Zdielať článok


Facebook Linkedin
Správa bytového domu

Dobrý deň,
ako vlastníčka bytu v bytovom dome som žiadala správcu o mesačný rozpis splátok (keďže sa menila výška poplatkov), ale prišla mi odpoveď, že nemôže vyhovieť mojej individuálnej požiadavke. Rada by som zistila ako sú vyúčtované jednotlivé položky na úhradu. Mám právo požiadať individuálne o vydanie takéhoto dokladu? Je správca povinný zasielať mesačný zálohový predpis platieb pri každej zmene položiek? Schvaľuje sa výška odmeny pre domového dôverníka každoročne? Ďakujem, Vaša čitateľka.

Vážená čitateľka,
správca je povinný vždy najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa správy domu a vykonať vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome. Za nesplnenie povinnosti predložiť uvedené v stanovenej lehote je možné správcu sankcionovať, a to nehradením platieb za správu až do dodatočného splnenia si tejto povinnosti.

Mesačný zálohový predpis obsahuje rozpis predpokladaných výdavkov spojených so správou bytového domu. Pri zmene niektorej z položiek (napr. zvýšenie nákladov na elektrickú energiu) sa spravidla zmení aj výška požadovaných mesačných platieb, preto je potrebné, aby správca takéto zmeny oznámil vlastníkom s uvedením novej sumy na úhradu. Zákon neupravuje podrobnosti ohľadom oznámení zmien vlastníkom, príp. lehôt alebo spôsobu reklamácie vyúčtovania, uvedené býva upravené v uzavretých zmluvách o výkone správy domu. Výšku preddavkov do fondu opráv si určujú vlastníci spravidla vždy na jeden rok vopred.

Podľa § 11 ods. 6 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov má vlastník právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv. Zákon ďalej toto právo nešpecifikuje, pričom sa možno dôvodne domnievať, že za doklady týkajúce sa správy domu sa považujú aj doklady na rozúčtovanie úhrad na plnenie a mesačný zálohový predpis platieb. Nakoľko nie sú stanovené ďalšie podmienky nahliadania do dokladov, v zmysle občianskeho zákonníka ak čas splnenia nie je dohodnutý (napr. v zmluve o správe domu), ustanovený právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí, je daná osoba povinná plniť prvého dňa po tom, čo bola o plnenie požiadaná. Vzhľadom na uvedené má správca povinnosť umožniť vlastníkovi nahliadnuť do všetkej dokumentácie týkajúcej sa správy domu, (pokiaľ nie je možná dohoda) na ďalší deň potom, ako bol požiadaný vlastníkom. Samozrejme je potrebné sa do určitej miery prispôsobiť aj správcovi (tzn. nežiadať o nahliadnutie do dokumentácie v nočných hodinách a pod.).

Zástupca vlastníkov má právo na odmenu, pokiaľ mu bola priznaná rozhodnutím vlastníkov. Zástupcovia zvyknú vykonávať túto funkciu na základe osobitných zmlúv, pričom podmienky bývajú upravené práve v týchto zmluvách. Zákon nestanovuje lehoty na schvaľovanie odmeny pre zástupcu vlastníkov, avšak v prípade, že majú vlastníci záujem o zmenu výšky odmeny, môže sa zvolať schôdza vlastníkov, kde sa rozhodne o zmene.

Súvisiace články