Zdielať článok


Facebook Linkedin
Zákon o pozmekových úpravách a pripravované zmeny

Návrh Zákona o pozemkových úpravách je v súčasnosti predmetom rokovaní v NR SR, čo je jedným zo záverečných štádií legislatívneho procesu (ku dňu 25.07.2017). V zmysle dôvodovej správy zákon reaguje najmä na potrebu usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov (jednoduché pozemkové úpravy) k pozemkom nachádzajúcich sa pod „osídleniami marginalizovaných skupín“ (ďalej ako „osídlenia“) obyvateľstva a k pozemkom v hospodárskych dvoroch.[1] Účinnosť zákona je naplánovaná na 01.09.2017.

Novelu Zákona o pozemkových úpravách je možné rozdeliť z hľadiska prehľadnosti do dvoch častí, pričom v prvej časti sa budeme venovať najmä vysporiadaním vlastníckych a spoluvlastníckych vzťahov v hospodárskych dvoroch a v druhej časti ďalším dôležitým a očakávaným zmenám.[2]

  1. USPORIADANIE VLASTNÍCKYCH VZŤAHOV V HOSPODÁRSKYCH DVOROCH:

Hospodárskym dvorom sa na účely Zákona o pozemkových úpravách rozumie “obvod združených pozemkov, na ktorom boli zriadené stavby poľnohospodárskych podnikov do 24. júna 1991, ktoré slúžili poľnohospodárskej výrobe.

V súvislosti s jednoduchými pozemkovými úpravami na hospodárskom dvore je potrebné poukázať, že žiadateľom o jednoduché pozemkové úpravy je sám vlastník pozemnej stavby v hospodárskom dvore[3]. Vlastník je povinný (i) zabezpečiť financovanie pozemkových úprav a preukázať uzatvorenie zmluvy s osobou oprávnenou na projektovanie[4] a (ii) preukázať účelnosť pozemkových úprav.[5]

Účelnosť sa preukazuje už v tzv. prípravnom konaní. Prípravné konanie nasleduje po podaní žiadosti na príslušný okresný úrad. V prípravnom konaní sa okrem účelnosti preukazujú aj dôvody pozemkových úprav a ich naliehavosť.

V prípade pozemkových úprav v hospodárskych dvoroch sa v prípravnom konaní zisťuje aj záujem a vlastníkov pozemkov o pozemkové úpravy. Pri jednoduchých pozemkových úpravách v hospodárskom dvore sa zisťuje výlučne záujem vlastníkov v samostatnom obvode pozemkov v hospodárskom dvore. Je nevyhnutné, aby bol súhlas udelený minimálne vlastníkmi polovičnej výmery pozemkov.

 V prípravnom konaní má oproti ostatným pozemkovým úpravám okresný úrad aj ďalšie kompetencie a povinnosti, medzi ktoré patrí napr.:

  • prerokovanie pozemkových úprav s poľnohospodárskym podnikom,
  • vyzvanie žiadateľa jednoduchých pozemkových úprav na navrhnutie pozemkov na účely vyrovnania,
  • zriadenie prípravného výboru v spolupráci s obcou,
  • prerokovanie pozemkových úprav s obcou a orgánom štátnej správy na úseku územného plánovania.

Vlastníkom pozemkov sa v zmysle § 8 novely Zákona o pozemkových úpravách poskytuje “vyrovnanie v pozemkoch. Nové pozemky sa vlastníkom poskytnú v rovnakej hodnote, akú majú pôvodné pozemky”, pričom všeobecné ustanovenia § 11 ods. 1 až ods. 6 Zákona o pozemkových úpravách sa nepoužijú, t. j. uplatní sa princíp proporcionality.

Po prípravnom konaní nastupuje samotné konanie o pozemkových úpravách v zmysle podmienok ustanovených zákonom a schválenie pozemkových úprav.

Zhrnutím jednoduchých pozemkových úprav je potrebné doplniť, že v hospodárskych dvoroch sa poskytujú prednostne pozemky pod stavbou vlastníkom pozemkov, ktorý vlastnili pozemky pod stavbou v hospodárskom dvore až doteraz.

Zavedením tzv. jednoduchých pozemkových úprav na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov v hospodárskych dvoroch reaguje zákonodarca na potrebu vysporiadania vlastníckych a spoluvlastníckych vzťahov „pod“ hospodárskymi budovami. Žiadatelia tak majú možnosť zákonným a zjednodušeným spôsobom vysporiadať svoje vlastnícke vzťahy pod hospodárskymi budovami.

2. ĎALŠIE NOVINKY V ZÁKONE O POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH

Novela sa v zmysle uvedeného netýka výlučne sprehľadnenia a úpravy procesných postupov pri jednoduchých pozemkových úpravách, ale obsahuje[6] aj ďalšie zmeny:

  1. zmena pri užívaní pozemkov, resp. pri tzv. zjednodušených a zrýchlených postupoch[7], ktorá je zakotvená v § 12b Zákona o nájme. Pôvodné rozhodnutia tak stratia platnosť k 31.12.2018 v prípade opomenutia podania návrhu v zmysle pripravovaného ustanovenia § 12b Zákona o nájme,
  2. doplnenie zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, v zmysle ktorého sa vymedzujú podmienky pre schválenie registrom. Zákonodarca vytvára možnosť zápisu rozhodnutí o vydržaní do katastra samostatne po zápise do registra. Taktiež odvod ustanovený v § 22 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom sa zdvojnásobuje,

Ďalšími zmenami sa upresňujú a dopĺňajú jednotlivé ustanovenia Zákona o pozemkových úpravách. Ako sme naznačili, novela v prvom rade spresňuje procesy pozemkových úprav a pod.

Zavedením nových postupov zjednodušených pozemkových úprav pri pozemkoch pod osídleniami a v hospodárskych dvoroch, ktoré považujeme za najdôležitejšie zmeny Zákona o pozemkových úpravách, dáva zákon vlastníkom pozemkov a obciam možnosť vysporiadať pozemkové vzťahy.

Zákon prináša aj ďalšie zmeny, ktorých zhrnutie pripravujeme v ďalšom článku.

[1]Doplnenie písmen j) a k) do § 2 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách odsek, ktoré znejú: „j) je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom, ktoré sa nachádzajú pod osídleniami marginalizovaných skupín obyvateľstva (ďalej len „osídlenie“), a k) je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov v hospodárskych dvoroch.“.

[2]Vzhľadom na charakter a účel newsletter-u považujeme za potrebné upriamiť pozornosť najmä na pozemkové úpravy v hospodárskych dvoroch.

[3] Na rozdiel od pozemkových úprav v zmysle § 2 ods. 1 písm. j) a § 8g a nasl. novely Zákona o pozemkových úpravách, kde je žiadateľom obec.

[4] § 8h v spojení s § 25 a § 25a novely Zákona o pozemkových úpravách

[5] § 7 ods. 2 novely Zákona o pozemkových úpravách

[6] Pozn.: okrem zmien legislatívno-technického charakteru.

[7] Pozn.: pôvodne zakotvených v § 15 Zákona o pozemkových úpravách.

Súvisiace články