Zdielať článok


Facebook Linkedin
Zavedenie systému online registračných pokladníc (e-Kasa)

S účinnosťou novely Zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice dôjde v priebehu roku 2019 k podstatnej systémovej reforme v oblasti používania a najmä fungovania registračných pokladníc.

S účinnosťou novely Zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice dôjde v priebehu roku 2019 k podstatnej systémovej reforme v oblasti používania a najmä fungovania registračných pokladníc.

V súčasnosti je podnikateľ, na ktorého sa vzťahuje povinnosť používať registračnú pokladnicu, povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu, ktorá síce má pripojenie do internetovej siete, avšak nefunguje online. Druhou možnosťou, ktorá je pre podnikateľov zatiaľ voliteľná je virtuálna registračná pokladnica, používaná prostredníctvom webového sídla finančnej správy alebo prostredníctvom mobilne aplikácie.

Systém e-Kasa zavedený novelou Zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice predstavuje systémovú zmenu evidencie a ukladania informácií o transakciách, tržbách, hotovostných vkladoch a výberoch z pokladnice podnikateľov. Systém e-Kasa je založený na online prepojení všetkých online registračných pokladníc a virtuálnej registračnej pokladnice so systémom finančnej správy, čo finančnej správe umožní v reálnom čase sledovať a evidovať všetky transakcie, tržby a hotovostné vklady a výbery z pokladnice podnikateľov. Takto získané údaje môžu byť finančnou správou použité na tvorbu rôznych analýz, reportov a na ich základe na cielené daňové kontroly podnikateľov v prípade ich podozrivého správania. Systém online napojenia všetkých registračných pokladníc na portál finančnej správy e-Kasa je súčasťou opatrení na boj proti daňovým podvodom.

Všetky údaje z online registračnej pokladnice sa budú uchovávať na chránenom dátovom úložisku e-Kasa u podnikateľ a na úložisku e-Kasa finančnej správy.

Postupne od 01.04.2019 do 30.06.2019 budú podnikatelia, na ktorých sa vzťahuje povinnosť používať registračnú pokladnicu, môcť začať používať online registračnú pokladnicu. Počas tohto prechodného obdobia však budú môcť používať aj doterajšie elektronické registračné pokladnice.

Následne od 01.07.2019 bude platiť pre všetkých podnikateľov, na ktorých sa vzťahuje povinnosť používať registračnú pokladnicu, povinnosť používať online registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu. Všetky registračné pokladnice používané po 30.06.2019 budú musieť byť online pripojené na systém e-Kasa finančnej správy. Klasické elektronické registračné pokladnice, ktoré nemajú online prístup do systému e-Kasa, od 01.07.2019 už nebude možné používať a za ich používanie bude podnikateľom hroziť pokuta zo strany finančnej správy.

Pokuta pre podnikateľov, ktorí od 01.07.2019 nebudú na evidenciu tržieb v hotovosti používať pokladnicu e-Kasa klient, t.j. online registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu, môže byť určená od 330,- do 3.300,- Eur.

Zavedenie online registračnej pokladnice a jej napojenie do systému e-Kasa finančnej správy podnikateľom prinesie aj zníženie administratívneho zaťaženia, a to najmä zrušením povinnosti podnikateľov, ktorí používajú pokladnicu e-Kasa klient, t.j. online registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu, vyhotovovať dennú uzávierku, prehľadovú uzávierku a intervalovú uzávierku.

Uvedená novela Zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice a napojenie na systém e-Kasa sa týka iba tých podnikateľov, ktorí používajú a sú povinní používať elektronickú registračnú pokladnicu, ktorými sú podnikatelia, ktorí prijímajú tržbu z predaja tovaru alebo poskytnutia služby v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami na predajnom mieste. Za služby sa v tomto prípade považujú iba služby, ktoré sú explicitne uvedené v prílohe č. 1 Zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ako sú napríklad: právne činnosti, účtovnícke a audítorské činnosti, daňové poradenstvo, architektonické činnosti, reklamné agentúry, prekladateľské a tlmočnícke činnosti, činnosti cestovných agentúr, činnosti cestovných kancelárii, taxislužby, hotelové a podobné ubytovanie, reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál, atď.

 

Súvisiace články