Zdielať článok


Facebook Linkedin
„Čistenie“ obchodného registra

 

Zákon č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov prináša okrem iného zmeny v súvislosti postavením konateľov spoločnosti s ručením obmedzením, ako aj v súvislosti so založením spoločnosti s ručením obmedzeným. Uvedená zákonná úprava nadobúda účinnosť od 01.10.2020 a prináša zmeny pre obchodný register.

Prijatú zákonnú úpravu môžeme označiť za rozsiahlejšiu novelu Obchodného zákonníka, nakoľko okrem sprísnenia podmienok ustanovenia štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným a založenia spoločnosti s ručením obmedzeným prináša zmeny aj v oblasti likvidácie obchodných spoločností, zmeny v zapisovaní fyzických osôb a organizačných zložiek podnikov do Obchodného registra, zrušenie spoločnosti pre omeškanie s uložením účtovnej závierky a podobne. O týchto zmenách sme písali v samostatnom článku o Likvidácii obchodných spoločností od 01.10.2020.

Predmetom tohto článku je sprísnenie podmienok na ustanovenie štatutárneho orgánu spoločnosti s ručeným obmedzením a tzv. „čistenie“ obchodného registra.

 

Sprísnenie podmienok na ustanovenie štatutárneho orgánu v s.r.o.

V zmysle tejto zákonnej úpravy dochádza k sprísneniu podmienok na ustanovenie štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným. V zmysle § 133 ods. 2 Obchodného zákonníka konateľom spoločnosti môže byť len fyzická osoba, ktorá nie je v čase vykonania zápisu do obchodného registra ako povinný vedená v registri poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona. Nakoľko sú konatelia tie osoby, ktoré za spoločnosť konajú voči tretím osobám, pričom tieto osoby majú povinnosť  konať s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov, vyžaduje sa, aby išlo o osoby, u ktorých sa možno domnievať, že takúto činnosť budú vykonávať hospodárne a efektívne.

Podľa dôvodovej správy k zákonu č. 390/2019 Z. z. pokiaľ sú tieto osoby vedené v registri poverení na vykonanie exekúcie v rozhodnom čase (t. j. čase ich menovania do funkcie a podania tomu zodpovedajúceho návrhu na zápis zmeny údajov do obchodného registra), možno celkom jasne predpokladať, že neschopnosť hospodárne a efektívne nakladať so svojím vlastným majetkom by mala viesť k záveru, že tieto osoby nemôžu naplniť zákonom vyžadované vlastnosti „odbornej starostlivosti“, najmä hospodárne a efektívne konať za spoločnosť a zaväzovať ju voči tretím osobám.

Osoby voči ktorým sa vedie exekúcia, rovnako budú vylúčení z možnosti založiť spoločnosť s ručením obmedzeným. Uvedená skutočnosť vyplýva z ustanovenia § 105b Obchodného zákonníka. Uvedená zmena úzko súvisí s ustanoveniami Exekučného poriadku, nakoľko podľa ustanovenia § 61c ods. 4 písm. a) a b) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby a nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe sa nepovažujú za bežné právne úkony na účely Exekučného poriadku.

Aplikácia ustanovení Exekučného poriadku

Z uvedeného teda vyplýva, že novela Obchodného zákonníka sleduje aj záujem na účinnej realizácii ustanovení Exekučného poriadku. Napriek tomu musíme si všimnúť, že predkladateľ novely Obchodného zákonník postupuje selektívnym spôsobom, keď takéto obmedzenie kladie iba v prípade právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným. Odôvodnením takéhoto selektívneho postupu môže byť napríklad to, že v praxi práve ide o najčastejšie sa vyskytujúcu právnu formu obchodnej spoločnosti. Pre úplnosť treba dodať, že uvedené obmedzenie sa nachádza v § 105b Obchodného zákonníka, pričom v zmysle tohto ustanovenia spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá je:

  • vedená v zozname daňových dlžníkov podľa osobitného zákona,
  • má evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie podľa osobitného zákona,
  • vedená ako povinný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona.

V prvých dvoch prípadoch existuje určitá výnimka, nakoľko správca dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, môže deliť súhlas aj takejto osobe na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným.

Vyššie uvedené obmedzenie rovnako platí aj v prípade prevodu obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným, t. j. spoločník nemôže previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo inú osobu ani vtedy, ak je ako povinný vedený v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona.

Obchodný register a jeho „čistenie“

Podľa dôvodovej správy k zákonu č. 390/2019 Z. z. hlavnou motiváciou pre navrhnuté riešenie je záujem zabezpečiť efektívnejšie plnenie základnej funkcie obchodného registra, t. j. funkcie informatívnej a funkcie zabezpečenia právnej istoty (dôvery tretích strán v údaje v ňom uvádzané).

Prijatá zákonná úprava má mať za následok očistenie obchodného registra od tzv. „starých právnych foriem“. Intertemporálne ustanovenie § 768s priamo súvisí s novým taxatívnym výpočtom subjektov (numerus clausus subjektov), ktoré sa budú (povinne) zapisovať do obchodného registra a to podľa § 27 ods. 2 Obchodného zákonníka. V prípade pojmu „staré právne formy“ ide predovšetkým o právne formy ako sú národné výbory, obecné podniky, či „hospodárske zariadenia“, ktoré boli do obchodného registra prevzaté ešte z právnej úpravy Hospodárskeho zákonníka a predchádzajúceho podnikového registra.

V zmysle ustanovenia § 768s registrový súd tiež vymaže z Obchodného registra tzv. „mŕtve“ spoločnosti, pričom ide o spoločnosti ktoré si nesplnia povinnosť premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenských korún na euro ani do 1. decembra 2020 alebo podniky zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb, ktoré do 30. septembra 2021 nepotvrdia zapísané údaje v obchodnom registri podľa osobitného zákona alebo nenavrhnú zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri podľa osobitného zákona.

 

Súvisiace články