Zdielať článok


Facebook Linkedin
Neoprávnené zadržanie nadmerného odpočtu DPH

Zadržali vám neoprávnene nadmerný odpočet DPH? Kompenzácia vo výške 1,5% po šiestich mesiacoch sa vám javí ako neadekvátna? Váš pocit je správny a legitímny.

Nadmerný odpočet DPH – kontroly

Mali sme možnosť sledovať, že v minulosti prebiehali a stále prebiehajú masívne vlny daňových kontrol zameraných na kontrolu oprávnenosti uplatnenia nadmerného odpočtu DPH, pri ktorých sa využíva zákonná možnosť nevyplatenia nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly. Daňové kontroly boli zvyčajne prerušované, keď po jednej alebo viacerých procedúrach tzv. medzinárodnej výmeny informácií (MVI) a v mnohých prípadoch ukončené „bez nálezu“ s vrátením uplatneného nadmerného odpočtu. Tieto kontroly sa skončili v tých lepších prípadoch po jednom roku, avšak nebolo výnimočné, že daňová kontrola trvala aj omnoho dlhšie, napr. skončila po 18, 24 ale aj 36 mesiacoch.

V právnej úprave sa pod vplyvom rozhodnutí európskych súdov objavila kompenzácia vo forme úroku vo výške dvojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky, minimálne však 1,5% ročne zo sumy zadržiavaného nadmerného odpočtu, nárok na ktorú vzniká daňovému subjektu, ktorému správca dane neoprávnene zadržiaval nadmerný odpočet.

Nevyplatenie nadmerného odpočtu

Ako to už v slušnom biznise chodí, podnikateľovi prirodzene nevyplatený nadmerný odpočet chýba a jeho zadržanie predstavuje negatívny zásah do jeho majetkovej sféry, cash-flow a musí túto stratu predovšetkým v oblasti platobnej schopnosti vykryť inými zdrojmi (ak má vôbec tú možnosť). Stretávame sa v praxi s tým, že si podnikatelia berú nové úvery z bánk, čerpajú kontokorent alebo sú nútení si zobrať pôžičku od inej fyzickej alebo právnickej osoby s tvrdými komerčnými podmienkami. V takých prípadoch sa kompenzácia vo výške úroku 1,5% alebo dvojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky, aj to až po uplynutí 6 mesiacov zadržiavania, javí ako neadekvátna a to hovoríme iba o čisto ekonomickom hľadisku. Podnikatelia sú v takých prípadoch neodôvodnene (z pohľadu subjektívneho presvedčenia v kombinácii s výsledkom daňovej kontroly) vystavení stresu a právnej neistote, ktoré im už nebudú nijako kompenzované, pretože predsa len, ako to prezentuje nejeden pracovník daňového úradu, ide o výkon štátnych oprávnení v súlade so zákonom.

O to viac by sa preto mal klásť dôraz na finančnú kompenzáciu v súlade so zásadami proporcionality, efektivity a daňovej neutrality tak, ako to vyplýva so smernice EÚ a judikatúry ESD. Práve európska smernica a judikatúra ESD vyžaduje, aby sa tieto zásady aplikovali v tom zmysle, že zadržiavanie nadmerného odpočtu odpočítateľnej dane z pridanej hodnoty by sa malo uplatniť iba výnimočne a nemalo by byť nad rámec primeranej lehoty. Takisto sadzba úroku zo zadržaného nadmerného odpočtu DPH by mala zodpovedať sadzbe, ktorú by daňový subjekt musel zaplatiť za požičanie sumy rovnajúcej sa uvedenej sume v komerčnom prostredí. 

Tento právny názor postupne preniká aj do prostredia našich súdov, nakoľko je nespochybniteľné, že výsledkom žiadnej daňovej kontroly nemôže byť ekonomické znevýhodnenie kontrolovaného daňového subjektu v nadväznosti na zadržanie nadmerného odpočtu DPH  v prípadoch, ktoré skončia „bez nálezu“ a teda v prípadoch, kedy sa nepreukáže protiprávne konanie daňového subjektu.

Preto ak správca dane rozhodne v takých prípadoch o finančnej kompenzácii daňového subjektu vo forme úroku vo výške 1,5% aj to len za obdobie po šiestich mesiacoch zadržiavania nadmerného odpočtu, koná v rozpore so smernicou Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, judikatúrou ESD ale aj slovenských súdov, všeobecne, v rozpore so zásadami uplatňovanými v systéme DPH. Z právnych predpisov Európskej únie, ako aj z rozhodovacej praxi ESD, ktoré majú prednosť pred “národnými“ predpismi Slovenskej republiky, vyplýva, že existuje potreba minimalizovania ekonomickej záťaže, ktorej je kontrolovaný daňový subjekt vystavený v dôsledku zadržania peňažných prostriedkov v súvislosti daňovou kontrolou.

Finančné kompenzácie a zastúpenie

Z uvedeného dôvodu zastupujeme daňové subjekty v celom procese uplatnenia si odškodnenia, náhrady, resp. úroku zo zadržaného nadmerného odpočtu v adekvátnej výške za obdobie počas daňovej kontroly, a to od štádia konania u správcu dane až po súd s uplatnením nových výkladových prístupov aj vzhľadom na naše členstvo v EÚ, primárnu a sekundárnu legislatívu EÚ a judikatúru ESD.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Kategórie:

Legislatíva


Tagy:

daň z pridanej hodnoty , daňové právo


Publikované:

26. apríla 2022

Súvisiace články