Zdielať článok


Facebook Linkedin
„Lex korona“ – plynutie lehôt

V súvislosti s aktuálnou situáciou je prijímané veľké množstvo rôznych právnych predpisov a opatrení. Jedným z najzásadnejších nedávno prijatých je tzv. lex korona alebo tiež zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý bol schválený dňa 25.03.2020 a účinnosť nadobudol dňa 30.03.2020. Tento zákonrieši plynutie lehôt priniesol do nášho právneho poriadku viacero zmien, priamo sa dotýkajúcich širokej verejnosti.

Z pohľadu uplatňovania a bránenia práv súdnou cestou, ako aj z hľadiska priebehu samotného súdneho konania je bezpochyby najzásadnejšou novinkou dočasné prerušenie plynutia lehôt. Z toho dôvodu si dovoľujeme zhrnúť Vám v nasledujúcom texte niekoľko základných informácií k rozsahu, dobe trvania a následkom prerušenia lehôt v zmysle zákona č. 62/2020.

1. Hmotnoprávne lehoty

Sú to lehoty, v ktorých má osoba možnosť domáhať sa ochrany svojho práva pred súdom. Po ich uplynutí môže v závislosti od toho o akú lehotu v danom prípade ide, právo buď úplne zaniknúť (tzv. prekluzívne lehoty), alebo sa môže oslabiť jeho vymáhateľnosť pred súdom (premlčacie lehoty).

Zákon č. 62/2020 neobsahuje konkrétny výpočet lehôt, ktoré majú byť z dôvodu pandémie prerušené. Obsahuje len všeobecnú formuláciu, podľa ktorej vo vymedzenom období, predbežne stanovenom od účinnosti zákona do 30.04.2020, neplynú lehoty ustanovené právnymi predpismi v súkromnoprávnych vzťahoch na uplatňovanie alebo bránenie práv na súde, uplynutím ktorých by došlo k premlčaniu alebo k zániku práva. Prerušenie plynutia lehôt sa týka vyslovene len lehôt na „uplatňovanie alebo bránenie práv na súde“ a v zmysle toho treba vykladať aj rozsah pôsobnosti tohto prerušenia. Z uvedeného je zrejmé, že pokiaľ lehota napĺňa zákonom predpokladané znaky, bude sa na ňu vzťahovať zákonné prerušenie jej plynutia.

Malo by ísť o lehotu ustanovenú právnymi predpismi. Prerušenie sa tak netýka napríklad lehôt na splnenie zmluvnej povinnosti dohodnutých medzi zmluvnými stranami. Nebude sa tiež vzťahovať napríklad na plynutie výpovedných či skúšobných dôb, nakoľko tieto nie sú lehotami. Prerušenie sa vzťahuje na všetky zákonné lehoty v súkromnoprávnych vzťahoch (najmä podľa občianskeho, obchodného, či pracovného práva), ktorých zmeškanie resp. márne uplynutie spôsobuje pre určitý subjekt práva negatívne dôsledky. Ide tak predovšetkým o premlčacie a najmä prekluzívne lehoty.

Zákon svojou formuláciou nerozlišuje medzi subjektívnymi a objektívnymi lehotami, z čoho možno usudzovať, že sa prerušenie vzťahuje na oba tieto typy lehôt. V zmysle dôvodovej správy k tomuto zákonu je jeho cieľom prispieť k tomu, aby občania a podnikatelia nemuseli nevyhnutne vykonávať úkony potrebné pre uplatňovanie ich práv v súkromnoprávnych vzťahoch v čase pandémie bez obavy, že by prišli o svoje práva v dôsledku premlčania alebo preklúzie. Na základe toho možno predpokladať, že v prípade pochybností sa v súlade s prezentovaným cieľom budú ustanovenia zákona vykladať extenzívne v prospech účastníka súkromnoprávneho vzťahu, ktorý nevykonal právnym predpisom vyžadované kroky smerujúce k uplatneniu jeho práv v zákonnej lehote.

Zákon vo vzťahu k prerušeniu lehôt vykazuje aj prvky retroaktívneho pôsobenia, keď pôsobí aj na lehoty, ktoré uplynuli pred jeho schválením v čase, keď už bol vyhlásený výnimočný stav. To znamená, že lehoty ktoré uplynuli resp. mali uplynúť v čase od 12.03.2020 do 30.03.2020 sa predlžujú o ďalších 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zákona. Možno však predpokladať, že v prípade predĺženia platnosti ustanovení v súčasnosti platných do 30.04.2020, dôjde tiež k predĺženiu dodatočnej lehoty v prípade lehôt, ktoré uplynuli v období od 12.03. – 30.03.2020.

Odporúčanie k hmotnoprávnym lehotám

Vzhľadom na súčasný turbulentný vývoj právnej úpravy, v ktorom sa situácia mení doslova zo dňa na deň Vám, napriek vyššie popísanému prerušeniu plynutia hmotnoprávnych lehôt odporúčame, aby ste v prípade že uvažujete o uplatnení svojho práva na súde, tento krok zbytočne neodkladali spoliehajúc sa na to, že lehoty neplynú. Podaním žaloby včas v zmysle pôvodnej – to znamená neprerušenej lehoty, sa vyhnete budúcej argumentácii a námietkam protistrany o premlčaní Vášho nároku a eliminujete tiež riziko, že súd bude musieť vyhodnocovať, či sa na Váš nárok skutočne vzťahovalo prerušenie plynutia lehôt. Aktívny prístup Vám tiež zabezpečí, že po skončení súčasnej krízy a obnovení normálneho fungovania súdov sa Vaše podanie nestratí v množstve iných, ktoré bude musieť daný súd riešiť a Vaša vec tak bude vybavená rýchlejšie než tie neskôr podané.

2. Procesné lehoty

Prerušenie plynutia lehôt odo dňa vyhlásenia zákona predbežne do 30.04.2020 platí rovnako aj pre lehoty ustanovené zákonom alebo určené súdom na vykonanie procesného úkonu v konaní pred súdom účastníkmi konania a stranami v konaní. Možno tak konštatovať, že prerušené sú v civilnom konaní v podstate všetky procesné lehoty. Na rozdiel od hmotnoprávnych sa však nepredlžujú procesné lehoty, kt. už uplynuli pred vyhlásením zákona. Ďalším podstatným rozdielom je, že kým pri hmotnoprávnych lehotách platilo ich prerušenie prípadne predĺženie generálne bez výnimiek, v prípade procesných lehôt zákon pripúšťa, aby z dôvodov ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti, slobody alebo pri hrozbe značnej škody strane alebo účastníkovi konania súd určil, že sa na konkrétnu procesnú lehotu vyššie uvedené vzťahovať nebude, pričom zároveň musí určiť novú primeranú lehotu na vykonanie procesného úkonu. Vzhľadom na to, že proti tomuto uzneseniu súdu zákon nepripúšťa podanie opravného prostriedku, disponujú súdy pomerne širokou mierou voľnej úvahy pri rozhodovaní, či došlo k naplneniu dôvodov na neprerušenie lehoty. Z účelu a znenia zákona však vyplýva, že by zo strany súdov malo ísť skôr o výnimočný postup.

Prerušenie plynutia procesných lehôt sa vo vyššie uvedenom rozsahu týka len civilného konania, zatiaľ čo v trestnom konaní to platí len o lehote na podanie opravného prostriedku pre obvineného, jeho obhajcu, poškodeného a zúčastnenú osobu.

2. Odporúčanie k procesnoprávnym lehotám

Rovnako ako pri hmotnoprávnych, tak aj v prípade procesných lehôt naša kancelária odporúča, že pokiaľ nie je využitie prerušenia plynutia lehôt vyslovene v záujme klienta, vykonať všetky procesné úkony v bežných lehotách s cieľom pokračovať v plynulom vedení súdneho sporu. Hoci sa, až na výnimky ktoré neznesú odklad, v súčasnosti takmer nepojednáva, nič nebráni tomu aby vo Vašej veci prebehli aspoň nevyhnutné písomné úkony, ako sú napríklad vyjadrenia účastníkov konania, čím sa výrazne skráti celková doba trvania sporu. Z uvedených dôvodov a bez dotknutia podmienky uvedenej vyššie, budeme preto pri zastupovaní našich klientov dodržiavať všetky zákonné ako aj súdom určené procesné lehoty spôsobom, akoby k ich prerušeniu vôbec nedošlo.

Záver

Veríme, že touto informáciou sme Vám pomohli sa zorientovať v tejto dôležitej časti ustanovení lex korona a pomohli sme Vám pri nastavení prípadných ďalších právnych krokov v najbližšom období. Informáciu budeme samozrejme aktualizovať. V prípade potreby Vám radi zodpovieme na akékoľvek Vaše otázky týkajúce sa témy tejto informácie. Takisto sme pripravení Vám napriek výnimočnej situácii spôsobenej pandémiou COVID-19 poskytnúť akékoľvek právne rady v rámci našej odbornosti a prípadne Vás aj zastúpiť v spore. Sme Vám stále k dispozícii bez obmedzení.

 

Kategórie:

Legislatíva , Procesné právo


Tagy:

covid-19 , koronavírus


Publikované:

5. apríla 2020

Súvisiace články