Zdielať článok


Facebook Linkedin
Otcovská dovolenka

Národná rada Slovenskej republiky dňa 4.10.2022 schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Novela, ktorú prezidentka podpísala dňa 21.10.2022, tak nadobudne účinnosť dňa 1.11.2022. Od tohto dňa bude umožnené otcom čerpať si 14 dní otcovskej dovolenky počas obdobia prvých 6 týždňov po narodení dieťaťa bez ohľadu na to, či matka poberá materské alebo rodičovský príspevok. Táto právna úprava nestanovuje otcovskú dovolenku ako povinnosť, otcovia sa môžu rozhodnúť, či si otcovskú dovolenku čerpať chcú alebo nie.

Nižšie v článku uvádzaný dátum účinnosti dňa 1.10.2022 bol pôvodne navrhovaný začiatok účinnosti novely, ktorý však bol presunutý na 1.11.2022.

 

I.  Zosúladenie s európskou smernicou

 Spomínanou novelou dochádza k zosúladeniu slovenských právnych predpisov so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ. Cieľom smernice je umožniť otcom vytvoriť si puto s dieťaťom hneď v prvých chvíľach života. Z toho dôvodu by mala byť otcovská dovolenka čerpaná v čase narodenia dieťaťa a mala by byť s ním jasne spojená. V zmysle spomínanej smernice sú členské štáty EÚ povinné prijať opatrenia, aby otcovia resp. druhí rovnocenní rodičia, mali právo na otcovskú dovolenku v rozsahu 10 pracovných dní, ktorú si budú čerpať pri narodení dieťaťa. Je na rozhodnutí samotných štátov, či sa otcovská dovolenka môže čerpať čiastočne už pred narodením dieťaťa alebo až po ňom. Právo na otcovskú dovolenku nemá byť podmienené požiadavkou na odpracované obdobie ani požiadavkou na určité trvanie pracovnoprávneho vzťahu. Príspevok za otcovskú dovolenku však môže byť podmienený predchádzajúcimi obdobiami zamestnania. V zmysle smernice sú členské štáty povinné vnútroštátne predpisy uviesť do súladu s touto smernicou do 2. augusta 2022.

 

II.  Zmeny v Zákonníku práce

 Tu je potrebné zdôrazniť, že otcovskú dovolenku slovenský právny poriadok pozná, len nebola doteraz v zákone pomenovaná ako otcovská dovolenka. V Zákonníku práce tak dôjde v prípade pracovného voľna v súvislosti s narodením dieťaťa len k terminologickej zmene, a síce rodičovská dovolenka sa v prípade muža, ktorý sa stará o narodené dieťa premenuje na otcovskú dovolenku. Zákonník práce zároveň upresní, že v súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa bude patriť mužovi odo dňa narodenia dieťaťa otcovská dovolenka v trvaní 28 týždňov, osamelému mužovi v trvaní 31 týždňov a v súvislosti so starostlivosťou o narodené dve alebo viac detí v trvaní 37 týždňov. Ide naďalej o neplatené voľno, teda o dôležitú osobnú prekážku v práci na strane zamestnanca, ktorá bude kompenzovaná dávkou podľa Zákona o sociálnom poistení.

 

III.  Zmeny sa dotknú aj iných zákonov

Otcovská dovolenka bude hradená Sociálnou poisťovňou z nemocenského poistenia, tak ako je tomu doteraz v prípade rodičovskej dovolenky muža starajúceho sa o narodené dieťa. Podmienkou je, že otec dieťaťa bol v posledných dvoch rokoch pred dňom, od ktorého žiada o priznanie materského, nemocensky poistený najmenej 270 dní. Pri tom istom dieťati bude Sociálna poisťovňa túto podmienku posudzovať len raz.

Od 1. októbra 2022 nárok na materské vznikne inému poistencovi, t. j. otcovi zo sociálneho poistenia v rozsahu 14 kalendárnych dní v období 6 týždňov od narodenia dieťaťa, bez ohľadu na to, či matka dieťaťa poberá materské alebo rodičovský príspevok. Uvedeným tak dôjde nielen k zmene Zákona o sociálnom poistení, keď bude možné súbežné čerpanie materského otcom aj matkou dieťaťa počas 2 týždňoch v období šiestich týždňov od narodenia dieťaťa, ale aj k zmene Zákona o rodičovskom príspevku, nakoľko bude umožnené súbežne poskytovať rodičovský príspevok matke a materské otcovi počas trvania otcovskej dovolenky.

2 týždne resp. 14 kalendárnych dní je v súlade so smernicou, ktorá hovorí o 10 pracovných dňoch, nakoľko ide o rovnako dlho trvajúce pracovné voľno.

Nakoľko je obdobie poberania materského otcom v podmienkach Slovenskej republiky v porovnaní s inými členskými krajinami nastavené nadštandardne, novela počíta s tým, že sa obdobie poskytovania materského otcovi po narodení dieťaťa započíta do celkového obdobia nárokov na materské. V praxi to bude znamenať, že otcovia si tak budú môcť obdobie poberania materského rozdeliť na 2 obdobia, a to, že v období po narodení dieťaťa môžu otcovia požiadať o materské v rozsahu najviac 14 dní a o zvyšok môžu požiadať neskôr.

Na služobné voľno budú mať nárok aj príslušníci Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Hasičského a záchranného zboru, profesionálni vojaci, zamestnanci štátnej služby a príslušníci finančnej správy.

 

IV.  Vývoj legislatívneho procesu

 Vyššie uvedené zmeny boli zatiaľ schválené Vládou SR. Po tom, ako budú schválené v parlamente a podpísané prezidentkou SR, účinnosť by mali nadobudnúť 1. októbra 2022.

Vývoj legislatívneho procesu budeme pre Vás aj naďalej sledovať a akékoľvek zmeny priebežne aktualizovať. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.

Kategórie:

Legislatíva , Pracovné právo


Publikované:

27. júna 2022

Súvisiace články