Zdielať článok


Facebook Linkedin
Sťažnosť na prieťahy v konaní

Dobrý deň,
zaujímalo by ma ako sa môžem účinne brániť proti prieťahom v konaní, ktoré je vedené na okresnom súde už takmer osem rokov. V posledných 2 rokoch nebol zo strany súdu urobený žiadny úkon vo veci, pričom nejde o zložitú vec, ktorá by vyžadovala rozsiahle dokazovanie alebo dlhší čas na posúdenie. Podávala som už niekoľko sťažností na tomto súde, čo ale nepomohlo. Môžem sa tiež obrátiť na Európsky súd pre ľudské práva? Ak áno, za akých podmienok? Ďakujem, Vaša čitateľka.

Vážená čitateľka,
právo na prejednanie veci bez zbytočných prieťahov garantuje v čl. 48 ods. 2 Ústava Slovenskej republiky. Sťažnosť na porušenie tohto základného práva je potrebné v prvom rade adresovať predsedovi príslušného súdu, nakoľko Ústavný súd tiež posudzuje, či boli využité dostupné právne prostriedky nápravy pred podaním ústavnej sťažnosti. V zmysle Vášho vyjadrenia ste už túto možnosť využili, preto sa jej ďalej nebudeme venovať.

Pre porušenie základných práv alebo slobôd (právo na súdnu a inú právnu ochranu) možno podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy SR podať sťažnosť na Ústavný súd. V tomto smere vytvoril Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) kritériá posudzovania dĺžky súdneho konania, podľa ktorých sa riadi aj Ústavný súd SR. Týmito kritériami sú dĺžka konania, najmä z pohľadu významnosti rozhodovanej veci (ak je potrebné konať zrýchlene, pretože konanie má vplyv napr. na prostriedky na živobytie sťažovateľa, alebo ide napr. o výživné, či styk rodiča s dieťaťom), zložitosť veci (napr. je možné rôzne interpretovať aplikovanú právnu normu), správanie účastníkov konania, resp. aktivita orgánov verejnej moci, vrátane súdu. Ak porušenie práv alebo slobôd vzniklo nečinnosťou, Ústavný súd môže prikázať, aby ten, kto tieto práva alebo slobody porušil, vo veci konal. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v konaní pred Ústavným súdom musíte byť zastúpená advokátom. Pokiaľ Ústavný súd skonštatuje porušenie základných práv alebo slobôd, môže priznať sťažovateľovi primerané zadosťučinenie, ak sa ho v návrhu sťažovateľ domáhal.

Podať sťažnosť na ESĽP možno až po vyčerpaní účinných a dostupných prostriedkov nápravy na vnútroštátnej úrovni, a to iba v rozsahu práv, ktoré garantuje Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd a dodatkové Protokoly k Dohovoru. Za účinné prostriedky nápravy ESĽP považuje také, ktoré umožnia predísť namietanému porušeniu alebo jeho pokračovaniu, resp. poskytnú primeranú nápravu za akékoľvek porušenie, k akému došlo. Za takýto prostriedok sa považuje aj sťažnosť na Ústavný súd SR, preto by sme Vám odporúčali využiť v prvom rade tento prostriedok ochrany. Sťažnosť na ESĽP sa podáva proti štátu (ktorý je zodpovedný za činnosť súdov), spolu s vyplneným predpísaným formulárom (dostupným na internetovej stránke ESĽP) a musí byť podaná v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bolo prijaté konečné rozhodnutie vo veci, ktorá je predmetom sťažnosti. V prípade záujmu o prípravu vyššie uvedených sťažností Vám odporúčame obrátiť sa na právnika.

Kategórie:

Právna poradňa


Tagy:

ústavné právo


Publikované:

19. mája 2015

Súvisiace články