Zdielať článok


Facebook Linkedin
Denaturácia liehu na účely výroby dezinfekčných prostriedkov

V posledných týždňoch enormne stúpol dopyt spotrebiteľov po dezinfekčných prostriedkoch v súvislosti s prijatými opatreniami, ktoré majú chrániť ľudí pred šírením pandémie koronavírusu COVID-19.

Faktom je, že v tomto veľmi vážnom a náročnom období kúpiť účinný dezinfekčný prostriedok vyrobený na báze vysoko koncentrovaného liehu, sa rovná zázraku. V obdobnej situácii ako je bežný spotrebiteľ, sú žiaľ aj zdravotnícke zariadenia, ktoré majú taktiež problém s nákupom účinných dezinfekčných prostriedkov. 

Ako jedno z významných riešení, v rámci vykrytia nedostatku dezinfekcie na trhu, je konverzia výroby niektorých liehovarníkov v SR, ktorí promptne zareagovali a dočasne pozastavili či už výrobu octu, alebo výrobu liehovín a sústredia väčšinu výrobných kapacít na výrobu liehu určeného na výrobu dezinfekčných prostriedkov. Zároveň aj Vláda SR, konkrétne  Ministerstvo financií SR pripravilo v tejto súvislosti legislatívne zmeny, ktoré majú výrobcom liehu a výrobcom dezinfekcie pomôcť s cieľom vytvorenia vhodného legislatívneho rámca.

Náš kolega, právnik a špecialista na daňové právo Mgr. Bc. Roman Šajgalík odpovedá na niekoľko otázok, ktoré s touto témou súvisia.

Môžete bližšie priblížiť aktuálne legislatívne zmeny v rámci denaturácie liehu?

Je možné konštatovať, že Ministerstvo financií SR veľmi operatívne zareagovalo na potrebu trhu a prepad ponuky na trhu s dezinfekciou a v rámci legislatívnej činnosti Ministerstvo financií SR pripravilo vyhlášku, ktorou došlo k pozitívnym legislatívnym zmenám. S účinnosťou od 20.03.2020 prišla do platnosti Vyhláška MF SR č. 50/2020 Z. z., ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 538/2011 Z. z. o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu v znení vyhlášky č. 175/2017 Z. z.

Aké sú tie konkrétne zmeny pri denaturácii liehu?

Veľmi zjednodušene povedané, vyhláška aj doteraz poznala pojem všeobecne denaturovaný a osobitne denaturovaný lieh, pričom touto vyhláškou sa rozširujú kategórie osobitnej denaturácie. Podľa vyhlášky sa bezvodý lieh s obsahom alkoholu najmenej 99,7 % obj. určený na technické účely a nevhodný na potravinárske účely, považuje za osobitne denaturovaný lieh, ak je určený na účel použitia na výrobu dezinfekčných prostriedkov, na čistenie výrobkov a zariadení, na dezinfekciu verejných priestorov a na iné konkrétne použitie pri ochrane a podpore zdravia. Podľa tejto právnej úpravy osobitne denaturovaný lieh nie je určený na predaj, distribúciu a použitie mimo územia Slovenskej republiky.

Čo to vlastne znamená?

To znamená, že v tomto prípade sa do bezvodého liehu nemusí pridávať osobitné denaturačné činidlo. Ďalej je potrebné povedať, že v prípade iných druhov liehu, ako bezvodého, bolo do vyhlášky doplnené ďalšie denaturačné činidlo, ktorým je kvasný ocot.

Je denaturovaný lieh bez dane?

Pre upresnenie pojmov, denaturovaný lieh je síce de facto liehom, na ktorý sa neuplatňuje spotrebná daň z liehu, ale pojmovo správne je potrebné uviesť, že denaturovaný lieh je za určitých zákonných podmienok oslobodený od spotrebnej dane. Príkladom oslobodenia od spotrebnej dane je prípad, kedy je lieh určený na použitie ako lieh osobitne denaturovaný na výrobu výrobkov alebo na iný určený účel použitia v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom. A samozrejme, ak je osobitne denaturovaný lieh použitý napríklad na výrobu dezinfekčných prostriedkov, sú tieto výrobky ktoré obsahujú denaturovaný lieh, oslobodené od spotrebnej dane, čo znamená, že konečná cena napríklad dezinfekčného prostriedku nie je pre spotrebiteľa navýšená o spotrebnú daň, teda spotrebiteľ pri kúpe takéhoto výrobku neplatí v jeho cene spotrebnú daň.

Za akých podmienok, v rámci legislatívy o spotrebnej dani, môže podnikateľ vyrábať dezinfekciu z denaturovaného liehu?

V tomto prípade musí byť podnikateľ registrovaný na colnom úrade ako „užívateľský podnik“ a mať vydaný „odberný poukaz“, ktorý podnikateľa oprávňuje odoberať osobitne denaturovaný lieh na účely oslobodené od dane, v tomto prípade na výrobu dezinfekčných prostriedkov. Proces registrácie a vydávania odberného poukazu na colnom úrade nie je z odborného a časového hľadiska úplne jednoduchý, preto v rámci našej advokátskej kancelárie sme pripravení v prípade potreby pomôcť každému podnikateľovi v tomto smere a sprevádzať každého podnikateľa v procese registrácie a vydávania odberných poukazov a s tým súvisiacich právnych služieb.

 

Súvisiace články