Zdielať článok


Facebook Linkedin
Zásahy do telesnej integrity v rámci trestného konania

Dobrý deň, 
zaujímalo by ma, či možno v trestnom konaní odmietnuť podrobiť sa prehliadke tela alebo odberu biologického materiálu, resp. či sa im podrobiť musím a či stačí, aby som bol vyzvaný ústne policajtom, alebo je potrebná písomná výzva a čo mi hrozí, ak úkon odmietnem. 
Ďakujem. Váš čitateľ.

Vážený čitateľ,
s prihliadnutím na závažnosť zásahov do telesnej integrity fyzickej osoby treba v prvom rade upozorniť na skutočnosť, že akékoľvek zásahy v tejto súvislosti možno vykonať iba na základe zákona a podľa stanovených podmienok. Trestný poriadok alebo iný právny predpis špecifikuje aké zásahy do telesnej integrity fyzickej osoby možno vykonať v rámci trestného konania. Čo sa týka prehliadky tela, tej je povinný podrobiť sa každý, ak treba zistiť, či sú na jeho tele stopy alebo následky trestného činu (napr. bodné rany, odreniny). Prehliadku tela by mal v prvom rade zabezpečiť lekár, v opačnom prípade ju môže vykonať iba osoba rovnakého pohlavia (napr. príslušník policajného zboru).

Závažnejšími zásahmi sú zásahy pri ktorých dochádza k odoberaniu biologického materiálu. Pokiaľ takýto úkon nie je spojený so zásahom do telesnej integrity, môže ho vykonať sama dotknutá osoba, alebo s jej súhlasom orgán činný v trestnom konaní. Avšak v prípade odberu krvi alebo iného obdobného zásahu je nevyhnutné, aby bol zásah vykonaný lekárom alebo odborným zdravotným pracovníkom, pričom ak je potrebné daný úkon vykonať na účely dôkazu, je dotknutá osoba povinná daný úkon strpieť, ak nie je spojený s nebezpečenstvom pre jej zdravie. Taktiež na účely zistenia totožnosti (ako dôkaz) musí dotknutá osoba strpieť nevyhnutné úkony (napr. odobratie odtlačkov). Ak ide o osobu podozrivú zo spáchania trestného činu a obvineného, sú povinní strpieť okrem odobratia odtlačkov aj odobratie vzorky DNA na analýzu (vykonáva sa sterom bukálnej sliznice – vnútornej strany líc alebo vytrhnutím vlasov s korienkami).

Na prehliadku tela, odber biologického materiálu resp. iný obdobný úkon musí byť vydaný príkaz. Vo fáze pred začatím trestného stíhania alebo vo fáze prípravného konania môže vydať príkaz prokurátor alebo s jeho súhlasom policajt, inak vydá príkaz predseda senátu. Príkaz musí mať písomnú formu a musí byť odôvodnený (tzn. že musia byť opísané dôvody, na základe ktorých je nevyhnutné vykonať daný zásah). V zásade platí, že príkaz by sa mal vydať len ako krajná možnosť v prípade, že daná osoba odmietne na výzvu strpieť takýto zásah. To znamená, že príkazu by mala predchádzať výzva, pričom dotknutá osoba by mala byť poučená o tom, že ak odmietne dobrovoľne podrobiť sa zásahu sú orgány vykonávajúce úkon oprávnené po predchádzajúcej márnej výzve prekonať odpor danej osoby alebo ňou vytvorenú prekážku (pod prekonaním odporu si možno predstaviť napr. pri odnímaní odtlačkov prstov násilné pridržanie ruky dotknutej osoby).

V závere možno zhrnúť, že v prvom rade by mala byť osoba vyzvaná na strpenie niektorého z vyššie uvedených zásahov do jej telesnej integrity v rámci trestného konania a pokiaľ neudelí súhlas, možno vykonať takéto zásahy aj proti jej vôli, ale až po vydaní príkazu prokurátora alebo predsedu senátu.

Kategórie:

Právna poradňa


Tagy:

trestné právo


Publikované:

23. augusta 2016

Súvisiace články