Zdielať článok


Facebook Linkedin

Warning: Trying to access array offset on false in /data/7/5/75d1844a-2d80-4ac2-a16b-060c7dbc66b1/prosman-pavlovic.sk/web/wp-content/themes/prosman-pavlovic/components/single-content.php on line 22
Poľnohospodári a ich povinnosti vo vzťahu k osobným údajom

V súvislosti s pripravovanými zmenami v poľnohospodárskom práve, ako aj s blížiacou sa účinnosťou GDPR je potrebné poukázať na skutočnosť, že poľnohospodári v praxi často opomínajú svoje povinnosti vo vzťahu k zákonu č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOÚ“). Je potrebné si uvedomiť, že poľnohospodárske subjekty, ktoré uzatvárajú napr. nájomné zmluvy s vlastníkmi pozemkov disponujú osobnými údajmi v zmysle ZOÚ, ktoré podliehajú zákonnej ochrane.

Poľnohospodárske subjekty sú ako nájomcovia v zmysle § 14 ods. 2 Zákona o nájme povinné viesť evidenciu prenajatých pozemkov, či už na účely preukazovania nájomného vzťahu ako takého alebo vo vzťahu k Poľnohospodárskej platobnej agentúre pri tzv. deklaráciách.

V súvislosti s uvedeným je potrebné aspoň v krátkosti definovať osobný údaj. Osobným údajom v zmysle ZOÚ môže byť akýkoľvek údaj týkajúci sa fyzickej osoby, na základe ktorej možno túto osobu určiť priamo alebo nepriamo (meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, mail a pod.).

Je dôležité poznamenať, že poľnohospodári sú za účelom evidovania pozemkov v zmysle § 14 ods. 2 Zákona o nájme a v súlade s § 42 ods. 2 písm. a) zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (ďalej len „Katastrálny zákon“) pri zápise nájomných vzťahov do katastra nehnuteľností povinní disponovať aj s osobitnou kategóriou osobných údajov, ktorou je rodné číslo.

Vo všeobecnosti platí, že k spracúvaniu osobných údajov je potrebný súhlas dotknutej osoby. Pri zákonných povinnostiach poľnohospodárov, ktorí sú povinní (i) viesť evidenciu nájomných vzťahov v zmysle § 14 ods. 2 Zákona o nájme a (ii) evidovať rodné čísla ako osobitnú kategóriu osobných údajov pre kataster nehnuteľností v zmysle Katastrálneho zákona však platí, že sú v zákonom rozsahu oprávnení spracúvať osobné údaje v rozsahu stanovenom zákonom bez súhlasu dotknutej osoby.

Odhliadnuc od toho, že poľnohospodárske subjekty sú poverené ZOÚ na spracúvanie osobných údajov v zmysle uvedených zákonov, majú tieto subjekty aj povinnosti špecifikované ZOÚ. Tieto povinnosti sa rozlišujú v závislosti od spôsobu, akým sú vyššie uvedené osobné údaje o dotknutých osobách spracúvané.

Na druhej strane súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné od dotknutých osôb získať (pri podpise zmluvy alebo dodatočne).

Vzhľadom na výšku sankcií[1], ako aj novú právnu úpravu v zmysle NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, ktorá bude účinná  od 25. mája 2018[2] a pripravovanú novelu ZOÚ odporúčame, aby subjekty, ktorých sa problematika osobných údajov priamo dotýka, venovali ochrane osobných údajov pozornosť.

Poľnohospodárske právo: definície pôdy a pozemkov, nájom pôdy a prevod vlastníctva pôdy v našej právnej poradni. Pripravili sme video-školenie o poľnohospodárskych pozemkoch.

[1] Pozn.: v zmysle ZOÚ až do výšky 200.000 €.

[2] V plnom znení NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Kategórie:


Warning: Undefined array key "categories" in /data/7/5/75d1844a-2d80-4ac2-a16b-060c7dbc66b1/prosman-pavlovic.sk/web/wp-content/themes/prosman-pavlovic/components/author.php on line 10
Legislatíva , Občianske právo , Ochrana osobných údajov


Tagy:

GDPR , ochrana osobných údajov , Osobné údaje


Publikované:

31. júla 2017

Súvisiace články