Zdielať článok


Facebook Linkedin
Nároky zo zmeniek a zmenkový platobný rozkaz

Dobrý deň, nakoľko som sa dostal do finančných ťažkostí, nebol som schopný zaplatiť dlžnú sumu zo zmenky, ktorú som vystavil ako dlžník. Dňa 28.12.2015 mi bol doručený zmenkový platobný rozkaz, podľa ktorého mám zaplatiť dlžnú sumu zo zmenky spolu s úrokom vo výške 6 % a zmenkovou odmenou, pričom sme sa na odmene ani úrokoch s veriteľom nedohodli. Voči zmenkovému platobnému rozkazu som podal námietky, za ktoré sa vraj platí súdny poplatok. Mám nasledovné otázky: môže odo mňa veriteľ žiadať zaplatenie úrokov a odmeny zo zmenky, keď sme sa na nich nedohodli? V prípade, že nezaplatím súdny poplatok za námietky, nebude sa na ne prihliadať a stane sa zmenkový platobný rozkaz právoplatným? Ďakujem, Váš čitateľ Jozef.

Vážený čitateľ,
V prvom rade si Vás dovoľujeme upozorniť na zmeny v právnej úprave zmenkového platobného rozkazu. Dňa 23.12.2015 nadobudla účinnosť novela občianskeho súdneho poriadku (OSP), ktorou bol zmenkový platobný rozkaz zrušený. Avšak, ak bol zmenkový platobný rozkaz doručený odporcovi do dňa účinnosti vyššie uvedenej novely, súdy postupujú podľa doterajších predpisov. Ako ste uviedli, zmenkový platobný rozkaz Vám bol doručený dňa 28.12.2015, teda až po účinnosti spomenutej novely. V takom prípade súd v zmysle prechodných ustanovení OSP zmenkový platobný rozkaz vo vzťahu k Vám zruší a nariadi pojednávanie. V tejto súvislosti si dovoľujeme nadviazať na zaplatenie súdneho poplatku za námietky. Dôsledkom podania námietok voči zmenkovému platobnému rozkazu je jeho zrušenie voči odporcovi, ktorý podal námietky, a nariadenie pojednávania. Nakoľko však po nadobudnutí účinnosti novely OSP má doručenie zmenkového platobného rozkazu po 23.12.2015 rovnaké účinky ako podanie námietok, úhrada súdneho poplatku za námietky sa javí neprimeraná, a to z dôvodu, že bez ohľadu či odporca podá námietky alebo nie, zmenkový platobný rozkaz bude zrušený a bude nariadené pojednávanie.

Súdny poplatok za námietky sa uhrádza na výzvu súdu. Pokiaľ Vám výzva neprišla, s najväčšou pravdepodobnosťou nebudete povinný na úhradu súdneho poplatku za námietky v zmysle vyššie uvedeného a tieto bude súd považovať za vyjadrenie vo veci. Pokiaľ by Vás ale súd vyzval na úhradu súdneho poplatku za námietky, máte možnosť sa voči uzneseniu o povinnosti zaplatiť súdny poplatok odvolať. Ak by ste súdny poplatok za námietky bez ďalšieho nezaplatili, na námietky sa síce prihliadať bude, ale zaplatenie súdneho poplatku môže byť vymáhané prostredníctvom justičnej pokladnice.

Príslušenstvo, ktoré od Vás, ako zmenkového dlžníka, môže žiadať veriteľ je upravené v rámci zmenkového a šekového zákona, podľa ktorého môže majiteľ zmenky okrem iného žiadať zmenkovú sumu, pokiaľ nebola zmenka prijatá alebo zaplatená, s úrokmi, ak boli dojednané, ďalej šesť-percentné úroky odo dňa splatnosti zmenkovej sumy a odmenu vo výške jednej tretiny percenta zmenkovej sumy alebo v menšej dohodnutej výške. Z uvedeného vyplýva, že majiteľ zmenky má podľa zákona právo na úrok (pozor, nejde o úrok z omeškania!) vo výške 6% zo zmenkovej sumy, odo dňa splatnosti do jej zaplatenia a tiež na odmenu vo výške 1/3 percenta zo zmenkovej sumy, aj keď tak nebolo osobitne medzi zmenkovým dlžníkom a veriteľom dohodnuté.

Vzhľadom na to, že problematika zmeniek je pomerne zložitá, pre bližšie objasnenie nárokov zo zmeniek Vám odporúčame obrátiť sa na právnika.

Súvisiace články