Zdielať článok


Facebook Linkedin
Novela zákona o cestnej premávke – záchranárska ulička

Dňa 01.04.2020 nadobudla účinnosť novela zákona o cestnej premávke, ktorá zaviedla aj novú povinnosť pre vodičov, a to vytvoriť záchranársku uličku. Zachranárska ulička a podrobnosti novozavedenej povinnosti: aká je výška sankcie v prípade nedodržania jednotlivých bodov tejto povinnosti, ako aj ďalšie zmeny, ktoré prináša novela zákona o cestnej premávke, prinášame v tomto článku.

Vytváranie záchranárskej uličky v prípade kolóny na diaľnici alebo smerovo rozdelených cestách mimo obce bolo už historicky zaužívanou praxou západoeurópskych krajinách. S vytváraním takejto uličky sa však bolo možné stretnúť aj na území Slovenskej republiky, hoci nešlo o povinnosť upravenú vo forme zákonnej povinnosti, ktorá by bola vynútiteľná a sankcionovateľná.

Absenciu legislatívnej úpravy v tejto oblasti odstraňuje zákon č. 393/2019 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon o cestnej premávke, kedy s účinnosťou odo 01.04.2020 majú účastníci cestnej premávky povinnosť vytvárať v kolónach záchranársku uličku. Vodič na diaľnici alebo na smerovo rozdelenej ceste mimo obce s najmenej dvomi jazdnými pruhmi v jednom smere jazdy, je tak povinný pri súbežnej jazde vykonať taký jazdný úkon, ktorý umožní vytvorenie záchranárskej uličky v strede medzi dvomi jazdnými pruhmi a v úsekoch s viac ako dvomi jazdnými pruhmi medzi ľavým jazdným pruhom a k nemu priliehajúcim jazdným pruhom. Vodičovi je pri vytváraní záchranárskej uličky umožnené na nevyhnutný čas vojsť aj na miesta, kde je to inak zakázané, pokiaľ tým neohrozí iného účastníka cestnej premávky.

V prípade nedodržanie povinnosti vytvoriť záchranársku uličku hrozí vodičovi uloženie pokuty v blokovom konaní až do výšky 99 eur. Pokiaľ by však vodič porušením povinnosti vytvoriť záchranársku uličku znemožnil zároveň aj prejazd vozidlu s právom prednostnej jazdy (sanitka, hasiči, polícia…), hrozí mu uloženie pokuty až do výšky 300 eur. Uloženie pokuty do výšky 300 eur hrozí aj v prípade zneužitia záchranárskej uličky neoprávnenou osobou, teda vodičom iného motorového vozidla ako vozidla s právom prednostnej jazdy. K uloženiu pokuty za porušenie vyššie uvedených povinností je možné aj formou inštitútu objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla.

Nakoľko predmetom novely zákona o cestnej premávke nie je len samotná povinnosť vodičov vytvárať záchranársku uličku, nižšie zároveň uvádzame aj stručný prehľad ďalších najpodstatnejších zmien a novozavedených povinností, ktoré prináša táto novela:

  • Zadefinovali sa osoby pohybujúce sa na kolobežke s pomocným motorčekom (t.j. elektrokolobežka)  ako vodiči nemotorového vozidla na ktorých sa od 01.04.2020 vzťahujú také práva a povinnosti ako napr. na cyklistov. V tejto súvislosti ide predovšetkým o obmedzenie užívania alkoholických nápojov alebo zákaz jazdy po chodníkoch pre chodcov pri jazde elektrokolobežkou. Vodiči elektrokolobežiek sú odteraz povinní používať krajnicu alebo cestičky vymedzené pre cyklistov.
  • Sprísňuje sa zákaz telefonovania a písania SMS správ na tzv. absolútny zákaz držania alebo iného obsluhovania mobilného telefónu alebo iného telekomunikačného a audiovizuálneho zariadenia (napr. kamery). Porušením tohto zákazu sa rozumie napr. aj ladenie staníc autorádia alebo zadávanie cieľa do navigácie, pokiaľ nie je uskutočňované prostredníctvom doplnkových funkcií ako v prípade multifunkčného volantu alebo hlasového zadávania.
  • Zavádza sa zákaz zastavenia a státia na ochrannom pruhu pre cyklistov. Ide o pruh vyznačený popri pravom okraji vozovky prerušovanou čiarou s pravidelne umiestnenými symbolmi bicykla v ňom, do ktorého bude môcť vodič motorového vozidla vojsť len v prípade nevyhnutnej potreby, pričom nesmie ohroziť cyklistov.
  • Upravuje sa parkovanie na chodníku, ktoré je možné len na takom mieste, kde nebude dochádzať k jazde po chodníku, ale pôjde skutočne len o zaparkovanie na chodníku, ktorý susedí s cestou a len vozidiel s celkovou hmotnosťou do 3,5 ton. Zmenou doterajšej formulácie podmienok parkovania na chodníku sa tak zamedzuje najmä častému prechádzaniu nemalej vzdialenosti po chodníkoch za účelom zaparkovania motorového vozidla.
  • Vypúšťa sa povinnosť cyklistu jazdiaceho za zníženej viditeľnosti mať na sebe oblečený reflexný odev, keďže samotný bicykel musí byť vždy vybavený presne stanovenými reflexnými prvkami a za zníženej viditeľnosti musí byť okrem toho vybavený svietidlom svietiacim dopredu bielym svetlom a svietidlom svietiacim červeným svetlom dozadu. Rovnako sa vypustila aj povinnosť nosenia prilby mimo obce pre cyklistov starších ako 15 rokov.
  • Za účelom zlepšenia vymožiteľnosti neuhradenej pokuty, ktorá bola uložená v minulosti v rámci objektívnej zodpovednosti,sa umožňuje príslušníkom policajného zboru zadržať doklady  o vozidle (osvedčenie o evidencii, ŠPZ, atď.) až do úplného zaplatenia pokuty. Vodič tak môže viesť iné motorové vozidlá, pričom nemožnosť ďalšej jazdy sa vzťahuje výlučne len na konkrétne vozidlo, ktoré slúži ako zábezpeka zaplatenia pokuty. Príslušník policajného zboru má ďalej oprávnenie zadržať vodičský preukaz na základe príkazu exekútora, ako aj za nezaplatenie všetkých doposiaľ neuhradených pokút. 
  • Upravuje sa veková hranica pre udelenie vodičského oprávnenie pre skupiny C a CE, ktoré bude možné udeliť oproti pôvodným 21 rokom už osobám vo veku 18 rokoch. Posunutie vekovej hranice sa týka aj vodičského oprávnenie pre skupiny D a DE, a z to z pôvodných 24 rokov na 21 rokov. Zníženie vekovej hranice je naviazané na podmienku absolvovania kurzu základnej kvalifikácie (t.j. povinnosť byť zároveň aj držiteľom kvalifikačnej karty vodiča).
  • Sprísňujú sa podmienky pre mladých vodičov, a to formou nariadenia povinnosti opätovného podrobenia sa rehabilitačného programu pre vodičov, ktorí v priebehu dvoch rokov od udelenia vodičského oprávnenia skupiny B dvakrát porušili pravidlá cestnej premávky alebo prekročili maximálnu povolenú rýchlosť.
  • V evidencii vodičov a evidencii vozidiel sa zavádza možnosť zadať kontaktné údaje (číslo mobilného telefónu, emailová adresa), na ktoré následne Ministerstvo vnútra SR bude zasielať notifikácie o stave vybavenia žiadosti, resp. notifikácie upozorňujúce na končiacu platnosť dokladov a pod.

Zavádza sa možnosť požiadať o prihlásenie novo-zakúpeného vozidla do evidencie prostredníctvom elektronickej služby. K rozšíreniu elektronizácie patrí aj zmena, podľa ktorej príslušný orgán policajného zboru pri vykonávaní zmien v evidencii vozidiel zašle prostredníctvom elektronickej služby doklady na adresu určenú žiadateľom. Držiteľ vozidla je povinný pôvodné doklady odovzdať kuriérovi pri preberaní nových dokladov, inak mu kuriér nové doklady neodovzdá a držiteľ bude musieť ísť dokončiť prevzatie osobne na príslušný dopravný inšpektorát.

Pozrite si aj aktuálne informácie k elektronických schránkam v našom video-školení:

https://www.youtube.com/watch?v=7PX84EECO-0&t=3s

 

Kategórie:

Legislatíva , Správne právo


Tagy:

novela zákona , správne právo


Publikované:

4. apríla 2020

Súvisiace články