Zdielať článok


Facebook Linkedin
Dočasná ochrana podnikateľov s účinnosťou od 12.05.2020

 

AKTUALIZOVANÉ DŇA 11.11.2020

Dňa 22.04.2020 Národná rada SR schválila návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z., pričom tento zákon nadobúda účinnosť od 12.05.2020.

Cieľom zákona je prijatie legislatívnych opatrení zameraných na poskytnutie dočasnej ochrany pre podnikateľov, ktorí sú zasiahnutí negatívnymi dopadmi šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Tieto opatrenia spočívajú najmä v:

Oposkytnutie dočasnej ochrany môže požiadať podnikateľ, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky, ak jeho oprávnenie na podnikanie vzniklo pred 12. marcom 2020 a k 12. marcu 2020 nebol v úpadku, pričom podnikateľ je v úpadku, ak je platobne neschopný alebo predlžený.

Zákon tiež upravuje spôsob podania žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany, zastúpenie pri podaní žiadosti, všeobecné a osobitné obsahové náležitosti žiadosti, podmienky poskytnutia dočasnej ochrany, účinky poskytnutia dočasnej ochrany, odmietnutie dočasnej ochrany ako aj zánik dočasnej ochrany.

V zmysle zákona, poskytnutá dočasná ochrana má za následok najmä to, že:

  • konanie o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok podnikateľa pod dočasnou ochranou podanom po 12. marci 2020 sa prerušuje; tento účinok sa uplatňuje rovnako na návrhy veriteľov podané počas dočasnej ochrany. Rovnako sa prerušuje konkurzné konanie, v ktorom nebol vyhlásený konkurz a ktoré začalo na základe návrhu veriteľa, ktorý bol podaný po 12. marci 2020;
  • podnikateľ pod dočasnou ochranou nie je po dobu trvania dočasnej ochrany povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok; to platí rovnako na osoby, ktoré sú povinné podať návrh na vyhlásenie konkurzu v jeho mene;
  • exekučné konanie začaté po 12. marci 2020 voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou pre uspokojenie nároku z jeho podnikateľskej činnosti sa po dobu trvania dočasnej ochrany prerušuje;
  • voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou nemožno začať výkon záložného práva vzťahujúceho sa na podnik, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k podniku;
  • proti pohľadávke, ktorá podnikateľovi pod dočasnou ochranou vznikla po poskytnutí dočasnej ochrany, nie je možné započítať pohľadávku, ktorá vznikla voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou skôr, ak ide o pohľadávku, ktorá patrí alebo patrila osobe s ním spriaznenej podľa predpisu o konkurznom konaní;
  • druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s podnikateľom pod dočasnou ochranou alebo od nej odstúpiť pre omeškanie s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred poskytnutím dočasnej ochrany. to neplatí, ak by druhá zmluvná strana bezprostredne ohrozila prevádzkovanie svojho podniku. Právo druhej zmluvnej strany vypovedať zmluvu, odstúpiť od zmluvy alebo odoprieť plnenie zo zmluvy pre omeškanie podnikateľa pod dočasnou ochranou po účinnosti tohto zákona nie je dotknuté;
  • podnikateľ pod dočasnou ochranou je povinný v rozsahu, v ktorom to možno od neho spravodlivo požadovať, vynaložiť úprimnú snahu, aby jeho veritelia boli uspokojení v čo najvyššej miere a je povinný uprednostniť spoločný záujem veriteľov pred vlastnými záujmami alebo záujmami iných osôb; najmä nesmie rozdeliť zisk alebo iné vlastné zdroje. Táto povinnosť platí od podania žiadosti a vzťahuje sa rovnako na štatutárny orgán alebo členov štatutárneho orgánu podnikateľa pod dočasnou ochranou. Ak je vyhlásený konkurz na majetok podnikateľa, ktorému bola poskytnutá dočasná ochrana, je právny úkon, ktorý bol urobený v rozpore s týmto ustanovením, neúčinný voči veriteľom; zodpovednosť za škodu a zákonné ručenie tým nie sú dotknuté. Nároky z porušenia týchto povinností uplatňuje správca;
  • lehoty na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou vrátane lehôt na uplatnenie nárokov z odporovateľných právnych úkonov počas trvania dočasnej ochrany neplynú;
  • záväzky bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky podniku, ktoré vznikli po poskytnutí dočasnej ochrany, je podnikateľ pod dočasnou ochranou po dobu jej trvania oprávnený uhrádzať prednostne pred skôr splatnými záväzkami;
  • úver a obdobné plnenia, ktoré úveru hospodársky zodpovedajú, poskytnuté podnikateľovi pod dočasnou ochranou spriaznenou osobou podľa predpisu o konkurznom konaní bezhotovostne počas trvania dočasnej ochrany a bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky podniku sa neposudzujú podľa ustanovení Obchodného zákonníka o kríze a neuplatnia sa na ne ustanovenia predpisu o konkurznom konaní o ich uspokojení v poradí ako podriadené. Na ich zabezpečenie v konkurze sa neprihliada.

Pokiaľ ide o zánik poskytnutej dočasnej ochrany, dočasná ochrana môže zaniknúť rôznymi spôsobmi, medzi ktoré patria: uplynutie času, žiadosť podnikateľa a rozhodnutie súdu o zrušení dočasnej ochrany.

Pokiaľ ide o uplynutie času, trvanie dočasnej ochrany bolo nastavené do 1. októbra 2020. Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 253/2020 Z. z. sa trvanie dočasnej ochrany predĺžilo do 31. decembra 2020 v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré  zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z. a v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2020 až 2024.​

 

Súvisiace články