Zdielať článok


Facebook Linkedin
Poskytovanie dotácií na nájomné – čo by ste mali vedieť

Na základe novely zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky sa odo dňa 23.06.2020 otvorila možnosť podávať žiadosti o poskytnutie dotácie na nájomné. Tento článok je pokračovaním prehľadu a sumarizácie štátnej pomoci, ktorým sa Vám formou otázok a odpovedí pokúsime priblížiť kto, kedy a za akých podmienok je oprávnený žiadať o dotáciu na nájomné za obdobie sťaženého užívania.

I. Kto je oprávneným prenajímateľom na poskytnutie dotácie na úhradu nájomného?

Oprávneným prenajímateľom na podanie žiadosti je fyzická osoba podnikateľ (SZČO) aj nepodnikateľ, a rovnako aj právnická osoba podnikateľ alebo nepodnikateľ (napr. občianske združenia, nadácie).

II. Kto je oprávneným nájomcom na poskytnutie dotácie na úhradu nájomného?

Oprávneným nájomcom je ten, kto podáva žiadosť prostredníctvom prenajímateľa a na jeho účet. Oprávneným žiadateľom naopak nie je nájomca, ktorý je poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ktorému sa poskytuje úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a tiež subjekt pôsobiaci vo finančnom sektore.

Nájomca musí v postavení žiadateľa spĺňať aj tieto osobitné podmienky:

  • nie je proti nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu,
  • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie a pomoc z fondov EÚ,
  • voči nájomcovi nie je nárokované vrátenie už poskytnutej pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie,
  • nájomca nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach.

III. Na aké priestory možno žiadať o poskytnutie dotácie na nájomné?

Predmetom nájmu pre účely poskytovania dotácie môže byť len miestnosť alebo jej časť, prípadne súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie a v ktorých nájomca zároveň predáva tovar alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom vrátane súvisiacich obslužných priestorov a skladových priestorov. O dotáciu na nájomné možno žiadať tiež na trhové miesto.

Žiadosť o dotáciu môže predložiť len nájomca, ktorý má právo užívať predmet nájmu najneskôr od 01.02.2020. Na zmeny nájomnej zmluvy vykonané po 12.03.2020 sa pre účel poskytnutia dotácie neprihliada.

 IV. Čo rozumieme pod pojmom ,,predmet dotácie“?

Predmetom dotácie je nenávratný príspevok na úhradu nájomného, pokiaľ užívanie predmetu nájmu dohodnutým účelom bolo znemožnené uzavretím predmetu nájmu, prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach alebo podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu. Uvedené platí rovnako aj pre podnájomné vzťahy.

V. Aká je výška dotácie?

Štát poskytne dotáciu na nájomné v rovnakej výške, na akej sa prenajímateľ a nájomca dohodli na zľave z nájomného, maximálne však do 50 % z ceny nájmu. To v praxi znamená, že ak je prenajímateľom poskytnutá zľava vo výške 50 % z pôvodnej ceny nájmu, zvyšných 50 % ceny nájmu zaplatí namiesto nájomcu prenajímateľovi štát. Ak poskytne prenajímateľ zľavu napr. 30 % z pôvodnej ceny nájomného, štát uhradí za nájomcu rovnakú veľkú čiastku, teda 30 % z ceny nájmu a zvyšok, ktorý činí 40 % pôvodnej ceny nájmu je povinný uhradiť sám nájomca.

Maximálna celková výška dotácie pre je 100 000 Eur pre podnik pôsobiaci v poľnohospodárskej výrobe, 120 000 Eur pre podnik pôsobiaci v oblasti rybárstva a akvakultúry a 800 000 Eur pre podnik pôsobiaci v inej oblasti.

VI. Kto a akým spôsobom podáva žiadosť o poskytnutie dotácie?

Žiadosť o dotáciu podáva prenajímateľ v mene nájomcu a na svoj účet formou elektronického formulára zverejneného Ministerstvom hospodárstva SR. Formulár je potrebné pred odoslaním podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom prenajímateľa a nájomcu a bude mať rovnaké účinky ako dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom o poskytnutí zľavy z nájomného.

VII. Ako má postupovať nájomca v prípade neposkytnutia zľavy z nájomného alebo poskytnutia zľavy nižšej ako 50 % ?

Ak prenajímateľ neposkytol zľavu z nájomného, nájomca je oprávnený uhrádzať prenajímateľovi nájomné za obdobie sťaženého užívania, najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach, splatných vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, počnúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom skončila mimoriadna situácia. Rovnakú možnosť majú nájomcovia aj pri uhrádzaní zvyšnej časti nájmu, ak prenajímateľ poskytol zľavu z nájomného nižšiu ako 50 %.

VIII. Mám ako nájomca nárok na zľavu z už uhradeného nájomného za čas sťaženého užívania?

Ak nájomca nájomné už uhradil, môže uhradiť nájomné za rovnako dlhé obdobie ako bolo sťažené užívanie, najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach. Podmienky splatnosti platia rovnako, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku č. VII.

IX. Aké sankcie hrozia žiadateľom za predloženie nepravdivého čestného vyhlásenia?

Pokiaľ sa preukáže nepravdivosť vyhlásenia o splnení podmienok na poskytnutie dotácie na nájomné, nájomca je povinný poskytnutú dotáciu na nájomné vrátiť a hrozí tiež vyvodenie právnych dôsledkov podľa zákona o priestupkoch, alebo tiež vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti podľa § 221 Trestného zákona (podvod) ako aj § 225 Trestného zákona (subvenčný podvod).

Kategórie:

Legislatíva


Tagy:

covid-19 , koronavírus , nájom , nájomná zmluva


Publikované:

3. júla 2020

Súvisiace články