Zdielať článok


Facebook Linkedin
Zmena mzdových zvýhodnení, mzdovej kompenzácie a ďalších náhrad pre zamestnancov od 1.6.2023

Mzdové zvýhodnenia prechádzajú zmenou. Čoho sa dotýka? Aktuálna novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Novela“ a „Zákonník práce“) upravuje koeficienty mzdových zvýhodnení zamestnancov za prácu v sobotu, v nedeľu, za nočnú prácu, za prácu vo sviatok, koeficient náhrady za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska a rovnako aj koeficient mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce s účinnosťou od 01.06.2023.

Konkrétne sa jedná o modifikáciu ustanovení: § 96 odsek 5, § 122a odsek 1 a odsek 2, § 122b odsek 1 a odsek 2, § 123 odsek 1 spolu s odsekom 2 a § 223 odsek 2.

Prostredníctvom tejto novely Zákonníka práce dochádza vo všeobecnosti k zmene fixne stanovených súm mzdových zvýhodnených, mzdovej kompenzácie a ďalších náhrad na koeficienty v percentách odkazujúce na minimálnu mzdu v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.

Týmto predpisom sa myslí oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sume minimálnej mzdy pre príslušný kalendárny rok. Pre rok 2023 je určená pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou minimálna mzda vo výške 700 eur a za každú odpracovanú hodinu suma vo výške 4,023 eura, a to konkrétne v zmysle z. č. 300/2022 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sume minimálnej mzdy na rok 2023.

Akých subjektov sa zmena mzdových zvýhodnení a mzdovej kompenzácie dotýka?

Pre lepšiu prehľadnosť subjektov, na ktoré sa vzťahujú určité typy mzdových zvýhodnení, uvádzame jednoduchú klasifikáciu:

  • Zamestnanec v pracovnom pomere je zamestnanec, ktorého pracovnoprávny vzťah vznikol na základe pracovnej zmluvy.
  • Zamestnanec vykonávajúci práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je zamestnanec, ktorého pracovnoprávny vzťah vznikol na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej práci študentov alebo dohody o vykonaní práce.

Novela mení koeficienty mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu, v nedeľu, za nočnú prácu, koeficienty mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce a koeficient náhrady za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska zamestnancom v pracovnom pomere.

Rovnako upravuje aj odmenu za prácu vo sviatok zamestnancom, ktorí pracujú na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Ako sa zmenia koeficienty mzdových zvýhodnení, mzdovej kompenzácie a ďalších náhrad?

Mzdové zvýhodnenia, mzdová kompenzácia či určité typy náhrad predstavujú vo všeobecnosti určitú formu príplatku, ktorá sa nezahŕňa do mzdy. To znamená, že mimo mzdy zamestnávateľ v zmysle Zákonníka práce poskytuje svojím zamestnancom navyše ešte mzdové zvýhodnenie, resp. mzdovú kompenzáciu či náhradu.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené konkrétne rozdiely právnej úpravy pred a po Novele Zákonníka práce:

Typ príplatku Právna úprava účinná do 31.5.2023 Právna úprava účinná od 1.6.2023 Subjekt, na ktorý sa forma príplatku vzťahuje
Náhrada  za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska najmenej v sume 0,72 eura za každú hodinu najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu zamestnanec v pracovnom pomere
Mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu najmenej v sume 1,79 eura za každú hodinu práce/ pri povahe práce alebo podmienkach prevádzky s pravidelným výkonom práce v sobotu najmenej v sume 1,61 eura najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu/ pri povahe práce alebo podmienkach prevádzky s pravidelným výkonom práce v sobotu najmenej v sume 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu zamestnanec v pracovnom pomere
Mzdové zvýhodnenia za prácu v nedeľu najmenej v sume 3,58 eura za každú hodinu práce/ pri povahe práce alebo podmienkach prevádzky s pravidelným výkonom práce v nedeľu najmenej v sume 3,22 eura najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu/ pri povahe práce alebo podmienkach prevádzky s pravidelným výkonom práce v nedeľu najmenej v sume 90 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu zamestnanec v pracovnom pomere
Mzdové zvýhodnenia za nočnú prácu najmenej v sume 1,43 eura za každú hodinu nočnej práce; ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, patrí mu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,79 eura/ pri povahe práce alebo podmienkach prevádzky s pravidelným výkonom nočnej práce najmenej v sume 1,25 eura najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu; ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, patrí mu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu/ pri povahe práce alebo podmienkach prevádzky s pravidelným výkonom nočnej práce najmenej v sume 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu zamestnanec v pracovnom pomere
Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce najmenej v sume 0,72 eura za hodinu najmenej v sume 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu zamestnanec v pracovnom pomere
Odmena za prácu vo sviatok odmena zvýšená najmenej o 3,58 eura za každú hodinu práce vo sviatok odmena zvýšená najmenej o sumu minimálnej mzdy za hodinu podľa osobitného predpisu zamestnanec vykonávajúci práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Naša advokátska kancelária neustále sleduje legislatívny vývoj. V prípade, že potrebujete pomôcť s nastavením pracovnoprávnej agendy, neváhajte nás kontaktovať.

Mzdové zvýhodnenia – záver

V zmysle Všeobecnej časti Dôvodovej správy k zákonu č. 1/2023 Z. z., ktorým sa mení Zákonník práce, bolo nevyhnutné novelizovať doterajšie znenia právnych noriem týkajúcich sa určenia výšky niektorých príplatkov ku mzde. Vláda totiž v roku 2020 schválila výšky príplatkov fixne, a to bez možnosti ich navýšenia v nadväznosti na pravidelné zvyšovanie minimálnej mzdy podľa osobitného predpisu.

Dôsledkom spomínanej právnej regulácie bolo neakceptovateľné zhoršenie odmeňovania zamestnancov bez možnosti vplyvu zvýšenia životnej úrovne na minimálnu mzdu a v spojitosti s tým aj na sumy príplatkov ku mzde.

Novela Zákonníka práce sa teda postarala o navrátenie pôvodného právneho stavu určovania výšky príplatkov ku mzde, resp. odmene, zamestnancov spred roku 2021. Týmto spôsobom je suma príplatkov naviazaná na vývoj výšky minimálnej mzdy a pozitívne vplýva aj na harmonické zosúladenie profesionálneho a súkromného života zamestnancov.

V prípade záujmu o právne poradenstvo či zosúladenie pracovnoprávnej dokumentácie Vám radi pomôžeme, neváhajte sa preto na nás kedykoľvek obrátiť.

Pracovné právo
Kategórie:


Warning: Undefined array key "categories" in /data/7/5/75d1844a-2d80-4ac2-a16b-060c7dbc66b1/prosman-pavlovic.sk/web/wp-content/themes/prosman-pavlovic/components/author.php on line 10
Legislatíva , Novinky , Pracovné právo


Tagy:

pracovné právo , pracovný pomer , zákonník práce , zamestnanec


Publikované:

25. mája 2023

Súvisiace články