Štátna podpora zelených domácností – Zelená domácnostiam II.

1. júla 2020

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) uverejnila národný projekt označený ako ,,Zelená domácnostiam II“, ktorý je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu „Zelená domácnostiam II“ je podpora a motivácia domácností smerujúca k inštalácii malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE), čo umožní znížiť počet využití fosílnych palív. Malými zariadeniami sú pritom zariadenia s výkonom do 10 kW. Pri výrobe tepla je takýmto zariadením zariadenie, ktoré pokryje potrebuje energie pre budovu užívanú fyzickými osobami na bývanie.

podpora-SIEA-prosman-pavlovic

Predmetom podpory sú tak najmä zariadenia na výrobu elektriny (fotovoltaické panely a veterné turbíny) a na výrobu tepla (slnečné kolektory, kotly na biomasu, tepelné čerpádlá), ktorých konkrétne typy musia byť uvedené v zozname Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

Subjektmi oprávnenými žiadať o príspevok na vyššie uvedené zariadenia sú len fyzické osoby, ktoré sú výlučným vlastníkom, podielovým alebo bezpodielovým spoluvlastníkom rodinného domu. Rodinný dom, na ktorý sa požaduje príspevok nesmie byť v spoluvlastníckom podiele právnickej osoby alebo inak vedený v zozname obchodného majetku podnikateľského subjektu. Taktiež nesmie byť viac ako 15% nákladov za dodávanú energiu pre predmetný rodinný dom účtovaných v účtovníctve podnikateľského subjektu (vrátane neziskových organizácií), viac ako 15% podlahovej plochy prenajatých alebo prenechaných na hospodársku činnosť, alebo prenechaných / prenajatých na bývanie inej fyzickej osobe v rámci podnikateľskej činnosti žiadateľa.

Na inštaláciu slnečných kolektorov a kotla na biomasu v bytovom dome sú oprávneným žiadateľom aj spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov a vlastníci bytov v bytovom dome zastúpení správcom bytového domu. Aj pri tejto skupine žiadateľov platí, že byt alebo bytový dom nesmie byť využívaný na podnikateľské účely v rozsahu uvedenom v predchádzajúcom odseku.

Výška podpory je priamo úmerná skutočnými nákladom vynaloženým na dodávku a inštaláciu celého systému, pričom však je určená maximálna výška podpory, ktorá nesmie prekročiť 50 % z oprávneným výdavkov. Pri jednotlivých druhoch zariadení je zo SIEA strany  určená sadzba za 1 inštalovaný kW výkonu, maximálny výkon, na ktorý bude poskytnutý príspevok, a zároveň maximálny príspevok na inštaláciu.

Pre prijímanie žiadostí o príspevok je určené nasledovne obdobie:

  • pre kotly a biomasu od 17.05.2020,
  • pre slnečné kolektory od 22.06.2020,
  • pre tepelné čerpadlá od 24.06.2020,
  • pre fotovoltaické systémy je od 29.06.2020.

Každá zaregistrovaná žiadosť bude zaradená do poradia pre daný druh zariadenia, kde bude vyhodnotená a následné vyrozumená prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v žiadosti. Vyhovenie žiadosti priamo úmerne závisí od pripravenosti domácností a zhotoviteľov, najmä však uvedené zariadenie v lehote nainštalovať a predložiť kompletné dokumenty k žiadosti o preplatenie poukážky. Žiadosti o preplatenie vybavuje SIEA priebežne.

Dátum ukončenia vyššie uvedenej podpory je 31.12.2023 alebo do vyčerpania alokácie určenej na inštaláciu zariadení.

Späť na články

Platnosť certifikátu pre vydávanie e-podpisu na občianskych preukazoch

23. júna 2021 | Legislatíva Newsletter Nezaradené Novinky Obchodné právo

Dňa 26. júna 2021 končí certifikácia doterajšieho zariadenia pre e-podpis na občianskych preukazoch a cudzineckých dokladoch. Aké zmeny [...]

Viac

Konanie o potvrdení vydržania ako nové civilné mimosporové konanie

16. júna 2021 | Legislatíva Nezaradené Novinky Občianske právo Odborné články

Cieľom novely CMP je zmena spôsobu deklarovania vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému [...]

Viac

LEGISLATÍVNY ZÁMER REKODIFIKÁCIE PRÁVA OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

25. mája 2021 | Legislatíva Novinky Obchodné právo Spoločnosti

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do pripomienkového konania Legislatívny zámer rekodifikácie práva obchodných spoločností. Aké [...]

Viac