Likvidácia obchodných spoločností od 01.10.2020

23. mája 2020

Zákon č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony prináša okrem opatrení na zlepšenie fungovania obchodného registra najmä rozsiahle zmeny v podmienkach likvidácie obchodných spoločností podľa § 70 a nasledujúcich Obchodného zákonníka.

likvidacia-spolocnosti-prosman-pavlovic

Cieľom prijatej novej právnej úpravy je v zmysle Dôvodovej správy k zákonu č. 390/2019 Z. z. reagovať na dlhoročné problémy aplikačnej praxe, ktoré súvisia najmä s neadekvátnou motiváciou vyplývajúcou zo súčasnej právnej úpravy pre zúčastnené osoby proces likvidácie úspešne iniciovať, viesť a efektívne ukončiť. Zámerom novely je vytvorenie podmienok na potieranie nečestných praktík pri likvidáciách obchodných spoločností, ako aj zavedenie a zefektívnenie funkčného prepojenia verejných registrov týkajúcich sa podnikateľského sektora s cieľom zvýšiť transparentnosť podnikateľského prostredia a poskytnúť nielen podnikateľom relevantné informácie o subjektoch zapísaných v obchodnom registri, ktoré vstupujú do zmluvných a iných právnych vzťahov.

V zmysle novely bude naďalej zrušenie spoločnosti prebiehať s likvidáciou, alebo bez likvidácie, avšak po novom sa spoločnosť zrušuje bez likvidácie, ak po jej zrušení súdom nebol zložený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora (preddavok na likvidáciu) vo výške ustanovenej osobitným predpisom. To znamená, že po zrušení spoločnosti (bez ohľadu na to, či o zrušení spoločnosti rozhodli spoločníci alebo súd) bude nasledovať jej likvidácia iba v prípade, ak bude zložený preddavok na likvidáciu. Preddavok na likvidáciu bude musieť byť uložený do notárskej úschovy a jeho zloženie sa bude preukazovať notárskou zápisnicou o úschove. Takýto postup zákonodarca odôvodňuje potrebou zabezpečiť pokrytie aspoň základných nákladov na likvidáciu, resp. počiatočného procesu šetrenia majetkových pomerov spoločnosti. Preddavok na likvidáciu nepodlieha exekúcii ani obdobnému vykonávaciemu konaniu a možno ho použiť iba na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora ustanoveného spoločnosťou alebo príslušným orgánom spoločnosti.

V tejto súvislosti zároveň upozorňujeme, že novela v § 68c Obchodného zákonníka ustanovuje podmienky nakladania s majetkom spoločnosti po jej zrušení tak, že od zrušenia spoločnosti do jej vstupu do likvidácie bude nakladanie spoločnosti s majetkom, ktorého hodnota presahuje 10 % hodnoty základného imania spoločnosti, podliehať oceneniu znaleckým posudkom a schváleniu najvyšším orgánom spoločnosti, pričom súvisiaci právny úkon nebude môcť nadobudnúť účinnosť skôr, ako bude uložený spolu so znaleckým posudkom v zbierke listín.

Na základe novely po novom vstúpi obchodná spoločnosť do likvidácie dňom zápisu likvidátora do obchodného registra (nie ku dňu svojho zrušenia), čo znamená, že zápis prvého likvidátora bude mať konštitutívne účinky.

Novela sprísňuje podmienky vo vzťahu k osobe likvidátora. Likvidátor môže byť ustanovený súdom, alebo spoločníkmi (novela upúšťa od rozlišovania pojmov „ustanovenie“ a „menovanie“ likvidátora), pričom zákonodarca preferuje ustanovenie likvidátora spoločníkmi. Pokiaľ však spoločníci neustanovia likvidátora do 60 dní od rozhodnutia o zrušení spoločnosti, ustanoví likvidátora súd (avšak iba za podmienky, že bol zložený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora). Likvidátorom bude môcť byť iba správca konkurznej podstaty (t.j. osoba, ktorá je zapísaná do zoznamu správcov vedeného podľa osobitného zákona), alebo osoba, ktorá je zapísaná v registri fyzických osôb, s ustanovením za likvidátora súhlasí a mohla by byť inak ustanovená za člena štatutárneho orgánu spoločnosti.

So vstupom spoločnosti do likvidácie zanikajú jednostranné právne úkony spoločnosti, najmä jej príkazy, poverenia, splnomocnenia a prokúry okrem splnomocnení udelených na zastupovanie spoločnosti v súdnych konaniach. Úlohou likvidátora, na ktorého vstupom spoločnosti do likvidácie prechádza pôsobnosť štatutárneho orgánu je vykonávať v mene spoločnosti len úkony, ktoré smerujú k likvidácii spoločnosti (tzn. plnenie záväzkov spoločnosti, uplatňovanie pohľadávok, a pod.). Likvidátor, ktorého do funkcie ustanoví súd má pri zisťovaní majetku spoločnosti rovnaké oprávnenia ako správca konkurznej podstaty pri zisťovaní majetku úpadcu podľa osobitného zákona.

Po vstupe spoločnosti do likvidácie oznámi likvidátor bezodkladne vstup spoločnosti do likvidácie všetkým známym veriteľom a zverejní oznámenie o tom, že spoločnosť vstúpila do likvidácie, ako aj výzvu, aby veritelia spoločnosti a iné osoby a orgány, ktoré sú tým dotknuté, prihlásili svoje pohľadávky a iné práva. Súd môže likvidátorovi uložiť, aby výzvu podľa prvej vety zopakoval, a to najmä pri zmene likvidátora.

Samotný proces prihlasovania pohľadávok vykazuje väčšiu podobu s konkurzným konaním, nakoľko veritelia majú právo svoje pohľadávky a iné práva prihlásiť do likvidácie prihláškou (bez ohľadu na ich splatnosť) a likvidátor priebežne zapisuje prihlásené pohľadávky do zoznamu pohľadávok. Neprihlásenie pohľadávky alebo iného práva však nemá vplyv na jeho trvanie. Základný zoznam prihlásených pohľadávok vyhotoví likvidátor podľa stavu ku dňu uplynutia 45 dní od zverejnenia oznámenia vstupu spoločnosti do likvidácie, pričom v rovnakej lehote je likvidátor povinný vyhotoviť základný zoznam majetku spoločnosti a uložiť ho do zbierky listín.

Pri uspokojovaní pohľadávok došlo v záujme spravodlivého usporiadania vzťahov k precizovaniu pravidiel priority uspokojovania nárokov veriteľov, ktoré majú absolútnu prioritu pred nárokmi spoločníkov. Za účelom zabránenia zrýchleniu procesu likvidácie novela ustanovuje minimálnu lehotu šesť mesiacov od oznámenia o vstupe spoločnosti do likvidácie, v rámci ktorej nemôže likvidácia skončiť. 

Vo vzťahu k odmene likvidátora, pokiaľ bol tento ustanovený spoločníkmi, resp. príslušným orgánom spoločnosti, patrí mu dohodnutá odmena. V opačnom prípade, t.j. pokiaľ bol likvidátor ustanovený súdom, patrí likvidátorovi odmena a náhrada výdavkov podľa osobitného predpisu, pričom tieto sa uhrádzajú z preddavku na likvidáciu a z likvidačnej podstaty. § 75a ods. 2 Obchodného zákonníka po účinnosti novely zakotvuje moment rozhodný pre určenie splatnosti odmeny a náhrady výdavkov likvidátora.

Novela zákona taktiež zavedie presnejšiu úpravu dodatočnej likvidácie. Rovnako pri dodatočnej likvidácii platí povinnosť zložiť preddavok na likvidáciu (povinnosť má osoba, ktorá navrhuje dodatočnú likvidáciu), inak súd konanie zastaví.  Neuspokojené pohľadávky, prípadne iné práva voči spoločnosti, ktoré existovali v čase zániku spoločnosti, sa rozhodnutím súdu o nariadení dodatočnej likvidácie a ustanovení likvidátora obnovujú. Počas doby, po ktorú bola spoločnosť vymazaná z obchodného registra, premlčacia doba neplynie. Po nariadení dodatočnej likvidácie a obnovení zápisu spoločnosti v obchodnom registri platí, že premlčacia doba nie je kratšia ako jeden rok od nariadenia dodatočnej likvidácie. Upozorňujeme, že pokiaľ návrh na nariadenie dodatočnej likvidácie nebol podaný do štyroch rokov od výmazu spoločnosti z obchodného registra, uplynutím tejto lehoty majetkové hodnoty spoločnosti pripadajú do vlastníctva štátu.

Ustanovenia § 70 až 75k novelizovaného Obchodného zákonníka o likvidácii sa použijú aj na likvidáciu banky, pobočky zahraničnej banky, obchodníka s cennými papiermi, poisťovne, zaisťovne, správcovskej spoločnosti, dôchodkovej správcovskej spoločnosti, doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo inej finančnej inštitúcie, pokiaľ osobitné zákony v oblasti finančného trhu, ktorými sa tieto finančné inštitúcie spravujú, neustanovujú inak.Zákon č. 390/2019 Z. z. nadobúda účinnosť od 1. októbra 2020, avšak prechodné ustanovenia v § 768s novelizovaného Obchodného zákonníka stanovujú bližšie podmienky uplatňovania novelizovaného znenia zákona. Likvidácie, v ktorých bol likvidátor zapísaný do obchodného registra pred 30. septembrom 2020, by sa mali dokončiť podľa zákona v znení účinnom do 30. septembra 2020.

Späť na články

Likvidácia obchodných spoločností od 01.10.2020

23. mája 2020 | Legislatíva Obchodné právo

Zákon č. 390/2019 Z. z. prináša významné zmeny na úseku likvidácie obchodných spoločností s účinnosťou od 01.10.2020.

Viac

Rozsah právomoci správnych orgánov

18. mája 2020 | Legislatíva Správne právo

Ako nastoľovať spravodlivosť pri výkone právomoci správnych orgánov voči jednotlivcom a pri nedostatku právnej úpravy.

Viac

Legislatívne zmeny pri správe daní a dovoze tovaru

13. mája 2020 | Colné právo Legislatíva

Komplexný prehľad legislatívnych zmien pri správe daní a dovoze tovaru v nadväznosti na mimoriadne opatrenia.

Viac

Novinky

Mimoriadne predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov

18. marca 2020

Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ – aktuálny stav z colnoprávneho pohľadu

21. januára 2020

Podmienky uloženia pokuty za eKasu

27. júna 2019

Sme hrdí

Kategórie