Zdielať článok


Facebook Linkedin
Pomoc v cestovnom ruchu

Ministerstvo dopravy a výstavby zverejnilo za účelom zmiernenia negatívnych dopadov vyhlásenej mimoriadnej situácie schému pomoci v cestovnom ruchu, ktorá sa týka podnikov vzniknutých, alebo ktoré začali prevádzkovať svoju činnosť najneskôr 31.03.2019. Pomoc je poskytovaná na základe zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu a zákona č. 358/2015 Z.z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci.

Rozpočet schémy pomoci je rozdelený do troch fáz pre roky 2020, 2021 a 2022 v celkovej sume 100 000 000,- Eur. Nakoľko ide o schému pomoci de minimis, maximálna kumulatívna výška pomoci pre jeden podnik predstavuje sumu 200 000,- Eur za obdobie aktuálneho a dvoch predchádzajúcich fiškálnych (hospodárskych) rokov. V rámci prvej fázy možno podávať žiadosti o čerpanie pomoci od 01.04.2020 do 30.10.2020. Túto pomoc však nie je možné kumulovať so štátnou pomocou, ak by v súhrne predstavovala vyššiu, ako je maximálna povolená výška pomoci.

Pod pojmom oprávnené výdavky rozumieme tie, ktoré vznikli počas obdobia sťaženého užívania v spojení s poklesom čistého obratu za toto obdobie. Medzi oprávnené výdavky nemožno zaradiť napr. splátky úverov, colné poplatky a dane, úroky, pokuty, penále, sociálne a zdravotné poistenie a pod..

Oprávnenými žiadateľmi (príjemcami) pomoci sú rôzne kategórie podnikov, ktorým poklesli tržby oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o 40 % a viac, pôsobiacich v oblasti osobnej dopravy (pozemnej i vodnej), ubytovania, reštaurácií, prenájmu športových potrieb, cestovných agentúr, cestovných kancelárií, činnosti múzeí, športovej a rekreačnej výchovy, organizovania kongresov, prevádzok historických a turistických zaujímavostí, botanických a zoologických záhrad, prevádzky športových zariadení, zábavných parkov a ďalšie.

Žiadateľ o poskytnutie pomoci musí spĺňať najmä nasledujúce podmienky:

  • nežiada alebo nečerpá finančné prostriedky EÚ alebo iné finančné prostriedky aj od iného orgánu verejnej správy na rovnaký cieľ, ako je cieľ podľa tejto schémy,
  • má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
  • nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia, exekúcia ani konkurzné konanie a nebol voči nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
  • v predchádzajúcich troch rokoch neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania,
  • k 31.12.2019 nemá evidované nedoplatky na sociálnom a zdravotnom poistení,
  • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie z fondov EÚ, účasti vo verejnom obstarávaní,
  • nie je voči nemu nárokované vrátenie pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Pomoc na druhej strane nie je možné poskytnúť na činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, inými bežnými výdavkami súvisiacimi s vývoznou činnosťou alebo pomoc podmienenú uprednostnením používania  domáceho tovaru pred dovážaným.

Výška poskytnutej pomoci odvíjajúca sa od už spomínaného poklesu obratu aspoň o 40%, bude vypočítaná v závislosti od konkrétneho poklesu tržieb. Ak napríklad poklesli tržby hotela v Apríli 2020 o 80 % oproti Aprílu 2019, obdrží táto prevádzka príspevok vo výške 8% z tržieb vykázaných za Apríl 2019. Osobitná výška poskytnutého finančného príspevku platí pre cestovné agentúry (do 3,6%) a pre cestovné kancelárie (do 6%) a osobitným spôsobom pre turistické informačné centrá.

Rovnako ako napr. v prípade podávania žiadosti o pomoc s nájmami, aj žiadosť o pomoc v cestovnom ruchu možno podať len elektronicky prostredníctvom formulára na vyplnenie žiadosti

V prípade ďalších otázok alebo záujmu o poskytnutie pomoci pri podávaní žiadosti o príspevok nás neváhajte kontaktovať na ktoromkoľvek z telefónnych čísel alebo emailových adries, ktoré sú uvedené na webovom sídle našej kancelárie https://www.prosman-pavlovic.sk.

 

Súvisiace články