Zdielať článok


Facebook Linkedin
Nový zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti – Whistleblowing

            Národná rada Slovenskej republiky dňa 30.01.2019 prijala úplne nový zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „nový zákon o ochrane oznamovateľov“ alebo tiež „nový zákon“ v príslušnom gramatickom tvare), ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.03.2019. Nový zákon o ochrane oznamovateľov nahrádza pôvodný zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov (ďalej len ako „pôvodný zákon o ochrane oznamovateľov“ v príslušnom gramatickom tvare), pričom vychádza z predchádzajúcej koncepcie pôvodného zákona o ochrane oznamovateľov s mnohými zmenami, ktorými sa reaguje na nedostatky zistené aplikačnou praxou. Novým zákonom o ochrane oznamovateľov sa s účinnosťou od vyššie uvedeného dátumu, teda od 01.03.2019, ukladajú vybraným právnickým a fyzickým osobám ako zamestnávateľom, viaceré nové povinnosti, ktorých eventuálne nesplnenie je zo strany dozorného orgánu sankcionované nemalými finančnými čiastkami.

OZNAMOVATEĽ

            Za oznamovateľa sa považuje iba fyzická osoba – zamestnanec, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, úradu alebo zamestnávateľovi. Za oznamovateľa sa podľa nového zákona považuje aj blízka osoba oznamovateľa, pokiaľ je táto osoba v pracovnoprávnom vzťahu:

 • k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ,
 • k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa; alebo
 • k zamestnávateľovi, ktorý je založený alebo zriadený zamestnávateľom oznamovateľa.

ZÁVAŽNÁ PROTISPOLOČENSKÁ ČINNOSŤ

Závažnou protispoločenskou činnosťou, ktorú je oznamovateľ podľa nového zákona oprávnený oznámiť zamestnávateľovi, sa rozumie:

 • trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až § 263 Trestného zákona,
 • trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 až § 268 Trestného zákona,
 • trestné činy verejných činiteľov podľa § 326 až § 327a Trestného zákona,
 • trestné činy korupcie podľa § 328 až § 336b Trestného zákona,
 • trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou prevyšujúcou 3 roky,
 • správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo
 • správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur.

            Nový zákon poskytuje oznamovateľovi právnu ochranu v prípade, ak oznámi skutočnosti, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.

            POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽOV

            Nový zákon sa podstatným spôsobom dotkne zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú najmenej 50 zamestnancov a zamestnávateľov, ktorí sú orgánmi verejnej moci a zamestnávajú najmenej 5 zamestnancov. Orgánom verejnej moci sa na účely nového zákona o ochrane oznamovateľov rozumie:

 • štátny orgán, obec, vyšší územný celok,
 • právnická osoba zriadená zákonom a právnická osoba zriadená štátom, obcou alebo vyšším územným celkom,
 • právnická osoba založená osobou uvedenou v prvom bode alebo v druhom bode a
 • právnická osoba, ktorej zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach v oblasti verejnej správy.

            Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov a zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci a ktorý zamestnáva najmenej 5 zamestnancov (ďalej spolu pre uvedených zamestnávateľov aj ako „dotknutý zamestnávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) majú nasledovné povinnosti:

 • ustanoviť zodpovednú osobu,
 • prijať, resp. aktualizovať, vnútorný predpis o podrobnostiach preverovania oznámení,
 • preveriť každé oznámenie o protispoločenskej činnosti a
 • viesť príslušnú evidenciu oznámení.

            USTANOVENIE ZODPOVEDNEJ OSOBY

            Dotknutý zamestnávateľ je povinný určiť osobu alebo organizačnú zložku, ktorá bude vykonávať povinnosti dotknutého zamestnávateľa na účel ochrany oznamovateľov závažnej protispoločenskej činnosti (ďalej len ako „zodpovedná osoba“ v príslušnom gramatickom tvare). Zodpovedná osoba môže, ale aj nemusí, byť zamestnancom dotknutého zamestnávateľa, pokiaľ však nie je jeho zamestnancom, svoju činnosť musí vykonávať na zmluvnom základe. Zodpovedná osoba musí mať odborné predpoklady na plnenie úloh a vykonávanie povinností podľa nového zákona. V obciach a vyšších územných celkoch je touto zodpovednou osobou hlavný kontrolór. Zodpovedná osoba podlieha priamo právomoci štatutárneho orgánu, svoje úlohy plní nezávisle, zodpovedne a je viazaná iba pokynmi štatutárneho orgánu zamestnávateľa alebo štatutárneho orgánu materskej spoločnosti. Zodpovednou osobou môže byť napríklad aj štatutárny orgán dotknutého zamestnávateľa. Viazanosť pokynmi štatutárneho orgánu a podriadenosť štatutárnemu orgánu pre zodpovednú osobu neplatí v prípade, ak je zodpovednou osobou štatutárny orgán dotknutého zamestnávateľa. Zamestnávateľ nesmie zodpovednú osobu za plnenie jej úloh a povinností postihovať a je povinný jej poskytnúť potrebnú súčinnosť na plnenie jej úloh a povinností, najmä jej poskytnúť dostatočné prostriedky na plnenie jej úloh a povinností a prístup k osobným údajom a dokumentom.

            PRIJATIE VNÚTORNÉHO PREDPISU

            Dotknutý zamestnávateľ je povinný prijať na účel ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti vnútorný predpis, v ktorom určí podrobnosti o:

 • podávaní oznámení,
 • preverovaní oznámení a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení,
 • zachovaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa,
 • evidovaní oznámení,
 • oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia,
 • spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení.

            Označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania oznámení musia byť zverejnené a pre všetkých zamestnancov prístupné obvyklým a bežne dostupným spôsobom. Dotknutý zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, že najmenej jeden spôsob podávania oznámení musí byť prístupný nepretržite. Dotknutý zamestnávateľ je rovnako povinný sprístupniť informácie o vnútornom systéme preverovania oznámení v stručnej, zrozumiteľnej, jasne formulovanej a ľahko dostupnej forme. Nový zákon ukladá dotknutým zamestnávateľom aj povinnosť uľahčovať podávanie oznámení.

            PREVEROVANIE OZNÁMENÍ

            Dotknutý zamestnávateľ je povinný prijať a preveriť každé oznámenie o protispoločenskej činnosti do 90 dní od jeho prijatia, pričom túto lehotu môže predĺžiť o ďalších 30 dní. Predĺženie lehoty musí dotknutý zamestnávateľ oznámiť oznamovateľovi s uvedením dôvodov predĺženia.

            Za preverenie oznámenia sa považuje aj postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku (trestné oznámenie), Zákona o priestupkoch (oznámenie o priestupku) alebo iných zákonov. Pri preverovaní oznámenia je dotknutý zamestnávateľ povinný zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa.

            Dotknutý zamestnávateľ je nakoniec povinný oznámiť oznamovateľovi výsledok preverenia oznámenia a opatrenia, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia, do desiatich dní od preverenia oznámenia. Pokiaľ bolo preverenie oznámenia skončené postúpením veci na vybavenie podľa Trestného zákona, Zákona o priestupkoch alebo osobitného zákona, zodpovedná osoba je povinná si vyžiadať výsledok vybavenia v rozsahu, v akom to umožňujú osobitné predpisy a do 10 dní od doručenia tohto výsledku s ním oboznámiť oznamovateľa.

            Samotný spôsob preverovania oznámení nový zákon neuvádza a dotknutý zamestnávateľ je povinný uviesť vo svojom vnútornom predpise podrobnosti o tom, ako bude preverovanie oznámenia prebiehať, aké osoby sa budú preverovania zúčastňovať a aké oprávnenia pri preverovaní bude mať zodpovedná osoba. Systém a spôsob preverovania oznámení sa bude líšiť od konkrétneho dotknutého zamestnávateľa a jeho charakteristík, akými sú počet zamestnancov, štruktúra dotknutého zamestnávateľa, počet organizačných zložiek a podobne.

            EVIDENCIA

            Dotknutý zamestnávateľ je povinný o podaných oznámeniach viesť evidenciu najmenej počas troch rokov odo dňa podania oznámenia. Evidencia sa vedie v nasledovnom rozsahu:

 • dátum doručenia oznámenia,
 • meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa,
 • predmet oznámenia,
 • výsledok preverovania oznámenia a
 • dátum skončenia preverovania oznámenia.

            Dotknutý zamestnávateľ je s ohľadom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a účel systému preverovania oznámení povinný prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie súladu vnútorného systému preverovania oznámení s novým zákonom o ochrane oznamovateľov.

ZHRNUTIE

            Nový zákon vychádza z už v právnom poriadku stanovených právnych inštitútov a jeho účelom je poskytnúť ochranu oznamovateľom protispoločenskej činnosti. Na základe nového zákona sú dotknutí zamestnávatelia povinní ustanoviť zodpovednú osobu, stanoviť systém a spôsob preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti, a to vo svojom vnútornom predpise, preverovať všetky oznámenia o protispoločenskej činnosti a plniť si evidenčné povinnosti.

            Za porušenie povinností podľa nového zákona môže Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti uložiť dotknutého zamestnávateľovi pokutu až do výšky 20.000,- Eur.

 

Súvisiace články