Novela Zákonníka práce v súvislosti s očkovaním

17. septembra 2021

Pripravovaná novela Zákonníka práce v súvislosti s očkovaním – ako plánuje zákonodarca umožniť zamestnávateľom zvýhodnenie pre očkovaných zamestnancov proti COVID-19?

Dňa 31.augusta 2021 bol do Národnej rady Slovenskej republiky predložený poslanecký návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2021 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej aj ako „novela ZP“). Cieľom predloženej novely Zákonníka práce je umožniť zamestnávateľom motivovať svojich zamestnancov k zaočkovaniu sa proti vírusovému ochoreniu COVID-19 za účelom dosiahnutia kolektívnej imunity na pracovisku. Novela ZP ponúka 3 motivačné inštitúty pre zaočkovaných, ktoré sa vzťahujú aj na štátnozamestnanecký pomer a na výkon služby v Hasičskom a záchrannom zbore.

1. Pracovné voľno na deň očkovania – novela Zákonníka práce

Novela ZP zavádza pracovné voľno na deň očkovania. Tento inštitút je postavený na tom istom princípe ako pracovné voľno na darovanie krvi. Pre oba inštitúty platí princíp dobrovoľnosti, to znamená, že zamestnanec sa rozhodne či sa dá zaočkovať (resp. či daruje krv), alebo sa nedá zaočkovať (resp. nedaruje krv) či už z presvedčenia alebo zo zdravotných dôvodov.

Pracovné voľno na deň očkovania podľa novely ZP vyplýva priamo zo zákona, a je teda zo strany očkovaného zamestnanca nárokovateľné. Zamestnávateľ tak bude povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno na deň očkovania, t. j. na čas cesty na očkovanie, samotné očkovanie, cesty späť a zotavenie sa po očkovaní.  

2. Ďalšia dovolenka

Ako druhý motivačný inštitút novela ZP zavádza možnosť pre zamestnávateľa poskytnúť 1 až 5 dní dovolenky naviac pre zaočkovaného zamestnanca. Je plne na rozhodnutí zamestnávateľa koľko dní dovolenky naviac umožní zaočkovanému zamestnancovi čerpať. Je úplne bezpredmetné kedy a akou vakcínou sa dal zamestnanec zaočkovať, resp. aký druh práce pre zamestnávateľa vykonáva. 

Na uvedený druh dovolenky sa budú aplikovať všetky ustanovenia o dovolenke vrátane nároku na jej preplatenie v prípade jej nevyčerpania.   

Ďalšia dovolenka sa zavádza aj pre štátnu službu príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Železničnej polície a pre príslušníkov finančnej správy.

3. Jednorazový finančný príspevok

Do časti o sociálnej politike zamestnávateľa novela Zákonníka práce zavádza možnosť vyplácať jednorazový finančný príspevok zamestnancom, ktorí sa dali zaočkovať. Tento inštitút viac vyhovuje zamestnávateľom, pre ktorých by bolo náročnejšie poskytnúť zamestnancom ďalšiu dovolenku. Tak ako v prípade ďalšej dovolenky, pri ktorej novela ZP stanovuje strop, tak aj v prípade jednorazového finančného príspevku je stanovená maximálna suma vo výške 250 eur za kalendárny rok. Je v kompetencii zamestnávateľa rozhodnúť, či a v akej výške jednorazový finančný príspevok poskytne, jeho výška však musí byť rovnaká pre všetkých zaočkovaných zamestnancov.

Jednorazový finančný príspevok sa bude posudzovať rovnako ako finančný príspevok na stravovanie, t. j. vyplatí sa spravidla v najbližšom výplatnom termíne za mesiac, kedy zamestnanec preukázal zamestnávateľovi svoje očkovanie.

Jednorazový finančný príspevok sa rovnako vyplatí aj v prípade štátnej služby príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.

4. Pre všetkých očkovaných zamestnancov bez rozdielu

Kým motivačný inštitút pracovného voľna na deň očkovania je nárokovateľný priamo zo zákona, tak ďalšia dovolenka a jednorazový finančný príspevok sú ponechané na rozhodnutí zamestnávateľa, či a v akej dĺžke resp. akej výške ho očkovanému zamestnancovi poskytne. Aby mohol zamestnanec využiť motivačný inštitút ponúknutý zamestnávateľom, musí mu preukázať tú skutočnosť, že sa dal zaočkovať proti vírusovému ochoreniu COVID-19.

Ak sa zamestnávateľ rozhodol poskytnúť motivačný inštitút, musí ho poskytnúť všetkým zaočkovaným zamestnancom bez rozdielu. V prípade, ak sa neskôr zamestnávateľ rozhodne, že zvýši motivačné inštitúty, všetkým ostatným zamestnancom musí motivačné inštitúty dorovnať.

Motivačné inštitúty platia pre všetkých zaočkovaných zamestnancov bez rozdielu. Nerozlišuje sa či sú so zamestnávateľ v pracovnom pomere, alebo pre neho vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, alebo prostredníctvom agentúrneho zamestnávania. Nie je rozhodujúca ani dĺžka trvania pracovného pomeru či prebiehajúca skúšobná doba. Zaočkovaný zamestnanec môže tieto motivačné benefity využívať aj u viacerých zamestnávateľov. V prípade ďalších opakovaných preočkovaniach proti ochoreniu COVID-19 sa aj na tie budú motivačné inštitúty vzťahovať.

Očkovaný zamestnanec má aj právo motivačný inštitút nevyužiť.

Účinnosť predpisu sa predbežne navrhuje dňom vyhlásenia právneho predpisu.

Uvedený návrh však nemusí byť v aktuálnom znení ešte definitívnym návrhom a môže prejsť úpravou a zmenami. Vývoj legislatívneho procesu tak budeme sledovať a následne Vás o tom budeme informovať.

Pracovné právo aj v súvislosti s pandémiou podlieha častým zmenám pre zamestnávateľov aj zamestnancov. V prípade potreby poradenstva vo veciach týkajúcich sa pracovného práva alebo vypracovania potrebnej dokumentácie Vám naša advokátska kancelária poskytne právne služby.

Späť na články

Tagy

Obnova zápisu vymazaných subjektov z obchodného registra

18. januára 2022 | Obchodné právo Spoločnosti

V našom článku sa dozviete, akým spôsobom možno dosiahnuť obnovu zápisu vymazanej spoločnosti v obchodnom registri z dôvodu opomenutia [...]

Viac

Zmeny v Zákonníku práce účinné od 1.1.2022

9. decembra 2021 | Legislatíva Pracovné právo

65 rokov ako dôvod ukončenia pracovného pomeru, stravovanie, či prekážky na strane zamestnávateľa. Aj tieto zmeny prináša Zákonník [...]

Viac

Aké zmeny prináša prijatie zákona o skrátenej práci (tzv. zákona o kurzarbeite) ?

9. decembra 2021 | Legislatíva Obchodné právo

Prijatím zákona o podpore v čase skrátenej práce zavádza Vláda SR od 1. marca 2022 trvalú schému poskytovania právne nárokovateľnej [...]

Viac