Zapretie otcovstva

10. februára 2015

Ako zaprieť otcovstvo? Foto: pexels.com

Dobrý deň,
s mojou ženou sme zosobášení od apríla 2014 a v decembri 2014 sa nám narodilo naše prvé dieťa. V matrike som zapísaný ako otec maloletého dieťaťa, pričom som však nedávno zistil, že nie som jeho biologickým otcom. Domnievam sa, že biologickým otcom je predchádzajúci manžel mojej ženy. Zaujímalo by ma, či je možné zaprieť moje otcovstvo a ako mám postupovať. Ďakujem, Váš čitateľ Miroslav.

Vážený Miroslav,
v zmysle zákona o rodine bolo Vaše otcovstvo určené na základne tzv. domnienky otcovstva manžela matky maloletého dieťaťa. Podľa tohto ustanovenia sa považuje za otca dieťaťa manžel matky, ak sa narodí dieťa v čase od uzavretia manželstva do uplynutia trojstého dňa po zániku manželstva alebo po jeho vyhlásení za neplatné.

Uvedené platí, aj pokiaľ sa narodí dieťa znovu vydatej žene. Za otca sa považuje podľa zákona o rodine neskorší manžel, aj keď sa dieťa narodilo pred uplynutím trojstého dňa po tom, čo jej skoršie manželstvo zaniklo alebo bolo vyhlásené za neplatné. Za otca dieťaťa sa teda považuje aktuálny manžel matky, a to na základe vyššie uvedenej zákonnej domnienky.

Pokiaľ sa narodí dieťa v čase medzi stoosemdesiatym dňom od uzavretia manželstva a trojstým dňom po tom, čo manželstvo zaniklo alebo bolo vyhlásené za neplatné, zákon dáva manželovi matky možnosť otcovstvo zaprieť len vtedy, ak je vylúčené, že by manžel matky mohol byť otcom dieťaťa. Lehota stoosemdesiat dní začína plynúť nasledujúci deň po uzavretí manželstva.

Vo Vašej otázke uvádzate, že sa Vašej manželke narodilo dieťa v decembri 2014, teda osem mesiacov po svadbe. Preto budete môcť zaprieť otcovstvo len vtedy, ak je vylúčené aby ste boli otcom dieťaťa. Pred podaním návrhu na súd na zapretie otcovstva by ste si mali byť istý tým, že skutočne nie ste otcom maloletého dieťaťa Vašej manželky. Dôkazné bremeno v tomto prípade budete niesť Vy, to znamená, že budete musieť dostatočne preukázať, že v rozhodnej dobe nemohlo dôjsť z Vašej strany k počatiu dieťaťa (napr. dokázať , že ste sa s manželkou pohlavne nestýkali, preukázať neplodnosť a pod.).

Uvádzame, že ako manžel máte právo zaprieť otcovstvo voči dieťaťu a matke, a teda máte povinnosť v návrhu v procesnom postavení odporcov označiť oba tieto subjekty. Zdôrazňujeme, že v zmysle zákona o rodine môžete podať na súde návrh na zapretie otcovstva len do troch rokov odo dňa, keď ste sa dozvedeli, že sa Vašej manželke narodilo dieťa. Možnosť uplatniť svoje právo na súde je teda časovo ohraničené.

Záverom pre úplnosť uvádzame, že v prípade, ak by uplynula obom rodičom dieťaťa (teda Vám a matke dieťaťa) trojročná lehota ustanovená zákonom na zapretie otcovstva a ak je to potrebné v záujme dieťaťa, môže súd na návrh dieťaťa (zastúpenému kolíznym opatrovníkom) rozhodnúť o prípustnosti zapretia otcovstva. Ak súd rozhodne, že zapretie otcovstva po uplynutí zákonnej trojročnej lehoty je v záujme dieťaťa, môže dieťa po právoplatnosti tohto rozhodnutia podať návrh na zapretie otcovstva.

Odporúčame Vám, aby ste sa v predmetnej veci obrátili na právnika, ktorý sa detailne oboznámi s uvedenou vecou a navrhne Vám najvhodnejšie právne kroky.

Späť na články

Tagy

Spor o uzavretie kolektívnej zmluvy a právo na štrajk

23. septembra 2020 | Legislatíva Pracovné právo Verejné právo

Zákon o kolektívnom vyjednávaní obsahuje okrem pravidiel dojednávania kolektívnej zmluvy aj spôsob riešenia tzv. kolektívneho sporu.

Viac

Nové povinnosti subjektov zapísaných do obchodného registra

22. septembra 2020 | Legislatíva Novinky Obchodné právo

Z novely Obchodného zákonníka vyplývajú nové povinnosti subjektom zapísaných v Obchodnom registri. O najpodstatnejší zmenách sa [...]

Viac

Brexit a colnoprávne povinnosti – čo nastane od 1.1.2021?

16. septembra 2020 | Colné právo Legislatíva News Novinky

Po tom, čo UK a Severné Írsko vystúpilo z Európskej Únie sme pre Vás pripravili článok, kde sa dozviete aké zmeny nás čakajú po [...]

Viac