Zdielať článok


Facebook Linkedin
Konanie o potvrdení vydržania ako nové civilné mimosporové konanie

Dňa 01.05.2021 nadobudol účinnosť zákon č. 68/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej aj „CMP“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Cieľom uvedenej novely Civilného mimosporového poriadku je zmena spôsobu deklarovania vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, pričom sa zavádza nové civilné mimosporové konanie s označením Konanie o potvrdení vydržania“. Zároveň sa vypúšťa ustanovenie § 63 (Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní) zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).

V prípade splnenia zákonom určených podmienok dochádza k nemu priamo zo zákona, nevyžaduje sa k tomu rozhodnutie štátneho orgánu. Vo všeobecnosti konštatovať, že zákonnými podmienkami vydržania sú: oprávnená držba, uplynutie zákonom určenej vydržacej doby a spôsobilý predmet vydržania. Čo sa týka oprávnenej držby, predpokladom vydržania je skutočnosť, že držiteľ je so zreteľom na všetky okolnosti  dobromyseľný, že mu vec alebo právo patrí. Posúdenie toho, či držiteľ je so zreteľom  na všetky okolnosti dobromyseľný, že mu vec patrí, nemôže vychádzať len z posúdenia subjektívnych predstáv držiteľa. Dobromyseľnosť držiteľa musí byť posudzovaná aj  z hľadiska, či držiteľ pri zachovaní náležitej opatrnosti, ktorú možno s prihliadnutím  na okolnosti konkrétneho prípadu na každom subjekte požadovať, mal alebo mohol mať pochybnosti, že užíva nehnuteľnosti, ktorých vlastníctvo nenadobudol. Oprávnená držba sa nemusí nevyhnutne opierať o existujúci právny dôvod, stačí ak tu bol i domnelý právny dôvod (titulus putativus), teda ide o to, aby držiteľ bol so zreteľom na všetky okolnosti  dobromyseľný, že mu taký právny titul svedčí.

Notársky poriadok od prvého dňa svojej účinnosti, t. j. od 01.01.1993 zaviedol v § 63 inštitút osvedčenia vyhlásenia o vydržaní, ktorého účelom bolo procesne upraviť nesporové vydržanie. Sporové vydržanie sa uplatňovalo určovacou žalobou podanou na súde a nesporové vydržanie sa presadzovalo vyššie uvedeným notárskym osvedčením vyhlásenia o vydržaní.

Vyhlásenie vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu bolo vyššie uvedenou novelou vyňaté z právomoci notárov, nakoľko v rámci vydávania osvedčení o vyhlásení vydržania notármi boli evidované určité problémy pri aplikácii predchádzajúcej právnej úpravy, pričom v niektorých prípadoch došlo aj k zneužitiu tohto právneho inštitútu na úkor ochrany vlastníckeho práva.

Nové civilné mimosporové konanie – konanie o potvrdení vydržania – je upravené v ustanovenia § 359a a nasl. CMP. Doposiaľ podľa predchádzajúcej právnej úpravy, vydržanie potvrdzoval notár, avšak podľa novej právnej úpravy na konanie o potvrdení vydržania je miestne príslušný súd, v ktorého obvode je nehnuteľnosť, čo znamená, že kompetencie notárov vo veci potvrdenia vydržania v zmysle novej právnej úpravy prechádzajú na súdy. Z uvedeného dôvodu sa ustanovenie § 63 Notárskeho poriadku sa vypúšťa.

V zmysle ustanovenia § 359a ods. 1 CMP ide o návrhové konanie, teda konanie možno začať len na návrh, pričom návrh je oprávnený podať ten, kto o sebe tvrdí, že vydržaním nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu. Navrhovateľ v uvedenom konaní musí preukázať skutočnosti, na základe ktorých splnil podmienky vydržania.

Ak sa návrh na začatie konania o potvrdení vydržania neodmietne z dôvodu, že navrhovateľovi nesvedčí účastníctvo, súd preskúma, či navrhovateľ osvedčil, že nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu vydržaním. Súd môže sám vykonať potrebné šetrenia na overenie správnosti tvrdení navrhovateľa alebo môže vyzvať navrhovateľa, aby označil ďalšie dôkazy na preukázanie skutočností, z ktorých vyplýva, že splnil predpoklady pre nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu vydržaním.

Ak navrhovateľ osvedčil, že splnil predpoklady pre nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu vydržaním, súd vydá vyzývacie uznesenie. Vo vyzývacom uznesení súd vyzve na uplatnenie námietok proti vydaniu uznesenia o potvrdení vydržania na súde, ktorý vo veci koná a to do dňa, ktorý súčasne určí, pričom táto lehota nesmie byť kratšia ako 6 mesiacov.

Vyzývacie uznesenie súd zverejňuje v Obchodnom vestníku, doručuje ho účastníkom konania, obci aj katastru na vyznačenie informatívnej poznámky na liste vlastníctva. Účastníkom konania je aj Slovenský pozemkový fond (SPF) a správca lesného pozemku. Tieto subjekty však môžu ostať v súdnom konaní nečinné, ak sa ich predmet konania, resp. nehnuteľnosť netýka.

Okrem navrhovateľa bude účastníkom konania vždy aj ten subjekt, ktorý má v čase začatia konania o potvrdení vydržania zapísané na liste vlastníctva vlastnícke právo k dotknutej nehnuteľnosti, alebo ten subjekt, ktorý má v čase začatia konania o potvrdení vydržania zapísané na liste vlastníctva iné vecné právo k nehnuteľnosti.

Ak účastník konania podá námietky, ktoré sú dôvodné a ktoré sa neodmietnu súdom, súd uznesením zamietne návrh na začatie konania o potvrdení vydržania.

Ak súd nezamietol návrh na začatie konania o potvrdení vydržania, vydá uznesenie o potvrdení vydržania. Uvedené platí aj v prípade, ak márne uplynula lehota na podanie námietok alebo ak boli námietky odmietnuté. Právoplatné uznesenie o potvrdení vydržania je záväzné pre každého.

Právoplatné uznesenie o potvrdení vydržania nie je prekážkou, aby sa ten, kto je vydržaním dotknutý, domáhal svojho vecného práva k nehnuteľnosti žalobou, ak osvedčí, že existujú skutočnosti, ktoré bez vlastnej viny nemohol uplatniť námietkami podľa tohto zákona.

Súdny poplatok za návrh na začatie konania o potvrdení vydržania je vo výške 99,50 eura v zmysle sadzobníka súdnych poplatkov.

V prípade potreby poradenstva vo veci, alebo vypracovania potrebnej dokumentácie sa na nás neváhajte obrátiť.

 

Súvisiace články