Zdielať článok


Facebook Linkedin
Doplnenie osobných údajov spoločníkov do ORSR

V našom poslednom článku ohľadom pripravovaných zmien obchodného registra z 31. augusta 2021 sme v rámci I. bodu upozornili na povinnosť doplnenia osobných údajov v rozsahu rodné číslo a dátum narodenia o spoločníkoch, štatutárnych orgánoch alebo členoch štatutárnych orgánov, vedúcich organizačných zložiek podnikov, prokuristoch, členoch dozorného orgánu, likvidátoroch, správcoch na výkon nútenej správy a ich zástupcoch, vedúcich podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb do obchodného registra, a to najneskôr do 30.09.2022 (ďalej len ,,doplnenie identifikačných údajov“).  Uvedenú povinnosť pôvodne priniesla tzv. veľká novela obchodného registra a obchodného zákonníka, ktorá nadobudla účinnosť dňa 1. októbra 2020.

Doposiaľ však nebolo zrejmé, či doplnenie identifikačných údajov bude povinnosťou samotných subjektov zapísaných do obchodného registra, alebo k ich zápisu dôjde zo strany registrových súdov v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR automaticky. Taktiež nebolo známe, či povinnosť zápisu identifikačných údajov do obchodného registra bude podliehať poplatkovej povinnosti. Keďže podľa doterajšej právnej úpravy išlo o klasický návrh na zápis zmeny údajov, podliehal zápis identifikačných údajov samotnými subjektmi súdnemu poplatku vo výške 33,- Eur. Z vyššie uvedených dôvodov sme zatiaľ neodporúčali vykonávať zápis identifikačných údajov do obchodného registra.

Od 1. decembra 2021 nadobúda účinnosť novela zákona č. 403/2021 Z. z., ktorá prináša nasledovné zmeny:

  1. Doplnenie zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, ktorým sa zápis identifikačných údajov oslobodzuje od už spomínaného súdneho poplatku za zápis zmien do obchodného registra vo výške 33,- Eur. Oslobodenie od súdneho poplatku však platí len v prípade, že ide výlučne o doplnenie identifikačných údajov.
  2. Doplnenie zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri, ktorým sa zavádza automatické doplnenie identifikačných údajov do obchodného registra zo strany Ministerstva spravodlivosti SR, v spolupráci s príslušným registrovým súdom. Ako zdroj informácií pre doplnenie identifikačných údajov bude slúžiť register obyvateľov SR.2.

Po úspešnom doplnení identifikačných údajov zašle registrový súd zapísanej osobe do elektronickej schránky oznámenie o ich doplnení, spolu s výpisom z obchodného registra. Ak registrový súd nezašle zapísanej osobe oznámenie podľa predchádzajúcej vety do 31. mája 2022, platí, že automatizované doplnenie identifikačných údajov nebolo možné vykonať.

V dôsledku nemožnosti doplnenia identifikačných údajov súdom, vzniká povinnosť štatutárnych orgánov (konateľov spoločností) doplniť identifikačné údaje samostatne, a to najneskôr do 30. septembra 2022. V takomto prípade však vzniká pomerne krátke, štvormesačné obdobie na doplnenie identifikačných údajov do obchodného registra štatutárnymi orgánmi. Aj s ohľadom na skutočnosť, že zápis identifikačných údajov je oslobodený od súdneho poplatku, odporúčame jeho vykonanie v čo najbližšej dobe najmä z dôvodu, aby nedošlo k opomenutiu  zápisu identifikačných údajov do zákonom stanoveného dátumu a vzniku prípadnej hrozby uloženia sankcie zo strany registrového súdu.

Naďalej ale platí už pôvodná povinnosť doplnenia identifikačných údajov spolu s najbližším podaním návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov. V prípade ak najbližší návrh na zápis (iných) zmien nebude obsahovať aj doplnenie identifikačných údajov, registrový súd vyzve navrhovateľa na odstránenie nedostatkov v lehote 15 dní od doručenia výzvy. Márne uplynutie lehoty má za následok, že súd na podaný návrh neprihliada.

V prípade záujmu o prípravu potrebných dokumentov a vykonanie zápisu identifikačných údajov do obchodného registra pre vašu spoločnosť, sa neváhajte kedykoľvek obrátiť na našu advokátsku kanceláriu.

Kategórie:

Legislatíva , Obchodné právo


Publikované:

30. novembra 2021

Súvisiace články