Zdielať článok


Facebook Linkedin
LEGISLATÍVNY ZÁMER REKODIFIKÁCIE PRÁVA OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

Dňa 11.01.2021 predložilo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „MS SR“) do medzirezortného pripomienkového konania Legislatívny zámer rekodifikácie práva obchodných spoločností. Tento zámer vychádza z idei komplexnej a celkovej rekodifikácie občianskeho práva, v rámci ktorej sa má zrušiť aj právny dualizmus úpravy záväzkového práva v právnom poriadku Slovenskej republiky. Výsledkom tejto legislatívnej snahy má byť ucelený a jednotný občiansky zákonník, ako primárny kódex súkromného práva, popri ktorom by mal byť prijatý aj nový zákon o obchodných spoločnostiach podobne, ako to je v súčasnosti v Českej republike. Tento zámer, aj keď bez paragrafového znenia, poskytuje úvodný a rámcový pohľad na pripravované zmeny v práve obchodných spoločností.

MS SR si uvedomuje nedostatočnosť súčasnej všeobecnej právnej úpravy právnických osôb a tento nedostatok reflektuje aj v legislatívnom rámci. Cieľom rekodifikácie v tejto časti je vytvorenie všeobecného právneho základu pre právnické osoby. Značná časť právnych inštitútov, ktoré dnes môžeme nájsť obsiahnuté v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, bude súčasťou všeobecnej úpravy právnických osôb v pripravovanom občianskom zákonníku. Právo obchodných spoločností sa tak má v novom zákone o obchodných spoločnostiach zúžiť najmä na spoločnú úpravu kapitálových spoločností, ktorá sa má týkať povinností a zodpovednosti členov orgánov obchodných spoločností, práv a povinností spoločníkov obchodných spoločností, pravidiel ochrany kapitálu a veriteľov obchodných spoločností a osobitných povinností obchodných spoločností a ich štatutárnych orgánov vo vzťahu k hroziacemu úpadku obchodnej spoločnosti.

Predpokladá sa podrobnejšia právna úprava záväzkových vzťahov, ktoré majú čisto korporátny charakter, ako napríklad prevody účasti na spoločnosti, dispozície s právami súvisiacimi s obchodnými podielmi, úprava akcesorických dohôd ako je tag along, drag along alebo shoot-out.

Úplnou novinkou má byť zavedenie koncernového práva, ktoré sa má zameriavať na úpravu vzťahov vo vnútri skupiny spoločností podriadených jednotnému riadeniu. Navrhovaná právna úprava má obsahovať požiadavky na publicitu zmluvného koncernu (zmluvu o ovládaní), ako aj podmienky za ktorých môže člen orgánu ovládanej osoby zohľadňovať koncernový záujem aj na škodu obchodnej spoločnosti, ktorej členom orgánu je, a to tak, aby nedochádzalo k poškodeniu veriteľa alebo verejnoprávnych povinností a s povinnosťou kompenzácie v rámci koncernu. Uvedené možno vnímať ako krok vpred, nakoľko v súčasnosti je vo verejnosti citeľný prístup nahliadania na koncerny ako na oddelené entity. Takto bude reflektovaná ekonomická realita prepojených spoločností, ktoré tvoria ekonomické celky napriek tomu, že z formálnoprávneho hľadiska sú oddelenými subjektami práva. Možnosť veriteľov dcérskych spoločností uplatňovať nároky voči materskej spoločnosti by mala naďalej spočívať vo sfére deliktnej zodpovednosti materskej spoločnosti za jej vlastné protiprávne konanie.

Navrhuje sa vypustiť jednoduchú spoločnosť na akcie, ktorá priniesla do našej právnej úpravy okrem iného aj kreovanie osobitných druhov akcií vydávaných spoločnosťou. Tá vznikla ako hybrid medzi spoločnosťou s ručením obmedzeným a akciovou spoločnosťou, pričom jej zmyslom bolo zefektívnenie a uľahčenie vstupu rizikového kapitálu do štruktúr joint-venture a začínajúcich spoločností. Keďže nová právna úprava má za cieľ poskytnúť širší priestor pre autonómiu zakladateľov jednotlivých druhov obchodných spoločností, jednoduchá spoločnosť na akcie bude nepotrebná. Mnohé z inštitútov a ustanovení jednoduchej spoločnosti na akcie majú však byť inkorporované v ustanoveniach o súkromnej akciovej spoločnosti, resp. o spoločnosti s ručením obmedzeným. Už založené jednoduché spoločnosti na akcie sa budú môcť transformovať na spoločnosti s ručením obmedzeným a tie, ktoré takúto transformáciu nebudú chcieť využiť, sa budú spravovať ustanoveniami právnej úpravy akciovej spoločnosti.

Právna úprava verejných obchodných spoločností a komanditných spoločností má zostať skoro nedotknutá. Určité nóvum sa však nájde aj pre komanditné spoločnosti, ktoré sa podľa novej právnej úpravy budú môcť rozhodnúť, či majetková účasť komanditistov bude inkorporovaná do cenného papiera, pričom súčasne sa má zaviesť, že obchodné podiely nebudú obligatórne u jedného spoločníka koncentrované do jedného obchodného podielu.

Kapitálové obchodné spoločnosti prejdú podstatnými zmenami. Pre kapitálové spoločnosti bude zavedená tvorba a pravidlá ochrany a zachovania majetku, ktoré sa nebudú týkať len základného imania. Cieľom tejto právnej úpravy je, aby spoločníci, resp. akcionári spoločností, čerpali z majetkovej podstaty spoločnosti len podiely na zisku. Zavedené majú byť aj pravidlá, ktoré budú obmedzovať plnenia nad rámec prípustného rozdelenia zisku spoločnosti. Legislatívna úprava upriami svoju pozornosť aj na transakcie medzi spriaznenými osobami, t. j. medzi obchodnou spoločnosťou a jej spoločníkom, prípadne medzi členmi orgánov obchodnej spoločnosti a ich blízkymi osobami. Pozitívne možno vnímať aj snahy o zavedenie uplatňovania pravidla podnikateľského uváženia (business judgment rule).

Pri spoločnostiach s ručením obmedzeným sa navrhuje buď znížiť vyžadované základné imanie na 1 euro, alebo sa inšpirovať právnou úpravou Nemeckej spolkovej republiky a prevziať model postupného dopĺňania základného imania z dosiahnutých hospodárskych výsledkov popri dočasnom zákaze vyplácania podielov na zisku. Taktiež sa uvažuje o zjednodušení samotného procesu zakladania spoločnosti s ručením obmedzeným využitím formulárov zakladateľských dokumentov s nižším poplatkom pri jej registrácii.

Nová právna úprava má zrušiť jednotnosť obchodného podielu a spoločník v spoločnosti bude môcť mať viacero obchodných podielov, s ktorými bude môcť voľne disponovať a samostatne ich aj zaťažiť. Rovnako ako v prípade komanditnej spoločnosti aj spoločnosť s ručením obmedzeným bude môcť obchodný podiel inkorporovať do formy cenného papiera. Uvažuje sa aj o zavedenie predpokladov toho, kedy je možné nadobudnúť obchodný podiel dobromyseľne (vydržanie obchodného podielu).

Právna úprava akciových spoločností bude mať za snahu reflektovať ekonomickú realitu spočívajúcu v tom, že väčšina akciových spoločností v našich podmienkach neobchoduje so svojimi akciami na kapitálovom trhu. Navrhuje sa zrušiť uzavretý výpočet druhov akcií. Akciové spoločnosti tak budú môcť vydávať rôzne druhy akcií, s ktorými môžu byť spojené rôzne práva.  Pri zakladaní akciovej spoločnosti bude umožnená voľba kreovania orgánov spoločnosti medzi valným zhromaždením so správnou radou na jednej strane, alebo predstavenstvom s dozornou radou na strane druhej.

Uvedené snahy o zlepšenie a aktualizovanie právnej úpravy obchodných spoločností vnímame pozitívne, nakoľko priblíženie právnej úpravy obchodných spoločností ekonomickej realite a trhovým štandardom Európskej únie nepochybne pomôže slovenským podnikateľským subjektom držať krok s trendami vo svete.

Naša advokátska kancelária bude naďalej sledovať vývoj v tejto oblasti, o čom Vás budeme informovať.

Neváhajte sa na nás obrátiť
Kategórie:

Legislatíva , Obchodné právo , Spoločnosti


Publikované:

25. mája 2021

Súvisiace články