Zdielať článok


Facebook Linkedin
Prvá pomoc plus plus – predĺženie projektu podpory udržania zamestnanosti

V rámci projektu Prvej pomoci začal štát, ešte počas prvej vlny pandémie, od 13. marca 2020, poskytovať dočasné príspevky na podporu udržania zamestnanosti a podporu SZČO z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie. Z dôvodu pretrvávania nepriaznivej pandemickej situácie prišlo v októbri 2020 k úprave podmienok poskytovania pomoci a aktualizácií schémy podpory s novým názvom Prvá pomoc+. Keďže k zlepšeniu pandemickej situácie nedochádza ani po novom roku, Vláda SR schválila dňa 02. februára 2021 ďalšie aktualizované znenie projektu podpory zamestnanosti s názvom Prvá pomoc++. Podľa novej schémy pomoci budú môcť záujemcovia žiadať o príspevky už aj za mesiac február. 

Schválenie návrhu má za následok zmenu niektorých podmienok poberania príspevkov, nakoľko dochádza k predĺženiu obdobia realizácie projektu o ďalšie tri mesiace, t. j. do 30.06.2021, ako aj k rozšíreniu okruhu oprávnených žiadateľov (vzťahuje sa na žiadosti/výkazy podané za mesiac január 2021 a ďalšie). Podľa Prvej pomoci++ možno žiadať o príspevok aj na zamestnancov, ktorí boli prijatí do zamestnania po 02.09.2020, najneskôr však 01.02.2021. Rovnako môžu podávať žiadosti o príspevok aj subjekty, ktoré vznikli a začali vykonávať svoju činnosť po 02.09.2020, najneskôr však 01.02.2021. Prinášame Vám tiež prehľad zmien v rámci jednotlivých opatrení podľa projektu Prvá pomoc++.

Opatrenie č. 1 – príspevok zamestnávateľom na náhradu mzdových nákladov

O príspevok na náhradu mzdy podľa tohto opatrenia môže požiadať zamestnávateľ, vrátane SZČO v pozícii zamestnávateľa, ak v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu udrží pracovné miesta. Oproti pôvodnej pomoci+ kde bol tento príspevok vo výške 80 % z celkovej ceny práce, dochádza v rámci pomoci++ k navýšeniu pomoci až na 100% z celkovej ceny práce, pri zachovaní maximálnej výšky príspevku v sume 1 100 Eur.

Opatrenie č. 2 – príspevok na náhradu straty príjmu pre SZČO

SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR alebo im poklesli tržby aspoň o 20 %, budú môcť podľa novej pomoci++ žiadať o príspevok na základe 7 kategórií poklesu tržieb (oproti pôvodným 4 kategóriám). Dochádza taktiež k navýšeniu minimálneho príspevku pri poklese tržieb aspoň 20 % a to z pôvodných 270 Eur na 330 Eur, ako aj k navýšeniu maximálneho príspevku pri poklese tržieb o viac ako 80 %, kde sa pôvodný príspevok 810 Eur navyšuje na 870 Eur. Jednotlivé kategórie poklesu tržieb sú v zmysle pomoci++ odstupňované postupne po každých 10 % poklesu príjmu. Oproti pôvodným 20 % pokrývajúcim jednu z kategórií tak dochádza k vyššej adresnosti príspevkov, ako aj ich spravodlivejšiemu prerozdeľovaniu.

Opatrenie č. 3 – príspevok na udržanie pracovného miesta

Príspevok je určený pre zamestnávateľov (vrátane SZČO), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia ich činnosti v dôsledku obmedzení súvisiacich s pandémiou.

Aj pri tomto opatrení dochádza k navýšeniu poskytovanej sumy príspevkov, ktorá bude podľa pomoci++ predstavovať v rámci príspevku 3A 100 % z celkovej ceny práce zamestnanca (pôvodne 80% z celkovej ceny práce). Maximálna výška príspevku 3A ostáva v nezmenenej sume 1100 Eur.

V prípade príspevku 3B sa vypočíta výška príspevku v závislosti od percentuálneho poklesu tržieb, rovnako ako pri opatrení č. 2 vyššie (7 kategórií poklesu tržieb).

Opatrenie č. 4 – pomoc vybraným skupinám SZČO, slobodným povolaniam a jednoosobovým s.r.o.

O pomoc môže požiadať aj SZČO, ktorá dočasne prerušila alebo obmedzila vykonávanie, resp. prevádzkovanie svojej činnosti a nepozastavila / nezrušila oprávnenie na jej vykonávanie, a zároveň nespĺňa podmienky vzniku nároku na opatrenie č. 2 alebo jej nevznikla odvodová povinnosť na sociálne poistenie.

V rámci pomoci++ dochádza k navýšeniu príspevku č. 4 z pôvodných 315 Eur na 360 Eur. Minister práce však odporúča SZČO, aby sa dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistili do 15. februára 2021 a požiadali o príspevok v rámci opatrenia č. 2, čím získajú vyšší finančný príspevok až na úrovni 870 Eur.

SOS dotácia

SOS dotácia je určená osobám, ktoré z dôvodu krízovej situácie nevykonávajú činnosť, z ktorej majú príjem, avšak túto činnosť vykonávali pred dňom vyhlásenia krízovej situácie. SOS dotácia ostáva v rámci pomoci++ v nezmenenej výške 300 Eur mesačne na jedného žiadateľa.

Dávame tiež do pozornosti, že žiadosti za mesiace november a december 2020 je možné naďalej podávať až do 28.02.2021 (podľa pôvodnej pomoci+). V prípade akýchkoľvek ďalších otázok alebo záujmu o vypracovanie a podanie žiadosti o príspevok v rámci pomoci++ nás neváhajte kontaktovať.

Register partnerov verejného sektora

Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora sa do 31.12.2021 považuje za splnenú, teda príjemcovia príspevkov nie sú povinní sa do konca roka 2021 zapisovať do RPVS. 

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok týkajúcich sa možností poberania príspevkov na podporu zamestnanosti sa na nás neváhajte obrátiť.

V prípade potreby poradenstva vo veci, alebo vypracovania potrebnej dokumentácie sa na nás neváhajte obrátiť.

 

Kategórie:

Legislatíva


Tagy:

covid , covid-19 , koronavírus , pracovné právo , SZČO , zamestnanec


Publikované:

24. februára 2021

Súvisiace články