Zdielať článok


Facebook Linkedin
Povinnosti pri ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

 

S účinnosťou od 15.3.2018 prijala Slovenská národná rada dňa 01.02.2018 zákon č. 52/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Touto novelou sa rozšíril okruh osôb, ktoré sú povinné vykonávať základnú, zníženú alebo zvýšenú starostlivosť (ďalej len ako „Povinné osoby“ v príslušnom gramatickom tvare), ako aj rozsah obchodných operácií, pri ktorých sa bude starostlivosť vykonávať a novelizujú sa iné predpisy, najmä zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.

 

Účelom zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon“ v príslušnom gramatickom tvare) je zabrániť legalizácií príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu a to tým, že stanovuje priame povinnosti presne vymedzenému okruhu právnických a fyzických osôb.

 

Prijatou novelou Zákona došlo k zásadnému rozšíreniu okruhu Povinných osôb, pričom v zmysle novej právnej úpravy sú medzi povinné subjekty zahrnuté aj

 

 1. audítor, účtovník, daňový poradca,
 2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená sprostredkovať predaj, prenájom a kúpu nehnuteľností,
 3. advokát alebo notár, ak poskytne klientovi právnu službu, ktorá sa týka akejkoľvek finančnej operácie alebo iného konania, ktoré smeruje k pohybu finančných prostriedkov alebo ho priamo vyvolá, pri
 • kúpe a predaji nehnuteľnosti alebo podniku alebo ich časti,
 • správe alebo úschove finančných prostriedkov, cenných papierov alebo iného majetku,
 • založení účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo účtu cenných papierov a pri ich správe, alebo
 • založení, činnosti alebo riadení obchodnej spoločnosti, združenia fyzických osôb, združenia právnických osôb, účelového združenia majetku alebo inej právnickej osoby
 1. poskytovateľ služieb správy majetku alebo služieb pre obchodné spoločnosti, ak nie je povinnou osobou podľa písmen h) alebo j),
 2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená vykonávať činnosť organizačného a ekonomického poradcu, služby verejných nosičov a poslov alebo zasielateľstvo,
 3. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená prevádzkovať aukčnú sieň, právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená obchodovať s umeleckými dielami, zberateľskými predmetmi, starožitnosťami, kultúrnymi pamiatkami, kultúrnymi predmetmi, drahými kovmi alebo drahými kameňmi, právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená uvádzať na trh výrobky z drahých kovov alebo drahých kameňov, alebo právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená prevádzkovať záložňu,
 4. veriteľ podľa zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov
 5. iná osoba, ak tak ustanoví osobitný predpis.

 

Povinnou osobou na účely Zákona je aj akákoľvek právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá vykoná obchod v hotovosti v hodnote najmenej 10.000,- Eur. Za takýto obchod sa považuje obchod vykonaný jednotlivo alebo viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré sú alebo môžu byť prepojené.

 

Každá povinná osoba musí ex lege splniť povinnosť identifikovať a overiť identifikáciu klienta aj v prípade vykonávania obchodu, ktorého hodnota dosiahne najmenej 1.000,- Eur.

 

Zákon stanovuje Povinným osobám nasledujúce základné  povinnosti:

 

 1. povinnosť identifikovať klienta a overiť jeho identifikáciu,
 2. povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod klienta a overiť jeho identifikáciu,
 3. povinnosť získať všetky potrebné informácie o účele a plánovanej povahe obchodu alebo obchodného vzťahu,
 4. povinnosť zistiť, či klient alebo konečný užívateľ výhod je politicky exponovanou osobou alebo sankcionovanou osobou,
 5. povinnosť zistiť pôvod finančných prostriedkov s ohľadom na riziko legalizácie príjmov z trestnej činnosti alebo financovanie terorizmu,
 6. povinnosť zistiť, či klient koná vo vlastnom mene alebo v mene inej osoby,
 7. povinnosť vykonať priebežné monitorovanie obchodnej transakcie alebo obchodného vzťahu.

 

Povinnosti Povinných osôb vykonávajú Povinné osoby prostredníctvom základnej, zjednodušenej alebo zvýšenej starostlivosti poskytovanej ich klientom, pričom Zákon presne stanovuje v ktorých prípadoch sú povinné použiť konkrétny druh starostlivosti.

 

Základnú starostlivosť musí povinná osoba vykonať:

 

 • pri uzatváraní obchodného vzťahu,
 • pri vykonaní príležitostného obchodu mimo obchodného vzťahu v hodnote najmenej 15.000,- Eur alebo pri vykonaní hotovostného obchodu v hodnote najmenej 10.000,- Eur,
 • v prípade ak existuje podozrenie, že klient vykonáva alebo pripravuje neobvyklú obchodnú operáciu,
 • taktiež pri akýchkoľvek pochybnostiach o pravdivosti alebo úplnosti získaných údajov,
 • ak ide o prevádzkovanie hazardnej hry pri obchode v hodnote najmenej 2.000,- Eur alebo
 • ak ide o výplatu zostatku zrušeného vkladu na doručiteľa.

 

Zjednodušenú starostlivosť môže povinná osoba vykonať:

 

 • u klientov Povinnej osoby, ktorí sú tiež Povinnými osobami v zmysle Zákona alebo
 • u obchodov, pri ktorých existuje len veľmi malá možnosť ich zneužitia na legalizáciu príjmov z trestnej činnosti, ak je klientom Povinnej osoby subjekt určený v Zákone, napr. banka, právnická osoba, ktorej cenné papiere sú obchodovateľné na regulovanom trhu členského štátu, subjekt verejnej správy a pod..

 

Povinná osoba však musí vždy vykonať identifikáciu klienta a overiť, či podľa informácií o klientovi alebo obchode, ktoré má Povinná osoba k dispozícii, nie je podozrenie, že klient pripravuje alebo vykonáva neobvyklú obchodnú operáciu, a či existuje dôvod na zjednodušenú starostlivosť. Ak je podozrenie, že klient pripravuje alebo vykonáva neobvyklú obchodnú operáciu, a pri pochybnostiach, či ide o zjednodušenú starostlivosť, je Povinná osoba  povinná vykonať základnú starostlivosť.

 

Zvýšenú starostlivosť musí povinná osoba vykonať v prípade, ak na základe posúdenia rizík vykonaným Povinnou osobou predstavuje

 • niektorý z jej klientov alebo
 • niektorý z druhov obchodu alebo niektorý konkrétny obchod vyššie riziko legalizácie príjmov z trestnej činnosti alebo financovania terorizmu.

Zvýšená starostlivosť sa vyžaduje vždy, ak sa jedná o klienta, ktorým je politicky exponovaná osoba, osoba usadená v krajine, ktorú Európska komisia označila za vysoko rizikovú alebo pri cezhraničnom korešpondenčnom vzťahu banky a finančnej inštitúcie s partnerskou inštitúciou z tretieho štátu.

Zákon zároveň obsahuje povinnosť pre všetky  právnické osoby, ktoré nie sú subjektom verejnej správy a účelové združenia majetku bez právnej subjektivity, a to povinnosť identifikovať svojho konečného užívateľa výhod a v listinnej alebo elektronickej podobe uchovávať a aktualizovať identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod vrátane údajov, z ktorých vyplýva postavenie fyzickej osoby ako konečného užívateľa výhod. Tieto údaje je právnická osoba povinná uchovávať po dobu, počas ktorej má fyzická osoba postavenie konečného užívateľa výhod a po dobu 5 rokov od zániku tohto postavenia. Zároveň ukladá Povinným osobám takto identifikovaných konečných užívateľov výhod zapisovať do obchodného registra. Právnické osoby založené do 31.10.2018 si túto povinnosť musia povinne splniť najneskôr do 31.12.2019

 

Dôležitou povinnosťou Povinných osôb je aj povinnosť písomne vypracovať, zaviesť a aktualizovať Program vlastnej činnosti Povinnej osoby. Program vlastnej činnosti Povinnej osoby musí okrem štandardných obsahových náležitostí obsahovať aj prehľad konkrétnych foriem neobvyklých obchodných transakcií týkajúcich sa konkrétnej právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa a určenie osoby, ktorá zabezpečuje plnenie úloh pri ochrane pred legalizáciou a financovaním terorizmu, ohlasovanie neobvyklých obchodných transakcií a prostredníctvom ktorej sa realizuje priebežný styk s finančnou spravodajskou jednotkou.

 

 1. Zhrnutie

 

Vychádzajúc zo znenia Zákona môžeme konštatovať, že zákonodarca zásadným spôsobom rozšíril okruh Povinných osôb ako aj rozsah ich povinností. Zároveň stanovil povinnosti aj pre subjekty, ktoré nespadajú do okruhu Povinných osôb, keďže uložil všetkým  právnickým osobám, ktoré nie sú subjektom verejnej správy a účelové združenia majetku bez právnej subjektivity povinnosť identifikovať svojich konečných užívateľov výhod a zapísať týchto konečných užívateľov výhod do obchodného registra.

 

Zákonodarca zároveň pre prípad porušenia zákonných ustanovení / povinností Povinných osôb stanovuje sankcie až do výšky 1.000.000,- Eur.

 

S ohľadom na pomerne vysokú výšku sankcií stanovených zákonodarcom pre prípad nedodržania ustanovení Zákona, ako aj aj vysokú pravdepodobnosť ďalšieho sprísňovania postupov a povinností súvisiacich s ochranou pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti je nevyhnutne potrebné v čo najskoršom termíne:

 

 1. dôkladne posúdiť procesy v každom jednom subjekte podliehajúcemu príslušným povinnostiam stanoveným Zákonom a nastaviť procesy v rámci ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti,
 2. vypracovať Program vlastnej činnosti a určiť osoby zodpovedné za zabezpečovanie plnenia povinností stanovených Zákonom,
 3. identifikovať konečných užívateľov výhod a zapísať ich do Obchodného registra (najneskôr v termíne do 31.12.2019) ako aj
 4. prijať všetky ostatné potrebné opatrenia na všetkých úrovniach riadenia rizík v spoločnosti tak aby došlo k splneniu všetkých povinností stanovených Zákonom.

Súvisiace články