Zdielať článok


Facebook Linkedin
Odmietnutie prijatia hotovostnej platby

Pandémia spojená so šírením koronavírusu (COVID-19) je spojená s prijatými tvrdými opatreniami zo strany Vlády SR, ktoré majú eliminovať šírenie koronavírusu COVID-19 na území SR. Je pochopiteľné, že v tejto zložitej  a vážnej situácii aj podnikateľské subjekty prijímajú súbory opatrení, ktoré  majú  na úrovni firiem eliminovať šírenie pandémie. V článku prinášame naše postrehy na tému: platobný styk a koronavírus.

 

V tejto súvislosti sme riešili viacero právnych otázok. Napríklad, či je v súlade so zákonom odmietnutie platby v hotovosti kuriérskou spoločnosťou pri dobierke.

Toto opatrenie síce môže evokovať dojem, že ide o rozumné opatrenie v boji proti šíriacej sa pandémii, no nie všetko čo sa javí ako rozumné je aj zákonné.

V našej advokátskej kancelárii Prosman a Pavlovič, sme zhrnuli 3 najčastejšie otázky v súvislosti s problematikou a pripravili pre vás odpovede.

Výber z otázok (autorsky neupravené):

  1. Som dôchodca, došla mi dobierka s dezinfekčnými prostriedkami. Kuriér pri doručení odmietol prijať platbu v hotovosti a chcel odo mňa platbu kartou, zbytočne som mu vysvetľoval, že ja platobnú kartu nemám, kuriér mi povedal, že má takýto príkaz, keďže som mu nemal ako zaplatiť, kuriér mi dobierku nevydal. Je toto normálne a majú na toto právo?
  2. Do firmy nám doviezli tonery do kopírky, no ja ako konateľ som v karanténe a vo firme mám momentálne len asistentku na pár hodín denne a táto nemá inú možnosť ako len zaplatiť z pokladne za doručený balík, no kuriér to odmietol, je toto normálne? To už akože nikde nám nezoberú cash, to im nevedia tým kuriérom dať rukavice ako predavačkám? Je najľahšie niečo zakázať a iných tým obmedziť!
  3. Dočítal som sa , že odmietnutie platby v hotovosti je vraj trestný čin, je to pravda?

Za bežných okolností by bolo ľahké dané otázky jednoznačne zodpovedať. Dnes sme  bohužiaľ spoločne v situácii, ktorá je nová a naozaj mimoriadna a to aj v právnom zmysle slova. Za spomenutých bežných okolností platí, že používanie našej zákonnej meny, ktorou je už  jedenásty rok Euro je chránené zákonom. Jej používanie ako platidla je chránené skutočne dokonca aj trestným zákonom. Ten zakazuje jeho bezdôvodné odmietanie alebo poškodzovanie v § 273 Trestného zákona, pričom za úmyselné porušenie zákazu hrozí páchateľovi trest odňatia slobody až na 6 mesiacov.

Takúto najprísnejšiu reguláciu pre najzávažnejšie ohrozenia obehu peňazí dopĺňa regulácia obsiahnutá v zákone č. 566/1992 Z.z. o Národnej banke Slovenska v účinnom znení, ktorá za nezákonné odmietnutie platidiel stanovuje pokuty do 30 000,- Eur a pri opakovanom alebo závažnom porušení to môže byť až 60 000,- Eur.

Z predmetných úprav je zrejmé, že náš právny poriadok svoju zákonnú menu chráni, pretože ju považuje za všeobecný a nevyhnutný nástroj fungujúceho hospodárstva, zabezpečujúceho najmä potreby našich obyvateľov. Z povinnosti jej hotovostného používania vyčleňuje len zákonom stanovené prípady, kedy dostáva prednosť verejný záujem na predchádzaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti (obmedzenie hotovostných platieb medzi podnikateľmi na 5000,- Eur a občanmi na 15 000,- Eur) alebo sa stanovujú podmienky na obeh hotovosti, ktorý má ich použitie uľahčiť (vytriedenie mincí pri platbe, max. počet euromincí alebo nakladanie s poškodenými bankovkami a mincami).

V situácii súčasnej epidémie a prebiehajúcich opatrení na jej zvládnutie, pribúda k spomenutým ešte jeden argument na zmenu podmienok používania zákonného platidla a tým je život a zdravie človeka. Niet pochybností, že tieto hodnoty sú právom chránenými záujmami našej spoločnosti. Otázkou ostáva, či a v akej miere dokážu v konkrétnom prípade prevážiť ochranu hospodárskych záujmov, ktoré v konečnom dôsledku slúžia k zabezpečeniu lepšieho života a jeho potrieb. Pri vzájomnom vážení prezentovaných verejných hodnôt a záujmov nám v danej situácii pomáha inštitút „Krajnej núdze“, ktorý je zadefinovaný pre posudzovanie trestnosti trestného činu, ale rovnako je využiteľný aj pri správnom trestaní (spomenuté pokuty).“

Krajná núdza

(1) Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému týmto zákonom, nie je trestným činom.

(2) Nejde o krajnú núdzu, ak bolo možné nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému týmto zákonom za daných okolností odvrátiť inak alebo ak spôsobený následok je zjavne závažnejší ako ten, ktorý hrozil. Rovnako nejde o krajnú núdzu, ak ten, komu nebezpečenstvo priamo hrozilo, bol podľa všeobecne záväzného právneho predpisu povinný ho znášať.

„So všetkou istotou vieme povedať, že ľudský život a zdravie je hodnotou, právom chránenou. Pri hľadaní odpovede odhliadneme od podrobnejšieho skúmania okolností, či spôsobený následok je zjavne závažnejší ako ten, čo hrozil a tiež či bežne kuriér alebo predavač je povinný znášať nebezpečenstvo hroziace jeho zdraviu. Zjednodušene máme zato, že tu neexistuje povinnosť znášať ohrozenie svojho zdravia a tiež, že ohrozenie zdravia má prednosť pred ochranou zákonného platidla.

Ostáva nám otázka, či bolo možné hroziace nebezpečenstvo odvrátiť aj inak. Tu si myslím, že aj bez expertných znalostí, je možné konštatovať, že dané riziko ohrozenia zdravia je možné minimalizovať a docieliť ochranu zdravia použitím zodpovedajúcich ochranných pracovných pomôcok, akými sú gumené rukavice, respirátor / rúško a dezinfekcia rúk. Keďže, existujú aj iné spôsoby ako ochrániť zdravie, bez toho aby bol ohrozený obeh zákonnej meny, je možné z toho usúdiť, že nie je možné ani v súčasnej dobe boja proti koronavírusu bezdôvodne odmietať platbu eurom v hotovosti.

Na stranu druhú si vieme predstaviť, že život dokáže vytvoriť aj tak konkrétnu medznú situáciu, v ktorej sa misky váh naklonia na použitie ustanovení o krajnej núdzi a odmietnutie zákonného platidla nebude trestné (napr. použitie kontaminovanej hotovosti osobou viditeľne trpiacou príznakmi choroby COVID-19), veríme však, že tieto prípady budú aj v našej mimoriadnej situácii niečím vskutku výnimočným.“

JUDr. Tomáš Pavlovič

Veríme, že náš článok a odpovede vám pomohli vysporiadať sa s otázkami ohľadom bezhotovostných platieb.

 

Kategórie:


Warning: Undefined array key "categories" in /data/7/5/75d1844a-2d80-4ac2-a16b-060c7dbc66b1/prosman-pavlovic.sk/web/wp-content/themes/prosman-pavlovic/components/author.php on line 10
Legislatíva


Tagy:

covid-19 , koronavírus , platobný styk , trestné právo


Publikované:

27. marca 2020

Súvisiace články