Zdielať článok


Facebook Linkedin
Veľká novela infozákona- rozšírenie oblasti prístupu k informáciám a práva na informácie

Dňa 20.09.2017 bol do medzirezortného pripomienkovania predložený návrh veľkej novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám s legislatívnym číslom LP/2017/678. Navrhovaná novela zavádza zmeny, ktoré prispejú k rozšíreniu okruhu poskytovaných informácií a povinných osôb, ako aj mechanizmy, ktoré budú brániť zneužitie infozákona. Navrhované opatrenia sú ďalším krokom k zvýšeniu transparentnosti verejnej správy, ktorá už dnes verejnosti poskytuje informácie o tom, kto uzatvára obchod so štátom (protischránkový zákon) ako aj čo je obsahom toho obchodu (povinné zverejňovanie zmlúv).

Návrh rozširuje okruh sprístupňovaných informácií o nominantoch štátnej správy vo vedúcich pozíciách. Základnou myšlienkou navrhovanej zmeny je odkryť osobné údaje v rozsahu životopisu o osobách, ktoré sa uchádzajú o manažérsku funkciu vo verejných podnikoch. Okrem toho sa proaktívne majú zverejňovať informácie, či obsadeniu funkcie predchádzalo výberové konanie.

Vo vzťahu k tzv. verejným podnikom sa navrhuje aby tieto podniky boli podriadené pôsobnosti infozákona (s výnimkou hroziacej ujmy v hospodárskej súťaži), čím sa výrazne zúži priestor pre výklad, či takéto osoby sú alebo nie sú povinné sprístupňovať informácie. Zároveň sa upravuje, že tzv. verejné podniky, ktoré sú kvázi monopolom (napr. zabezpečujú výber úhrady diaľničných známok, prevádzkujú železničné dráhy, sú jediným poskytovateľom MHD na území konkrétneho mesta alebo zabezpečujú zber a likvidáciu odpadu na území mesta ako jediný subjekt a pod.), budú mať úplnú sprístupňovaciu povinnosť.

Ďalšou novinkou je zavedenie žaloby pre prípad, že povinne zverejňovaná zmluva nebola zverejnená, hoci mala byť a pre prípad, že bolo na základe nezverejnenej zmluvy plnené. Výsledkom žaloby môže byť aj to, že dodávateľ bude musieť vrátiť majetkový prospech, ktorý získal na základe plnenia takejto zmluvy.

 Navrhuje sa, aby zmluva týkajúca sa vyporiadania vlastníctva nehnuteľností do vlastníctva Národnej diaľničnej spoločnosti podľa zákona č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti bola povinne zverejňovanou zmluvou.

Rozširuje sa aj rozsah povinne zverejňovaných informácií obcou a vyšším územným celkom. Po novom budú musieť okrem iného zverejňovať termíny zasadnutí zastupiteľstvanávrhy programov rokovaní a zápisnice z týchto zasadnutí, texty návrhov všeobecných záväzných nariadení (VZN), a to najneskôr 15 dní pred rokovaním, alebo údaje o účasti a o hlasovaní poslancov na zasadnutí zastupiteľstva.

Významnou zmenou je aj zavedenie tzv. imunity pre občanov – žiadateľov, ktorí bez akéhokoľvek zlého úmyslu šíria ďalej poskytnutú informáciu, a to napriek tomu, že ide o informáciu týkajúcu sa osobných údajov, obchodného tajomstva či utajovaných skutočností. Vychádza sa z konceptu, že profesionálom, ktorý má pri sprístupňovaní informácie dbať o to, aby nesprístupnil údaje, ktoré sprístupniť nemá, je povinná osoba a nie žiadateľ, ktorým je spravidla laik. Výhody takejto „imunity“ ale padajú v momente, ak žiadateľ šíri získané informácie obsahujúce osobné údaje, či údaje o súkromí konkrétnej osoby napriek tomu, že vedel, že dotknutá osoba súhlasila so sprístupnením svojich osobných údajov či údajov o svojom súkromí len tomuto konkrétnemu žiadateľovi.

Novela zavádza aj prehľad ďalších zmien, ktoré sú bližšie zdôvodnené v rámci dôvodovej správy predloženej spolu s návrhom novely do medzirezortného pripomienkovania.

Súvisiace články