Prechod cez susedov pozemok

28. júna 2016

Prechod cez susedov pozemok. Foto: pexels.com

Dobrý deň, som vlastníkom pozemku, ktorý sa nachádza v extraviláne a za mojim pozemkom sa nachádza ďalší pozemok, ktorý je vo vlastníctve iných osôb. Aby sa vlastníci dostali k svojim pozemkom, musia však prechádzať cez môj pozemok a nemajú inú možnosť, ako sa dostať na pozemok vo svojom vlastníctve. Keďže si neprajem, aby chodili títo vlastníci cez môj pozemok bez môjho povolenia, lebo ho poškodzujú, chcel by som tomu zabrániť. Moje otázky: Je možné prechodu cez pozemok zabrániť? Budú sa môcť domáhať práva prechodu cez pozemok? Za odpoveď ďakujem, Artur.

 

Vážený čitateľ,
úprava vlastníckych vzťahov je obsiahnutá v čl. 20 Ústavy SR a v súkromnoprávnych predpisoch, najmä v Občianskom zákonníku. Ako vyplýva z Ústavy SR, vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu, avšak zároveň zaväzuje. Nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných, pričom možno všeobecne konštatovať, že sloboda jedného vlastníka končí tam, kde začína sloboda druhého.

Ak vychádzame z toho, že sa jedná o konanie vlastníkov susedných pozemkov, títo sú v zmysle § 127 Občianskeho zákonníka povinní zdržať sa nad mieru primeranú pomerom obťažovania iného alebo ohrozovania výkonu práv iného, najmä nesmú obťažovať susedov hlukom, prachom, dymom, atď. Miera primeraná pomerom sa hodnotí podľa intenzity zásahu, vzhľadom na okolnosti v danom mieste a čase, vždy v závislosti od konkrétneho prípadu. V prípade splnenia zákonných podmienok je konanie tých, ktorí prechádzajú cez cudzí pozemok, konaním neoprávneným a vlastník má niekoľko možností ochrany. Prvou možnosťou je ochrana obcou a možno ju využiť, ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu. Obec môže predbežne neoprávnený zásah (vstup na susedov pozemok) zakázať, prípadne uložiť povinnosť obnoviť predošlý stav. Chrániť sa možno aj svojpomocou, ak hrozí neoprávnený zásah do práva bezprostredne, môže ten, kto je takto ohrozený, primeraným spôsobom zásah odvrátiť aj sám. Najuniverzálnejším orgánom ochrany pri uvedenom spore je tzv. negatórna žaloba, slúžiaca na odvrátenie neoprávneného zásahu. Oprávnený vlastník môže požiadať súd o určenie, aby sa ostatné osoby zdržali zasahovania do jeho práv tým, že prechádzajú cez pozemok vlastníka.

Na druhej strane, s vlastníckym právom sú späté nielen práva, ale aj povinnosti. Je zároveň povinnosťou vlastníka pozemku, cez ktorý sa prechádza, umožniť vstup na pozemok alebo prechod cez pozemok vlastníkom susedných pozemkov, znovu ak sú na to splnené zákonné predpoklady. Vstup na susedov pozemok a prechod cez susedov pozemok je možné požadovať od vlastníka pozemku napr. z dôvodov nevyhnutnosti údržby, resp. obhospodarovania susediacich pozemkov. Vlastníci susediacich pozemkov sa v takomto prípade môžu domáhať, aby im bolo umožnené vstúpiť na pozemky v ich vlastníctve, a to aj prechodom cez susedov pozemok. Pri určení tohto práva sa prihliada na objektívnu potrebu toho, kto sa dovoláva práva vstupu na susedov pozemok alebo práva prechodu cez susedov pozemok. Zároveň sa prihliada na to, do akej miery bude vlastník tohto pozemku obmedzovaný. Pri rozhodovaní o priznaní práva vstupu na susedov pozemok alebo prechodu cez susedov pozemok sa navyše zohľadňuje aj náhrada za obmedzenie vlastníckych práv vlastníka pozemku.

Ako sami vidíte, problematika susedských vzťahov je pomerne široká a obsiahla; pre bližšie objasnenie Vám odporúčame sa so špecifikami konkrétneho prípadu obrátiť na právnika.

Späť na články

# 4 Colné právo: Význam statusu Schválený hospodársky subjekt (AEO)

4. júna 2018 | Colné právo Novinky

Poznáme frázu „obchod nepozná hranice.“ Obchodníci urobia všetko preto, aby vzájomne výhodný obchod zrealizovali. [...]

Viac

„Customs“ Coffee

22. mája 2018 | Colné právo Novinky

Advokátska kancelária organizuje businness raňajky, na ktoré pozýva všetky spoločnosti venujúce sa colnej problematike a colným [...]

Viac

#3 Colné právo: Zjednodušené postupy pre colný režim Tranzit

18. mája 2018 | Colné právo

Tok tovaru, ktorý je predmetom medzinárodného obchodu medzi štátmi EÚ a tretími krajinami sa uskutočňuje v colnom režime tranzit. Ide o [...]

Viac

Novinky

# 4 Colné právo: Význam statusu Schválený hospodársky subjekt (AEO)

4. júna 2018

„Customs“ Coffee

22. mája 2018

Aktualizovaný zoznam voľných živností od 2018

5. apríla 2018

Sme hrdí

Kategórie