Zdielať článok


Facebook Linkedin
Štátna podpora zelených domácností – Zelená domácnostiam II.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) uverejnila národný projekt označený ako ,,Zelená domácnostiam II“, ktorý je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu „Zelená domácnostiam II“ je podpora a motivácia domácností smerujúca k inštalácii malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE), čo umožní znížiť počet využití fosílnych palív. Malými zariadeniami sú pritom zariadenia s výkonom do 10 kW. Pri výrobe tepla je takýmto zariadením zariadenie, ktoré pokryje potrebuje energie pre budovu užívanú fyzickými osobami na bývanie.

Predmetom podpory sú tak najmä zariadenia na výrobu elektriny (fotovoltaické panely a veterné turbíny) a na výrobu tepla (slnečné kolektory, kotly na biomasu, tepelné čerpádlá), ktorých konkrétne typy musia byť uvedené v zozname Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

Subjektmi oprávnenými žiadať o príspevok na vyššie uvedené zariadenia sú len fyzické osoby, ktoré sú výlučným vlastníkom, podielovým alebo bezpodielovým spoluvlastníkom rodinného domu. Rodinný dom, na ktorý sa požaduje príspevok nesmie byť v spoluvlastníckom podiele právnickej osoby alebo inak vedený v zozname obchodného majetku podnikateľského subjektu. Taktiež nesmie byť viac ako 15% nákladov za dodávanú energiu pre predmetný rodinný dom účtovaných v účtovníctve podnikateľského subjektu (vrátane neziskových organizácií), viac ako 15% podlahovej plochy prenajatých alebo prenechaných na hospodársku činnosť, alebo prenechaných / prenajatých na bývanie inej fyzickej osobe v rámci podnikateľskej činnosti žiadateľa.

Na inštaláciu slnečných kolektorov a kotla na biomasu v bytovom dome sú oprávneným žiadateľom aj spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov a vlastníci bytov v bytovom dome zastúpení správcom bytového domu. Aj pri tejto skupine žiadateľov platí, že byt alebo bytový dom nesmie byť využívaný na podnikateľské účely v rozsahu uvedenom v predchádzajúcom odseku.

Výška podpory je priamo úmerná skutočnými nákladom vynaloženým na dodávku a inštaláciu celého systému, pričom však je určená maximálna výška podpory, ktorá nesmie prekročiť 50 % z oprávneným výdavkov. Pri jednotlivých druhoch zariadení je zo SIEA strany  určená sadzba za 1 inštalovaný kW výkonu, maximálny výkon, na ktorý bude poskytnutý príspevok, a zároveň maximálny príspevok na inštaláciu.

Pre prijímanie žiadostí o príspevok je určené nasledovne obdobie:

  • pre kotly a biomasu od 17.05.2020,
  • pre slnečné kolektory od 22.06.2020,
  • pre tepelné čerpadlá od 24.06.2020,
  • pre fotovoltaické systémy je od 29.06.2020.

Každá zaregistrovaná žiadosť bude zaradená do poradia pre daný druh zariadenia, kde bude vyhodnotená a následné vyrozumená prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v žiadosti. Vyhovenie žiadosti priamo úmerne závisí od pripravenosti domácností a zhotoviteľov, najmä však uvedené zariadenie v lehote nainštalovať a predložiť kompletné dokumenty k žiadosti o preplatenie poukážky. Žiadosti o preplatenie vybavuje SIEA priebežne.

Dátum ukončenia vyššie uvedenej podpory je 31.12.2023 alebo do vyčerpania alokácie určenej na inštaláciu zariadení.

Kategórie:

Legislatíva


Publikované:

1. júla 2020

Súvisiace články