Zdielať článok


Facebook Linkedin
Colný kódex Únie a nové výzvy v zahraničnom obchode

Ako je iste podnikateľskej verejnosti známe, pre colné právo od mája 2016 platí v Európskej únii nový Colný kódex Únie a jeho vykonávacie predpisy, vrátane potrebnej novely Colného zákona v Slovenskej republike.

Colný kódex vs. doterajšie colné predpisy

Colný kódex Únie, na rozdiel od doterajšej úpravy, nielen vytvára priestor pre elektronickú komunikáciu ale ju prikazuje ako povinnú formu komunikácie medzi colnými úradmi a účastníkmi konania, ako aj medzi colnými úradmi navzájom a pre jej povinné zavedenie určuje členským krajinám presné termíny. Od roku 2020 by mala byť obojsmerná komunikácia výlučne elektronická.

Colný kódex Únie súčasne vyzdvihol štatút Schválených hospodárskych subjektov (AEO) do pozície, kedy získanie tohto štatútu nebude len výhodou, ale po novom bude pri potrebe využitia určitých výhod a uľahčení podľa colných predpisov pre serióznych dovozcov alebo vývozcov nevyhnutnosťou.

Výkladové problémy a Colný kódex Únie

Takisto je z novej právnej úpravy jednoznačne cítiť snahu o odstránenie doterajších výkladových problémov presnejšou právnou úpravou a o zjednotenie najmä procesných pravidiel pre konania pred colnými orgánmi v celej Európskej Únii tak, aby nevznikali neodôvodnené rozdiely a tak aj konkurenčné výhody, resp. nevýhody medzi podnikateľmi v rámci spoločného colného územia. Samozrejme treba tiež spomenúť, že sa zjednodušila úprava colných režimov a zaviedli sa aj nové, možno povedať prísnejšie pravidlá najmä týkajúce sa colného dlhu a jeho príslušenstva.

Ako príklad možno spomenúť, že sa jasne ustanovilo, že lehota na zápis colného dlhu do evidencie colného úradu nemá nič spoločné s plynutím lehoty na oznámenie colného dlhu, že ide o dve odlišné kategórie, ďalej úrok z omeškania vzniká už odo dňa „neštandardného“ vzniku colného dlhu zo zákona (napr. v momente nezákonného dovozu) a nie až od uplynutia lehoty na zaplatenie colného dlhu v rozhodnutí alebo je jasne ustanovené, že poskytnutá záruka v colnom konaní sa vzťahuje na všetok tovar uvedený v colnom vyhlásení alebo prepustený na jeho základe – takže na celú zásielku, ktorú colné vyhlásenie „pokrýva“.

Napriek niektorým vecným nedostatkom, ktoré sa pravdepodobne odstránia novelami a napriek zložitejšiemu rozčleneniu vykonávacích predpisov, hodnotím nový Colný kódex Únie a jeho vykonávacie predpisy pozitívne, pretože pre serióznych účastníkov colných konaní zabezpečuje väčšiu mieru právnej istoty a umožňuje široký záber uľahčení.

shs-aeo-prosman-pavlovic

Autori tohto článku sú autormi publikácie Colné právo: Nový Colný kódex Únie.

Kategórie:


Warning: Undefined array key "categories" in /data/7/5/75d1844a-2d80-4ac2-a16b-060c7dbc66b1/prosman-pavlovic.sk/web/wp-content/themes/prosman-pavlovic/components/author.php on line 10
Colné právo , Legislatíva


Tagy:

colné poradenstvo , colné právo , Colný kódex Únie , medzinárodný obchod


Publikované:

27. septembra 2017

Súvisiace články