Zdielať článok


Facebook Linkedin
NOVINKA: Zavedenie ROZHODNUTIA týkajúceho sa ZICH do colných predpisov od 2027

Novinkou v colnom práve je zavedenie ROZHODNUTIA týkajúceho sa záväzných informácií o colnej hodnote (ZICH) do colných predpisov od 1.12.2027.

Zavedenie ZICH

Európska Komisia so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, a najmä na jeho článok 24 písm. c) a g) a článok 36 písm. b), zavádza do colných predpisov rozhodnutia týkajúce sa záväzných informácií o colnej hodnote („rozhodnutia ZICH“), aby sa zvýšila transparentnosť, právna istota, súlad a jednota pri určovaní colnej hodnoty, čo bude prínosné pre hospodárske subjekty, colné orgány aj finančné záujmy Únie.

Do delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 sa teda Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2024/1072 z 25. januára 2024, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446, pokiaľ ide o rozhodnutia týkajúce sa záväzných informácií v oblasti určovania colnej hodnoty a rozhodnutia týkajúce sa záväzných informácií o pôvode tovaru, zavádza nový článok 18a, aby sa určovanie colnej hodnoty označilo ako prípad pre rozhodnutia týkajúce sa záväzných informácií, vymedzil sa vecný rozsah takýchto rozhodnutí, uviedli sa situácie, v ktorých sa žiadosť o rozhodnutie ZICH neprijíma, a stanovil sa ich záväzný charakter vo vzťahu k colným orgánom aj držiteľovi rozhodnutia, ako aj obdobie ich platnosti, a to prostredníctvom ustanovení podobných tým, ktoré sa uplatňujú na rozhodnutia ZINZ a ZIPT, podľa článku 33 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

Taktiež sa do delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 zavádza nový článok 20a, aby sa na rozhodnutia ZICH vzťahovali ustanovenia o právnom režime takýchto rozhodnutí podobné tým, ktoré sú stanovené v článku 34 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 pre rozhodnutia ZINZ a ZIPT.

Záväzné informácie pre clo a colné predpisy

Základné právne aspekty vydávania rozhodnutí ZICH:

1. Colné orgány na základe žiadosti vydávajú rozhodnutia týkajúce sa záväzných informácií o colnej hodnote, v ktorých stanovujú vhodnú metódu určovania colnej hodnoty alebo kritériá a ich uplatňovanie, ktoré sa majú použiť na určenie colnej hodnoty tovaru za osobitných okolností.

2. Takáto žiadosť sa neprijme za týchto okolností:

a) ak držiteľ rozhodnutia týkajúceho sa tovaru za rovnakých okolností určujúcich colnú hodnotupodáva alebo už podal žiadosť na tom istom alebo inom colnom úrade, resp. žiadosť sa podáva alebo bola podaná na jeho účet;
b) ak sa žiadosť netýka zamýšľaného použitia rozhodnutia ZICH ani zamýšľaného použitia colného režimu.

3. Rozhodnutia ZICH sú záväzné iba na účely určenia colnej hodnoty tovaru, a to:a) pre colné orgány vo vzťahu k držiteľovi rozhodnutia, len pokiaľ ide o tovar, pri ktorom sa colné formality ukončili po dni nadobudnutia účinnosti rozhodnutia;b) pre držiteľa rozhodnutia vo vzťahu k colným orgánom len s účinnosťou odo dňa, keď sa mu doručí oznámenie o rozhodnutí alebo sa toto oznámenie považuje za doručené.

4. Rozhodnutia ZICH sú platné počas troch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti rozhodnutia.

5. Na uplatnenie rozhodnutia ZICH v kontexte konkrétneho colného režimu musí byť držiteľ rozhodnutia schopný preukázať, že daný tovar a okolnosti určujúce colnú hodnotu zodpovedajú v každom ohľade okolnostiam opísaným v rozhodnutí.“

Európska Komisia zároveň s cieľom zaistiť prostredníctvom delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 bezproblémovú implementáciu zavedenia rozhodnutí ZICH do colných predpisov, stanovuje vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2015/2447 procesné pravidlá pre rozhodnutia ZICH, a to podľa vzoru pre rozhodnutia ZINZ a ZIPT, ktorý je stanovený existujúcimi procesnými pravidlami vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2015/2447. Aby sa zároveň zaistila čo možno najväčšia konzistentnosť medzi jednotlivými druhmi záväzných informácií, uvedené procesné pravidlá sa zosúlaďujú s procesnými pravidlami týkajúcimi sa rozhodnutí ZINZ a ZIPT. Tieto procesné pravidlá sú stanovené vo Vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2024/1071 z 12. apríla 2024, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2447, pokiaľ ide o rozhodnutia týkajúce sa záväzných informácií v oblasti určovania colnej hodnoty, a ktorým sa zavádza elektronický systém pre záväzné informácie o pôvode a colnej hodnote tovaru.

Vyššie uvedené zmeny colných predpisov sa uplatňujú od 1.decembra 2027. Do uvedeného obdobia bude v zákone 35/2019 Z.z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanovený príslušný útvar Finančnej správy SR, zodpovedný za prijímanie žiadostí a vydávanie rozhodnutí ZICH.

 

Potrebujete poradiť v colnom práve? Kontaktujte nás.

Kontaktujte nás
Kategórie:

Colné právo


Tagy:

colné poradenstvo , colné právo


Publikované:

7. mája 2024

Súvisiace články