnutá v § 26 zákona o mediálnych službách pomerne extenzívne. Za AVMS možno označiť službu, ktorá je sprístupnená na sieti, vďaka čomu si užívateľ sám zvolí moment, v ktorý bude tú-ktorú službu využívať, resp. sledovať. Charakteristickou pre AVMS je primárne hospodárska povaha (teda jej účelom je dosahovanie zisku, a to aj v prípade, ak žiaden zisk dosiahnutý nebol) a obsah, ktorého cieľom je informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť.

Z uvedeného vyplýva aj negatívne vymedzenie AVMS, teda že príležitostné zverejňovanie videí či obdobných príspevkov, ktorých obsahom nie je propagácia produktu, služieb, spoločnosti, uverejňovanie reklamy v rámci príspevku alebo iná forma dosahovania zisku (majú skôr súkromný či hobby charakter), nespĺňa definičné znaky AVMS.

Rovnako tak nespĺňa definičné znaky ani napr. Live stream, ak po jeho ukončení nie je uložený v archíve. V praxi možno hovoriť o videách či programoch dostupných na internete alebo prostredníctvom aplikácii, ako napr. HBO GO, Netflix, YouTube, Facebook, Instagram či TikTok.

Povinnosti súvisiace s AVMS

Zákon o mediálnych službách spája AVMS s novými povinnosťami vzťahujúcimi sa ako na právnické, tak  aj na fyzické osoby, plnoleté aj neplnoleté, podnikateľské i nepodnikateľské. Tieto subjekty doteraz nemali zákonom uloženú žiadnu povinnosť voči Rade pre mediálne služby ( ďalej len „RMS“). RMS je orgánom štátnej správy s úlohou vykonávať dohľad nad dodržiavaním právnych predpisov upravujúcich vysielanie, retransmisiu, poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a poskytovanie platforiem na zdieľanie obsahu.

Zákon o mediálnych službách rozlišuje medzi povinnosťou podať oznámenie RMS a podať žiadosť o autorizáciu.

Oznámenie RMS

Prvá z uvedených povinností sa vzťahuje výhradne na fyzické osoby. Takýmito fyzickými osobami sa myslia poskytovatelia audiovizuálnej služby na požiadanie, ktorí zdieľajú svoj obsah výlučne prostredníctvom platformy na zdieľanie videí (napr. YouTube, Facebook Watch či TikTok).

Podľa zákonných ustanovení je fyzická osoba – poskytovateľ, povinná podať RMS oznámenie o poskytovaní AVMS najneskôr v deň začatia poskytovania týchto služieb. Za maloletého poskytovateľa je povinný takto spraviť jeho zákonný zástupca. Podanie oznámenia nie je spojené so žiadnym poplatkom, avšak nesplnenie zákonných povinností je spojené s peňažnou sankciou.

Povinnosť podať žiadosť o autorizáciu Rade pre mediálne služby vzniká po naplnení diferenčných znakov jednej z troch kategórií. Poskytovateľom musí byť buď právnická osoba, ktorá rovnako ako fyzická osoba s oznamovacou povinnosťou, poskytuje AVMS prostredníctvom platformy na zdieľanie videí, alebo fyzická alebo právnická osoba, ktorá AVMS poskytuje prostredníctvom vlastnej webovej stránky, prípadne aplikácie, či platformy.

Žiadosť o autorizáciu AVMS

Všetky vyššie uvedené subjekty sú povinné požiadať o autorizáciu ešte pred samotným poskytovaním audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie. Rovnaká povinnosť sa vzťahuje aj na subjekty, ktoré poskytovali AVMS ešte pred 1. augustom 2022, pričom nie je potrebné, aby na obdobie, kým RMS rozhodne, prerušili svoju činnosť.

V uvedenom prípade sa za podanie žiadosti uhrádza jednorazový správny poplatok vo výške 260 € (resp. 190 €, ak je žiadosť podaná elektronicky prostredníctvom portálu slovensko.sk) – a to aj v prípade, ak má poskytovateľ s povinnosťou podať žiadosť o autorizáciu viacerých „kanálov“. Po prijatí žiadosti má RMS 90 dní na rozhodnutie o žiadosti.

Dovoľujeme si zdôrazniť, že autorizácia poskytovania je tzv. právne nárokovateľná. To znamená, že každý, kto splní formálne náležitosti žiadosti, resp. oznámenia poskytovania, dostane od RMS vyrozumenie, že jeho oznámenie prijala a následne mu bude vydané rozhodnutie o udelení autorizácie poskytovania. Proces registrácie AVMS nenesie žiadne znaky cenzúry.

Zároveň RMS v tlačovej správe uviedla, že i napriek lehote na podanie žiadostí stanovenej na 31. december 2022, nie je v ich záujme sankcionovať, ale práve naopak pôsobiť edukatívne a preventívne, a preto dočasne nebudú iniciovať žiadne aktivity, ktoré by viedli k ukladaniu sankcií.

Audiovizuálne mediálny služby – záver

V neposlednom rade považujeme za podstatné opätovne zdôrazniť, že rozlišovacou podmienkou medzi oznamovacou povinnosťou a autorizačnou povinnosťou je charakter poskytovateľov, teda či poskytovateľ videí a poskytovateľ platformy na zdieľanie videí je jedna a tá istá osoba alebo ide o dva odlišné subjekty.

Pre komplexnosť dopĺňame, že zákon o mediálnych službách ustanovuje povinnosť právnickej osoby žiadajúcej o udelenie autorizácie poskytovania AVMS byť zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Bližšie informácie týkajúce sa plnenia povinností vyplývajúcich z novej legislatívy vzťahujúcej sa na mediálne služby, a to nielen v oblasti audiovizuálnych mediálnych služieb Vám na požiadanie a  s ochotou poskytne naša advokátska kancelária.

V prípade záujmu o právne poradenstvo v tejto veci alebo vypracovania príslušnej dokumentácie sa neváhajte na nás obrátiť.

Kontaktujte nás
Kategórie:

Legislatíva , Novinky


Publikované:

2. júna 2023

Súvisiace články