Zdielať článok


Facebook Linkedin
Registrácia a využitie ochrannej známky

 

Väčšina úspešných podnikateľov od začiatku svojich podnikateľských aktivít dbá na to aby si zákazníci spájali ich služby alebo tovar ktoré ponúkajú práve s nimi a preto sa snažia o vybudovanie vlastnej značky, či už pomocou loga, názvu firmy alebo sloganu, ktorá ich odlíši od ostatných. Aby však bolo možné toto duševné vlastníctvo právne ochrániť je potrebné zaregistrovať si ho v podobe ochrannej známky,  ktorá sa bude spájať s konkrétnymi tovarmi a službami ktoré podnikateľ poskytuje. Ochrannú známku môže tvoriť  akékoľvek označenie, ako napríklad slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, farby, tvar výrobku alebo tvar obalu, alebo zvuky.

Vďaka ochrannej známke získa jej majiteľ nasledovné práva:

 1. Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná v registri,
 2. Majiteľ ochrannej známky je oprávnený používať spolu s ochrannou známkou značku označenie ®,
 3. Nikto bez povolenia majiteľa nemôže používať ochrannú známku na označenie tovarov a služieb, kde by mohlo dôjsť zámene na strane verejnosti,
 4. V prípade neoprávneného použitia ochrannej známky má majiteľ právo domáhať sa zakázania takého to užívania a má nárok na vzniknutú škodu,
 5. Majiteľ ochrannej známky má taktiež právo preniesť ochrannú známku písomnou zmluvou na inú fyzickú alebo právnickú osobu.

Triedenie služieb a tovarov – ochranné známky

Pri registrácii ochrannej známky, okrem samotnej známky, je tiež potrebné určiť pre ktoré služby a tovary bude táto známka platiť. Podnikatelia majú možnosť vybrať si zo 45 tried podľa Niceskej dohody, ktoré definujú širokú škálu tovarov (trieda 1 – 35) a služieb (trieda 36 – 45. Vzhľadom k tomu je potrebné dôkladne zvážiť, nielen ktoré triedy podnikateľ považuje za relevantné v súčasnosti, ale pre ktoré tovary a služby by bolo vhodné mať ochrannú známku aj do budúcnosti. Doba platnosti ochrannej známky je 10 rokov a podnikateľ teda musí zvážiť, či počas tejto doby neplánuje rozšíriť oblasť svojho podnikania na iné tovary a služby.  Výber všetkých tried tovarov a služieb však nie je vždy najlepším riešením a toto rozhodnutie prináša svoje negatíve. Okrem toho, že pridaním každej triedy sa navyšuje cena registrácie ochrannej známky, platí tiež, že pokiaľ podnikateľ svoju ochrannú známku nebude používať na všetky tovary alebo služby, hrozí jej napadnutie zo strany iných podnikateľov na trhu. Ide totiž o aplikáciu funkčného mechanizmu chrániacieho pred blokovaním kategórií pre ostatných uchádzačov o ochrannú známku.

Delenie ochranných známok

Podľa územia sa ochranné známky delia na:

 • národnú ochrannú známku,
 • ochrannú známku EÚ
 • medzinárodnú ochrannú známku.

 

A hoci sa proces registrácie pre každú z týchto známok líši, spoločným kritériom pri všetkých troch typoch je nasledovné:

 1. ochranná známka musí mať dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, t. j. nesmie obsahovať označenia ktoré sú obvyklými v bežnom jazyku a údaje, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb;
 2. ochranná známka nemôže byť zavádzajúca, t. j. nemôže byť zameniteľná za inú ochrannú známku pre rovnaké alebo podobné tovary a služby a nemôže byť zhodná s inou zaregistrovanou ochrannou známkou; a
 3. ochranná známka nemôže byť v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi.

 

Registrácia ochrannej známky na Slovensku

Požiadať o registráciu ochrannej známky na Slovensku môže akákoľvek fyzická alebo právnická osoba podaním žiadosti na Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici (ďalej len „úrad“), a to buď osobne v podateľni úradu, poštou na adresu úradu alebo elektronicky. Registrácia individuálnej prihlášky do troch tried tovarov a služieb (ďalej len „individuálna známka“) je spoplatnené správnym poplatkom vo výške 166,- EUR, a registrácia kolektívnej ochrannej známky do troch tried (ďalej len „kolektívna známka“) je spoplatnená správny poplatkom vo výške 332,- EUR, pričom pri oboch sa za každú triedu nad tri triedy sa pripláca 20,- EUR. Uvedená výška poplatku je znížená o polovicu, najviac však o 70,- EUR, v prípade elektronického podania návrhu na registráciu.

Po podaní prihlášky úrad najskôr preverí či sú splnené všetky formálne náležitosti prihlášky podľa zákona č. 506/2009 o ochranných známkach (ďalej len „zákon o OZ“) po ktorom nasleduje platba správneho poplatku. Zákonné lehoty tohto úkonu môžu trvať až 36 dní, pričom po uplynutí tejto lehoty bude žiadateľovi potvrdená prihláška so správou o platbe a úrad vykoná formálny a vecný prieskum prihlášky Spôsobilé prihlášky ochrannej známky budú následne zverejnené na vestníku úradu. Odo dňa zverejnenia ochrannej známky vo vestníku začína plynúť doba 3 mesiacov v rámci ktorej bude môcť byť zo strany tretích osôb podané námietky a pripomienky proti zápisu ochrannej známky. Pokiaľ v uvedenej lehote nebudú podané žiadne námietky, tak uplynutím troch mesiacov bude ochranná známka zapísaná, o čom bude žiadateľovi vydané osvedčenie.

Platnosť slovenskej ochrannej známky trvá 10 rokov od dňa podania prihlášky na úrad. Po uplynutí tejto doby má majiteľ ochrannej známky nárok na obnovu zápisu do dňa jej vypršania, znovu na 10 rokov.

Registrácia ochrannej známky EÚ

Pokiaľ má podnikateľ záujem registrovať si svoju ochrannú známku v rámci EÚ, o registráciu je potrebné požiadať priamo na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej len „EUIPO“) a to buď elektronicky alebo písomne. Výšky správnych poplatkov pre zápis sa však líšia od tých pre zápis slovenskej ochrannej známky, pričom poplatok za elektronickú individuálnu známku (jedna trieda) je vo výške 850,- EUR a poplatok pre elektronickú kolektívnu známku (jedna trieda) je 1.500,- EUR. Papierové formy prihlášok ako boli uvedené v predošlom poradí sú zvýšené a to poplatky v sume 1.000,- EUR a 1.800,- EUR. Za druhú triedu tovarov a služieb sa následne pripláca 50,- EUR a za tretiu a každú nasledujúcu triedu tovarov a služieb navyše sa pripláca 150,- EUR.

Po registrácii ochrannej známky na EUIPO bude ochranná značka automaticky zaregistrovaná v celej EÚ. Tento proces môže trvať 4 – 5 mesiacov, respektíve 5 – 6 mesiacov v závislosti od toho, či bude podanie ochrannej známky spôsobilé na rýchle alebo štandardné použitie (Fast Track alebo Standard Track). Už na základe samotnej podanej prihlášky môžu podnikatelia podať námietky proti neskoršie podaným prihláškam ochranných známok, ktoré môžu byť zhodné alebo podobné  ochrannej známke pre zhodné alebo podobné tovary a / alebo služby podľa skôr podanej prihlášky.

Rovnako ako pri registrovaní ochrannej známky na Slovensku, aj pri registrovaní ochrannej známky EÚ, musí ochranná známka prejsť lehotou na preskúmanie. V toto období sa predovšetkým skúma to, či je ochranná známka v súlade s Článkami 7 a 8 Nariadenia (EÚ) 2017/1001.

Platnosť ochrannej známky EU trvá 10 rokov od dňa podania prihlášky na EUIPO. Po uplynutí tejto doby má majiteľ ochrannej známky EU nárok na obnovu zápisu do dňa jej vypršania, znovu na 10 rokov. Žiadosť môže byť podaná ešte 6 mesiacov po vypršaní známky, avšak za dodatočný správny poplatok.

Registrácia medzinárodnej ochrannej známky

Predpokladom na podanie medzinárodnej ochrannej známky je, že o ňu podnikateľ požiada po podaní alebo súčasne s podaním žiadosti o národnú (slovenskú) ochrannú známku. Na rozdiel od ochrannej známky EÚ, registrácia medzinárodnej ochrannej známky prebieha na zápisnom úrade štátu v ktorom má žiadateľ podnik, bydlisko, alebo štátnu príslušnosť. V prípade Slovenskej republiky by bol registrátorom Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici, ktorý sprostredkovanie tejto služby spoplatňuje poplatkom 100,- EUR. Zvyšné poplatky sa hradia priamo Svetovej organizácii duševného vlastníctva (ďalej len „WIPO“). Poplatok za čiernobielu a slovnú známku je 653,- CHF, zatiaľ čo poplatok za farebnú známku je 903,- CHF, pričom každý z týchto poplatkov už zahŕňa tri triedy Niceskej klasifikácie. Za každú ďalšiu triedu sa pripláca 100,- CHF a 100,- CHF sa platí sa aj za každú krajinu v ktorej má ochranná známka platiť. Počet krajín z ktorých si žiadateľ môže vybrať je obmedzený na 124 krajín, ktoré sú súčasťou Madridskej dohody.

V prípade podania prihlášky medzinárodnej ochrannej známky na slovenskom úrade a úhrade správneho poplatku, bude vykonané vyššie spomínané formálne preskúmanie žiadosti o registráciu a za žiadateľa bude vypracovaná žiadosť o registráciu medzinárodnej ochrannej známky, ktorá bude odoslaná na WIPO. Po úhrade poplatkov pre WIPO bude vykonané formálne preskúmanie ochrannej známky na medzinárodnej úrovni. V prípade, ak je ochranná známka v súlade s podmienkami stanovenými WIPO, bude následne postúpená na úrady priemyselného vlastníctva štátov v ktorých žiadateľ cez WIPO požadoval registráciu ochrannej známky. O rozsahu ochrany sa rozhodne do 12 mesiacov (alebo 18 mesiacov, ak ide o niektorých členov WIPO) od dátumu, keď WIPO informovala úrad o svojom rozhodnutí.

Platnosť medzinárodnej ochrannej známky trvá 10 rokov od dňa podania prihlášky na úrad. Po uplynutí tejto doby má majiteľ ochrannej známky rovnako nárok na obnovu zápisu do dňa jej vypršania, znovu na 10 rokov.

V prípade potreby poradenstva vo veci, alebo vypracovania potrebnej dokumentácie sa na nás neváhajte obrátiť. V súvislosti s ochrannými známkami zabezpečujeme komplexné právne služby.

 

Kategórie:

Autorské právo , Legislatíva , Obchodné právo


Publikované:

10. augusta 2021

Súvisiace články