Register diskvalifikácií

7. júla 2015

Register diskvalifikácií. Foto: pexels.com

Dobrý deň,
v súvislosti so zmenami obchodného zákonníka novelou z apríla 2015 som v tlači zachytil správu o údajnom zavedení registra diskvalifikácií. Nakoľko zatiaľ na uvedenú tému nie sú k dispozícii odborné články alebo komentáre, rád by som sa touto cestou o registri diskvalifikácií dozvedel niečo viac, aj z pohľadu konateľa spoločnosti. Ďakujem, Váš čitateľ Andrej.

Vážený čitateľ,
ustanovenia týkajúce sa tzv. registra diskvalifikácií, zavedeného novelou obchodného zákonníka č. 87/2015 Z. z., nadobudnú účinnosť od 1. januára 2016. Účelom registra bude evidencia vylúčených osôb, tzn. osôb, ktorým bol rozhodnutím súdu uložený trest zákazu činnosti výkonu funkcie (v obchodnej spoločnosti) v zmysle trestného zákona alebo uložená povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii pre porušenie povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu.

Rozhodnutie o vylúčení (diskvalifikácii) sa bude vzťahovať na člena štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti alebo družstve, vedúceho organizačnej zložky podniku, vedúceho podniku zahraničnej osoby, vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby a prokuristu.

Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o vylúčení prestane byť vylúčená osoba členom daného orgánu/ vedúcim alebo prokuristom. To znamená, že vylúčená osoba bude mať počas súdom určenej doby zákaz vystupovať ako zástupca danej spoločnosti (a to aj nepriamo prostredníctvom iných osôb). Svoje vylúčenie je osoba povinná oznámiť bez zbytočného odkladu obchodným spoločnostiam alebo družstvám, ktoré sú tým dotknuté. Vylúčený zástupca ručí za záväzky spoločnosti z obchodov, ktoré v čase vylúčenia dojednal. Uvedené slúži na ochranu tretích osôb, pokiaľ ešte nie je vykonaný výmaz vylúčenej osoby v obchodnom registri.

S účinnosťou od 1. januára 2016 bude musieť registrový súd pred vykonaním zápisu osôb, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie o vylúčení preveriť v registri diskvalifikácií, či osoba, ktorá sa má zapísať, nie je vylúčená osoba. Potvrdenie o zápise/ neexistencii zápisu v registri diskvalifikácií o osobe nebude povinnou prílohou k návrhu na zápis do obchodného registra. Ak registrový súd šetrením zistí, že navrhovaná osoba je vylúčená z výkonu funkcie, zápis nevykoná (príp. vykoná výmaz aj bez návrhu, ak je už takáto osoba zapísaná).

Rovnopis rozhodnutia o vylúčení spolu s diskvalifikačným listom zašle súd, ktorý rozhodnutie vydal súdu s agendou registra diskvalifikácií, ktorý uvedené zaeviduje a výpis z registra diskvalifikácií sa odošle súdom, ktoré vedú obchodný register, v ktorom je vylúčený zástupca zapísaný. Register diskvalifikácií bude viesť pre celé územie Slovenskej republiky Okresný súd Žilina.

Po celú dobu trvania diskvalifikácie sa budú v registri evidovať: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, štátne občianstvo a bydlisko vylúčenej osoby, označenie súdu, ktorý vydal rozhodnutie a spisová značka konania a deň vydania rozhodnutia a doba vylúčenia. Za vydanie osvedčenia o tom, či je o žiadateľovi v registri diskvalifikácií záznam sa bude platiť poplatok za každú aj začatú stranu 2,50 eura.

Späť na články

Uhlíkové hraničné opatrenia

27. januára 2020 | Colné právo Legislatíva

Európska komisia v novom zložení na čele s predsedníčkou Uršulou von der Leyen ohlásila na začiatku svojho funkčného obdobia [...]

Viac

Úvod do presadzovania PDV colnými orgánmi a právny rámec

27. januára 2020 | Colné právo

Práva duševného vlastníctva sú v podmienkach Slovenskej republiky chránené špecifickými inštitútmi zakotvenými priamo [...]

Viac

Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ – aktuálny stav z colnoprávneho pohľadu

21. januára 2020 | Colné právo Novinky

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) vystúpi z EÚ dňa 31. 1. 2020. Návrh dohody [...]

Viac

Novinky

Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ – aktuálny stav z colnoprávneho pohľadu

21. januára 2020

Podmienky uloženia pokuty za eKasu

27. júna 2019

Pohonné látky sa budú označovať nanomarkerom

6. júna 2019

Sme hrdí

Kategórie