Zdielať článok


Facebook Linkedin
Zápis konečného užívateľa výhod do Obchodného registra SR
 Legislatívny rámec

Novela zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov“)[1]zavádza pre právnické osoby povinnosť zápisu konečného/konečných užívateľa/užívateľov výhod(ďalej ako „KÚV“) do Obchodného registra SR.

Touto novelou Zákona o ochrane pred legalizáciou z príjmov sa tak pasívne vkladá do zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o obchodnom registri“), konkrétne do § 2 Zákona o obchodnom registri nový odsek 3.

Koho sa povinnosť zápisu KÚV dotýka?

Povinnosť zápisu KÚV do Obchodného registra SR sa dotýka všetkých právnických osôb, ktoré sa zapisujú do Obchodného registra SR, t. j. spoločností s ručením obmedzeným, akciových spoločností, jednoduchých spoločností na akcie, komanditných spoločností a verejných obchodných spoločností.

Naopak, povinnosť zápisu KÚV do Obchodného registra SR sa nevzťahujena subjekty, ktoré sú:

  • subjektom verejnej správy,
  • emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu (t. j. akcie spoločnosti sú obchodovateľné na burze)[2].

Kto je KÚV v zmysle Zákona o obchodnom registri?

KÚV podľa uvedenej novely Zákona o ochrane pre legalizáciou príjmov je osoba, ktorá je špecifikovaná v § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov:

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä: a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá:

  1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
  2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
  3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
  4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

 V zmysle uvedeného, KÚV je najmä[3]fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo na základnom imaní nad 25 %, skutočne ovláda právnickú osobu s obchodným podielom prevyšujúcim 25 % a pod.

Pre subjekty, ktoré sa povinne zapisujú do registra partnerov verejného sektora na základe zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o RPVS“) je potrebné doplniť, že zápis KÚV do Obchodného registra SR nenahrádza povinnosť zápisu KÚV do registra partnerov verejného sektora v zmysle Zákona o RPVS.

Čo je potrebné k zápisu KÚV do Obchodného registra SR?

K zápisu KÚV do Obchodného registra SR je potrebné podať návrh na zápis KÚV do Obchodného registra SR prostredníctvom rozhrania pre zápis KÚV. Proces registrácie zahŕňa identifikáciu eID kartou (prihlásenie), vyplnenie formulárovej formy a zaslanie návrhu na registráciu KÚV.[4]

Okrem toho, podmienkou zápisu KÚV do Obchodného registra SR „bude aj uvedenie informácie o konečnom užívateľovi výhod, vrátane údajov, ktoré zakladajú jeho postavenie.[5]Novela Zákona o legalizácii príjmov bližšie nešpecifikuje formu / spôsob preukazovania, že fyzická osoba, ktorá je určená právnickou osobou ako KÚV, je skutočne KÚV(napr. tak, ako to je špecifikované v Zákone o RPVS).

V zmysle uvedeného tak možno konštatovať, že právnická osoba nemá povinnosť vypracúvať verifikačný dokument, ktorý je obligatórnou prílohou k zápisu KÚV do registra partnerov verejného sektora v zmysle Zákona o RPVS.

Na druhej strane, postavenie KÚV je potrebné vedieť preukázať, preto máme za to, že je vhodné, aby spoločnosť mala k dispozícii dokument[6], ktorý zachytí vlastnícku štruktúru právnickej osoby, spolu s vlastníckou štruktúrou ďalších spoločníkov, ak sú nimi obchodné spoločnosti, pričom z tejto štruktúry je zrejmé, kto je KÚV, v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o legalizácii z príjmov.

Nemožno opomenúť ani povinnosť viesť evidenciu KÚV v listinnej alebo elektronickej podobe, po dobu ďalších 5 rokov od zániku postavenia KÚV v právnickej osobe.

Kedy je potrebné splniť povinnosť zápisu do KÚV?

Novelizované ustanovenie § 2 ods. 3 Zákona o obchodnom registri je účinné od 01.11.2018, t. j. právnické osoby sú oprávnené zapisovať konečných užívateľov výhod do Obchodného registra od 01.11.2018.

Povinnosť zápisu KÚV do Obchodného registra SR je potrebné splniť najneskôr do 31.12.2019.

Záver

Cieľom Novely Zákona o legalizácii príjmov je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/89 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, a zároveň podpora odhaľovania a obmedzovania pohybu finančných prostriedkov a iných aktív zameraných na podporu a financovanie teroristických činov, ktorá sa dotkne právnických osôb v rámci celej Európskej Únie.

Transpozícia je vyjadrená v aktualizovanom znení Zákona o legalizácii z príjmov, ktorou sa zároveň novelizujú ďalšie právne predpisy, ako napr. Zákon o obchodnom registri. V nadväznosti na novelizáciu sa tak zavádzajú právnickým osobám povinnosti tak vo vzťahu k zápisu KÚV do Obchodného registra SR, ako aj povinnosti vo vzťahu k opatreniam proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, o ktorých sa píšeme v článku Novela zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

 

 

[1]Novela Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov č. 52/2018 Z. z. (ďalej ako “Novela Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov”)

[2]Osobitným predpisom je zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov

[3]Najčastejšie sa v praxi vyskytujú prípady KÚV s podielom na hlasovacích právach, základnom imaní, právom na hospodársky prospech nad 25 %, ktoré sú vyjadrené obchodným podielom spoločníka.

[4]Je možné predpokladať, že proces registrácie bude obdobný ako napr. pri zápise zmien do Obchodného registra SR.

[5]Dôvodová správa k Novele Zákona o legalizácii z príjmov

[6]Napr. po vzore verifikačného dokumentu v zmysle Zákona o RPVS.

Súvisiace články