Zdielať článok


Facebook Linkedin
Prvá pomoc plus – zjednodušenie podmienok poskytovania príspevkov

AKTUALIZOVANÉ DŇA 02.11.2020

V rámci projektu Prvej pomoci začal štát, ešte počas prvej vlny pandémie, od 13. marca 2020 poskytovať dočasné príspevky na podporu udržania zamestnanosti a podporu SZČO počas vyhlásenej mimoriadnej situácie z dôvodu šírenia nákazy COVID-19.

Vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú pandemickú situáciu a opätovné zavedenie rozsiahlych obmedzení došlo k prehodnoteniu a úprave podmienok poskytovania príspevkov zavedených v rámci projektu Prvej pomoci.

Zmeny sa týkajú okruhu oprávnených poberateľov, podmienok vyplatenia jednotlivých príspevkov, ako aj maximálnej výšky príspevkov poskytnutých v rámci projektu prvej pomoci od októbra 2020. Táto nová, upravená schéma podpory bola zverejnená pod názvom Prvá pomoc +.

V tomto článku Vám prinášame prehľad najdôležitejších zmien, ktoré Prvá pomoc + priniesla v porovnaní s pôvodnými podmienkami poskytovania jednotlivých príspevkov. O príspevky poskytované podľa nových podmienok je možné žiadať už za mesiac október 2020.

Opatrenie č. 1 – príspevok zamestnávateľom na náhradu mzdových nákladov

O príspevok na náhradu mzdy podľa tohto opatrenia môže požiadať zamestnávateľ, vrátane SZČO v pozícií zamestnávateľa, ak v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu udrží pracovné miesta aj v prípade povinnosti prerušiť, alebo obmedziť svoju prevádzkovú činnosť. Pôvodne bol tento príspevok vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca, avšak po novom predstavuje 80% z celkovej ceny práce (tzv. super hrubej mzdy). Maximálna výška príspevku zostala nezmenená a predstavuje sumu 1100 Eur.

Rozšíril sa okruh oprávnených žiadateľov, nakoľko pôvodná požiadavka vzniku zamestnávateľa najneskôr do 01.02.2020 bola zmiernená a o príspevok už môžu žiadať aj zamestnávatelia, ktorí vznikli po tomto dátume, najneskôr však 02.09.2020. Rovnakým spôsobom bola upravená aj požiadavka, že zamestnanec, ktorého mzdové náklady žiada zamestnávateľa preplatiť, musí byť zamestnaný najmenej od 01.03.2020. Po novom stačí, aby u daného zamestnávateľa pracoval najneskôr od 02.09.2020.

Nižšie nároky na zamestnávateľov sú kladené aj vo vzťahu k podmienke udržania pracovného miesta, na ktoré bol poskytnutý príspevok. Z pôvodných dvoch mesiacov sa obdobie, počas ktorého musí byť po poskytnutí príspevku udržané pracovné miesto, skrátilo na jeden kalendárny mesiac.

Opatrenie č. 2 – príspevok na náhradu straty príjmu pre SZČO

Príspevok je určený pre SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť, alebo im poklesli tržby najmenej o 20 %. V rámci Prvej pomoci + bol podstatným spôsobom rozšírený okruh oprávnených žiadateľov, ktorým je po novom aj SZČO, ktorá vznikla a začala prevádzkovať svoju činnosť aj po 01.02.2020, najneskôr však k 02.09.2020. Pôvodne bola podmienkou existencia SZČO od 01.02.2020.

Zmiernená bola tiež podmienka vzniku a trvania povinnosti nemocenského a dôchodkového poistenia, vďaka čomu už môže o príspevok žiadať aj SZČO, ktorej povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne vznikla po dni 01.07.2020. K ďalšiemu rozšíreniu okruhu oprávnených žiadateľov došlo umožnením súbežného prevádzkovania alebo vykonávania SZČ s uzatvoreným pracovným pomerom. Čistý príjem z tohto súbežného pracovného pomeru za príslušný mesiac je ale potrebné odčítať od výšky príspevku.

Vítanou zmenou je bezpochyby aj zvýšenie súm, poskytovaných v rámci tohto príspevku. Konkrétna výška príspevku sa, tak ako tomu bolo aj doposiaľ, vypočíta na základe percentuálneho poklesu tržieb žiadateľa, avšak s tým rozdielom, že výsledná výška príspevku bude o 50% vyššia v porovnaní s pôvodnými podmienkami. Minimálny príspevok, poskytnutý pri poklese tržieb od 20 do 39,99% sa tak zvýši z pôvodných 180 na 270 Eur a maximálny príspevok, vyplatený pri viac ako 80% poklese tržieb, bude namiesto pôvodných 540 až 810 Eur. 

Opatrenie č. 3 – príspevok na udržanie pracovného miesta

Príspevok je určený pre zamestnávateľov (vrátane SZČO), ktorí udržia pracovné miesta, aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia ich činnosti v dôsledku s pandémiou súvisiacich obmedzení.

Rovnako ako pri opatrení 1, zmeny spočívajú predovšetkým v rozšírení okruhu poberateľov príspevku. Zamestnávatelia môžu v rámci Prvej pomoci + žiadať o príspevky aj na zamestnancov prijatých do pracovného pomeru po 1. 3. 2020, najneskôr ale k 2. 9. 2020. O príspevky môžu po novom požiadať aj subjekty, ktoré začali prevádzkovať svoju činnosť po 01.02.2020, najneskôr však k 02.09.2020. Obdobie povinného udržania zamestnanca v zamestnaní sa, rovnako ako pri opatrení č. 1, skracuje z dvoch na jeden mesiac.

Opäť sa zvýšila aj výška poskytovaných príspevkov, ktorá bude po novom predstavovať 80% z celkovej ceny práce zamestnanca (pôvodne 80% z priemerného zárobku). Maximálna výška v prípade príspevku 3A stúpla z 880 na 1100 Eur a v prípade príspevku 3B, pri ktorom je príspevok odstupňovaný podľa poklesu tržby, stúpla o 50% a je identická ako pri príspevku č. 2.

Opatrenie č. 4 – pomoc vybraným skupinám SZČO, slobodným povolaniam a jednoosobovým s.r.o.

Pôvodne išlo o príspevok pre SZČO, ktoré nemali žiadny iný príjem. Uvedené však už v rámci Prvej pomoci + neplatí, nakoľko absencia  akéhokoľvek iného príjmu už nie je podmienkou poskytnutia príspevku. O pomoc teda môže požiadať aj SZČO, ktorá dočasne prerušila alebo obmedzila vykonávanie resp. prevádzkovanie svojej činnosti a nepozastavila resp. nezrušila oprávnenie na jej vykonávanie a nespĺňa podmienky vzniku nároku na opatrenie č. 2, alebo jej nevznikla odvodová povinnosť na sociálne poistenie. Rovnako ako pri predchádzajúcich príspevkoch, došlo k skráteniu minimálnej doby existencie subjektu žiadajúceho o príspevok. Po novom teda stačí, keď žiadateľ začal  prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 02.09.2020.

Paušálna výška príspevku je po novom 315 Eur (pôvodne 210 Eur). V prípade príjmu zo súbežného pracovného pomeru sa ale príspevok o tento čistý príjem kráti.

SOS Dotácia

V rámci novej schémy pomoci došlo k opätovnému zavedeniu SOS dotácie určenej pre ľudí, ktorí z dôvodu krízovej situácie prestali pracovať, ocitli sa bez príjmu a nemajú nárok na iný príspevok z projektu „Prvá pomoc plus“. Dotácia bola zvýšená na sumu 300 eur a vyplácať ju budú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Z toho dôvodu je o túto dotáciu potrebné žiadať práve prostredníctvom týchto úradov. Úrady začnú prijímať žiadosti od novembra a to aj elektronicky.

V prípade potreby poradenstva vo veci, alebo vypracovania potrebnej dokumentácie sa na nás neváhajte obrátiť.

 

Kategórie:

Legislatíva , Spoločnosti


Tagy:

covid-19 , koronavírus , SZČO , zamestnanec


Publikované:

2. novembra 2020

Súvisiace články