Zdielať článok


Facebook Linkedin
OZE – obnova práva na doplatok, na čo nezabudnúť

Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie (OZE) č. 277/2020 Z.z. bola dlho očakávaným riešením pre vyše sto výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov, ktorým podľa názoru Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zaniklo právo na doplatok. Dôvodom pre zánik boli daňové nedoplatky, prípadne nedoplatky a dlžné sumy na zdravotnom poistení a sociálnom poistení.

Po peripetiách výrobcov ohrozených nevyplácaním doplatku zo strany OKTE, a.s. – zúčtovateľa podpory je predmetná novela pomocou v hodine dvanástej. Bohužiaľ, niektorí sa jej však nedočkali v dobrom finančnom zdraví a musia hľadať riešenia spolu s bankami a investormi.

Prijaté nové zákonné opatrenia menia jednak drakonické ustanovenia o zániku práva na doplatok, hoci len vo výške desiatok eur pre prípady omeškania so zmienenými verejnými platbami na nemožnosť uplatnenia si nárokov výrobcom a tiež za stanovených podmienok obnovujú právo na doplatok, zaniknuté podľa doterajších predpisov.

Dotknutým výrobcom odporúčame venovať krátku pozornosť podmienkam obnovy práva na doplatok podľa § 3 ods. 1; c) zákona o OZE.

Podmienky obnovy práva na doplatok sú ustanovené v § 18k, čo sú prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2020:

(1) Na zariadenie výrobcu elektriny, ktorému právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo e) vzniklo pred účinnosťou tohto zákona a ktorý ku dňu účinnosti tohto zákona už nie je v omeškaní s úhradou nedoplatkov alebo dlžných súm podľa § 3b ods. 5 v znení účinnom do 1. novembra 2020, sa ustanovenie § 3b ods. 5 v znení účinnom do 1. novembra 2020 neuplatňuje; pre zariadenie na výrobu elektriny takéhoto výrobcu právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo e) trvá naďalej podľa podmienok podpory výroby elektriny podľa tohto zákona v znení účinnom v čase uvedenia zariadenia na výrobu elektriny do prevádzky.

            (2) Podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo e) poskytnutá výrobcovi elektriny s právom na podporu podľa odseku 1 pred účinnosťou tohto zákona sa považuje za podporu poskytnutú v súlade s podmienkami podpory výroby elektriny podľa tohto zákona; poskytnutú podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo e) výrobca elektriny s právom na podporu podľa odseku 1 nevracia. Podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c), ktorá výrobcovi elektriny s právom na podporu podľa odseku 1 nebola poskytnutá, poskytne zúčtovateľ podpory do 60 dní od účinnosti tohto zákona.

Okrem iného z prechodných ustanovení vyplýva, že ak výrobca nebude dlžný správcovi dane, zdravotnej poisťovni alebo sociálnej poisťovni, potom sa mu v podstate zaniknuté právo obnovuje a zároveň mu vzniká právo na vyplatenie časti doplatku, ktorý mu nebol zúčtovateľom podpory poskytnutý.

V tejto súvislosti si dovoľujeme dať do pozornosti povinnosť splniť si povinnosti voči správcovi dane. Na rozdiel od novelizovaného textu § 3b ods.5; kde sa pojednáva len o daňovom úrade a colnom úrade, sa v pôvodnom texte účinnom do 1. novembra 2020 píše o správcovi dane:

(5) Právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e) zaniká pre zariadenie výrobcu elektriny, ak počas doby podpory podľa § 3 ods. 6

a) výrobca elektriny neuhradil daňový nedoplatok na dani okrem úroku z omeškania, úroku a pokuty ani v lehote určenej v daňovej exekučnej výzve správcu dane podľa osobitného predpisu 9d)

Podľa § 4 ods.1; Daňového poriadku správcom dane sa rozumie daňový úrad, colný úrad a obec.

Obec spravuje miestne dane, medzi ktoré patrí:

a) daň z nehnuteľností,

b) daň za psa,  

c) daň za užívanie verejného priestranstva,

d) daň za ubytovanie,

e) daň za predajné automaty,

f) daň za nevýherné hracie prístroje,

g) daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta,

h) daň za jadrové zariadenie.

V praxi sa najčastejšie jedná o ukladanie dane z nehnuteľností, pričom samozrejme nie sú vylúčené ani iné druhy daní, predovšetkým ak výrobca má aj iné druhy činností ako len výrobu elektriny z OZE.

Z uvedeného plynie pre novelou dotknutých výrobcov usporiadať ku dňu účinnosti zákona aj nedoplatky na miestnych daniach, ktorých správcom je obec. Bez takého vyrovnania záväzkov hrozí výrobcom trvalý zánik práva na doplatok.

V nadväznosti na vyššie uvedené preto dôrazne odporúčame výrobcom využiť posledné dní pred účinnosťou zákona na kontrolu daňových nedoplatkov u obcí, ktorí voči nim vykonávajú správu daní.

 

Kategórie:

Legislatíva


Tagy:

energetika , novela zákona


Publikované:

27. októbra 2020

Súvisiace články