Zdielať článok


Facebook Linkedin
Čerpanie dovolenky

Dobrý deň, pracujem ako asistentka u nemenovaného podnikateľa už druhý rok. V auguste chcem ísť na dvojtýždňovú dovolenku a zvyšnú časť dovolenky som si plánovala vyčerpať pred vianočnými sviatkami. Môj zamestnávateľ s tým však nesúhlasí a žiada, aby som si v auguste vyčerpala minimálne tri týždne dovolenky, nakoľko on sám je vtedy odcestovaný a nebude ma potrebovať. Príde mi nespravodlivé, že o mojom voľnom čase má v takej miere rozhodovať zamestnávateľ. Má na to zamestnávateľ naozaj nárok? Čitateľka Magda.

Vážená čitateľka,

v zmysle Zákonníka práce určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pokiaľ nepôsobí u zamestnávateľa odborová organizácia, ani zamestnanecká rada, je oprávnený určiť čerpanie dovoleniek zamestnávateľ sám. Zamestnávateľ by mal pri realizácii tohto oprávnenia prihliadať aj na oprávnené záujmy zamestnanca, čo ale neznamená, že musí zamestnancovi vyhovieť a poskytnúť mu dovolenku v ním požadovanom termíne. Dovoľujeme si tiež upozorniť na skutočnosť, že čerpanie dovolenky bez predchádzajúceho súhlasu zamestnávateľa by znamenalo porušenie pracovnej disciplíny, z čoho by mohli byť vyvodené príslušné sankcie.

Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, pokiaľ na ne zamestnancovi vznikol nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca. V tejto súvislosti je potrebné poukázať aj na hromadné čerpanie dovolenky, ktorú môže určiť zamestnávateľ až po dohode so zástupcami zamestnancov a ak je to nevyhnutné z prevádzkových dôvodov. Takto určená dovolenka nesmie presiahnuť obdobie dvoch týždňov, poprípade troch týždňov, pokiaľ ide o vážne prevádzkové dôvody, ktoré sa zamestnancom oznámia najmenej šesť mesiacov vopred.

Pokiaľ sa poskytuje dovolenka zamestnancovi v niekoľkých častiach a nie v plnom rozsahu musí byť aspoň jedna časť dovolenky najmenej dva týždne, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak. V prípade, že zamestnávateľ zmení zamestnancovi čerpanie dovolenky alebo ho z dovolenky odvolá je povinný uhradiť zamestnancovi všetky náklady, ktoré mu týmto konaním vznikli.

Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi aspoň 14 dní vopred, výnimočné v kratšej dobe, pokiaľ s tým súhlasí zamestnanec. Zamestnávateľ zároveň nemôže určiť čerpanie dovolenky na obdobie, keď je zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného pre chorobu alebo úraz, a na obdobie, počas ktorého je zamestnanec na materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke.

Vzhľadom na vyššie uvedené, zamestnávateľ je oprávnený zamestnancovi určiť čerpanie dovolenky, pričom by mal prihliadnuť pri jeho určovaní aj oprávnené záujmy zamestnanca, tzn. vo Vašom prípade zohľadniť dôvody pre ktoré žiadate o dovolenku v danom rozsahu a termíne. V prípade vzniku sporu so zamestnávateľom ohľadom čerpania dovolenky Vám odporúčame, aby ste sa v uvedenej veci obrátili na právnika, ktorý Vám na základe bližšieho oboznámenia sa s prípadom poskytne najvhodnejšie právne riešenie.

Kategórie:

Pracovné právo , Právna poradňa


Tagy:

pracovné právo , pracovný pomer


Publikované:

28. júla 2015

Súvisiace články