Námietky proti exekúcii

8. marca 2016

Námietky proti exekúcii. Foto: pexels.com

Dobrý deň, 
voči mojej osobe bolo vedené súdne konanie o zaplatenie dlžnej sumy 740,- Eur, následkom čoho ma súd rozsudkom zaviazal k povinnosti túto sumu uhradiť. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, preto som dlžnú sumu riadne uhradil. Napriek tomu mi bolo dnes doručené upovedomenie o začatí exekúcie na omnoho vyššiu sumu, pričom som sa dozvedel, že som pohľadávku uhradil až po začatí exekúcie. Viete mi prosím poradiť, či stačí, ak na tento list nebudem reagovať? Čitateľ Mário.

Vážený čitateľ,
v prípade, že Vám bolo doručené upovedomenie o začatí exekúcie je potrebné uviesť, že ide o dôležitý procesný úkon, ktorého význam spočíva najmä v tom, že sa o začatí exekučného konania dozvedá i povinný (osoba povinná k úhrade dlžnej sumy), ktorému od jeho doručenia plynie lehota na procesnú obranu proti exekúcii.

V upovedomení exekútor vyzve povinného, aby uspokojil vymáhanú pohľadávku, jej príslušenstvo, ako aj predbežné trovy exekúcie alebo podal námietky proti exekúcii v lehote 14 dní (ich podanie má odkladný účinok). Pokiaľ sa podľa Vášho názoru exekúcia začala neoprávnene je nevyhnutné, aby ste voči nej písomne podali námietky. Námietky proti exekúcii môže podať iba povinný, nie iný účastník exekučného konania a doručujú sa súdnemu exekútorovi. Upozorňujeme, že lehota na podanie námietok je zákonnou lehotou, ktorej zmeškanie nie je možné odpustiť. Pre počítanie a zachovanie lehoty platí, že sa do lehoty nezapočítava deň, v ktorom Vám bolo upovedomenie o začatí exekúcie doručené. Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo sviatok, možno námietky podať ešte najbližší nasledujúci pracovný deň, pričom je táto lehota zachovaná, ak sa námietky podajú na pošte posledný deň lehoty.

Námietky musia obsahovať všeobecné náležitosti vyžadované pre každé podanie, t. j. kto ich robí, komu sú určené (označenie konajúceho exekútora), ktorej veci sa týkajú (označenie exekúcie podľa účastníkov a vymáhaného nároku, prípadne podľa spisovej značky), čo sa nimi sleduje a musia byť podpísané a datované. Námietkami sa sleduje (tzv. petit námietok), aby súd – tým, že námietkam vyhovie – rozhodol, že exekúcia na majetok povinného sa nezačala oprávnene a aby následne exekúciu zastavil. Námietky môžu smerovať aj len proti časti vymáhaného nároku. Zdôrazňujeme, že ako povinný môžete v námietkach proti exekúcii uviesť iba tvrdenia, ktoré pripúšťa Exekučný poriadok, a to zánik vymáhaného nároku, okolnosti, ktoré bránia vymáhateľnosti nároku, dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná a hmotno-právnu legitimáciu účastníka oprávneného alebo povinného.

Exekútor následne predloží rovnopis námietok povinného exekučnému súdu na prejednanie veci a rozhodnutie. Zákonodarca ustanovil na tento úkon exekútorovi päťdňovú lehotu počítanú od doručenia námietok. V praxi je takmer notoricky zaužívané, že súd rozhoduje o námietkach bez nariadenia pojednávania uznesením, v ktorom uvedie, či sa námietky zamietajú, alebo či sa im vyhovuje (námietkam je možné tiež vyhovieť len v určitej časti a vo zvyšku ich zamietnuť).

Späť na články

Tagy

Platnosť certifikátu pre vydávanie e-podpisu na občianskych preukazoch

23. júna 2021 | Legislatíva Newsletter Nezaradené Novinky Obchodné právo

Dňa 26. júna 2021 končí certifikácia doterajšieho zariadenia pre e-podpis na občianskych preukazoch a cudzineckých dokladoch. Aké zmeny [...]

Viac

Konanie o potvrdení vydržania ako nové civilné mimosporové konanie

16. júna 2021 | Legislatíva Nezaradené Novinky Občianske právo Odborné články

Cieľom novely CMP je zmena spôsobu deklarovania vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému [...]

Viac

LEGISLATÍVNY ZÁMER REKODIFIKÁCIE PRÁVA OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

25. mája 2021 | Legislatíva Novinky Obchodné právo Spoločnosti

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do pripomienkového konania Legislatívny zámer rekodifikácie práva obchodných spoločností. Aké [...]

Viac