Zdielať článok


Facebook Linkedin
Aktuálne informácie o registrácii do registra partnerov verejného sektora

Legislatívny proces

Vládny návrh zákona o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol dňa 25.10.2016 prerokovaný a následnej v III. čítaní schválený na 10. schôdzi NR SR pod uznesením číslo 291. Zákon vyšiel v Zbierke zákonov dňa 29.12.2016 pod číslom 315/2016, pričom tento zákon nadobudol účinnosť dňom 01.02.2017.

Účelom zákona je zavedenie registra partnerov verejného sektora s cieľom legislatívne vymedziť požiadavky na subjekty, s ktorými vstupuje štát, resp. subjekty verejného práva do právnych vzťahov, resp. v rámci ktorých tretia osoba prijíma akékoľvek plnenie vrátane predaja majetku štátu.

 

Úvod

Zákon o registri partnerov č. 315/2016 Z. z. (ďalej len „zákon“) upravuje zriadenie registra partnerov verejného sektora (ďalej len „Register“) vrátane procesného postupu pri zápise, zmene a výmaze údajov do Registra.

Filozofia prijatého zákona predpokladá, že prístup k verejným zdrojom pre prijímateľa verejných zdrojov (tzv. partnera verejného sektora), bude podmienený práve zápisom v zákonom zriadenom Registri, z ktorého budú  zrejmí koneční užívatelia výhod, a súčasne tzv. oprávnená osoba spoluzodpovedná za zapísané údaje, čím má byť posilnená transparentnosť nakladania s verejnými prostriedkami.

Zákon zavádza do právneho poriadku novú terminológiu, keď upravuje definíciu partnera verejného sektora, definíciu oprávnenej osoby a prostredníctvom novely zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu taktiež špecifikuje definíciu konečného užívateľa výhod.  

V neposlednom rade zákon upravuje štandardné registračné konanie, ktorým treba rozumieť konanie o zápise údajov do Registra, zmene zapísaných údajov alebo výmaze údajov zapísaných do Registra, pričom registráciu vykonáva Okresný súd Žilina. Registračné konanie sa koncipuje ako výlučne elektronické konanie, na ktoré sa vzťahuje úprava elektronickej podoby výkonu verejnej moci. Pre prijímateľa verejných zdrojov je podstatnou skutočnosť, že návrh na zápis podáva za partnera verejného sektora výlučne oprávnená osoba, bez ktorej zápis v Registri nie je možné vykonať.

 

Register je sprístupnený verejnosti na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti, do ktorého má verejný prístup každý, t.j. nie len orgán verejnej moci, ale aj podnikateľ a iné osoby, ktoré budú mať záujem na preverení povinne registrovanej osoby.  

 

Kto má povinnosť registrácie?

 

Do Registra má v zmysle Zákona povinnosť sa zapísať partner verejného sektora, ktorý musí byť zapísaný v Registri aspoň po dobu trvania zmluvy, na základe ktorej prijíma prostriedky z verejného zdroja. Možnosť registrácie má taktiež aj osoba, ktorá nie je partnerom verejného sektora, ak o to dobrovoľne požiada. Z uvedeného plynie, že zákon rozlišuje povinnú a dobrovoľnú registráciu osôb, pričom povinná registrácia sa týka výlučne osôb naplňujúcich vymedzenie definície „partnera verejného sektora“.

 

Kto je partner verejného sektora?

 

Partner verejného sektora je ústredným pojmom novoprijatého zákona. Zákon vymedzuje pojem „partner verejného sektora“ niekoľkými definíciami, ktoré obsahujú vymedzenie tohto pojmu, pričom súčasne právna úprava uvádza prípady, pri naplnení ktorých nepôjde o partnera verejnej správy.

Správne pochopenie tohto pojmu je predpokladom k tomu, aby si povinná osoba mohla splniť všetky zákonné povinnosti s cieľom získať plnenie z verejných zdrojov. Posúdenie otázky, či subjekt je partnerom verejného sektora, a teda či má povinnosť zápisu do Registra, je vždy závislé od všetkých aspektov definície partnera verejného sektora. Pri zodpovedaní tejto otázky je potrebné primárne skúmať pozitívne vymedzenie tohto pojmu, a až následne skutočnosť, či tu je alebo nie je okolnosť, ktorá by vylučovala označenie subjektu ako partnera verejného sektora (negatívna definícia). V rámci definície partnera verejného sektora je výslovne vylúčený samotný verejný sektor, t. j. partnerom verejného sektora nemôže byť subjekt verejnej správy.

Pozitívnu definíciu partnera verejného sektora je možné uviesť nasledovne:

(1) Podľa prvej definície je partnerom verejného sektora fyzická alebo právnická osoba, ktorá prijíma finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho účelového fondu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, z rozpočtu obce, z rozpočtu vyššieho územného celku, z európskych štrukturálnych a investičných fondov, od právnickej osoby zriadenej zákonom, od právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, od zdravotnej poisťovne alebo prijíma štátnu pomoc alebo investičnú pomoc.

 (2) Podľa druhej definície je partnerom verejného sektora fyzická alebo právnická osoba, ktorá prijíma plnenie, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku, právnickej osoby zriadenej zákonom alebo od právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, alebo od zdravotnej poisťovne.

Podľa ďalej uvedených definícii je partnerom verejného sektora taktiež fyzická alebo právnická osoba, ktorá:

(3) uzatvára zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa zákona o verejnom obstarávaní,

(4) je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (podľa zákona č. 581/2004 Z. z.),

(5) sa povinne zapisuje do registra podľa zákona č. 581/2004 Z. z.,

(6) na ktorú bola postúpená alebo inak nadobudla pohľadávku voči štátu, štátnemu fondu, verejnoprávnej inštitúcii, obci, vyššiemu územnému celku alebo právnickej osobe zriadenej zákonom, alebo

(7) priamo alebo prostredníctvom ďalších osôb dodáva osobám podľa prvého až piateho bodu tovary alebo služby alebo nadobúda od nich majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva a súčasne vie alebo má vedieť, že ňou poskytované plnenia alebo nadobúdaný majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva súvisia so zmluvou, na základe ktorej partner verejného sektora prijíma finančné prostriedky alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva z verejných zdrojov. Právna úprava rešpektuje tú skutočnosť, že v rámci subdodávateľských vzťahov nie je vždy objektívne možné posúdiť, či je daná vedomosť o tom, či dodanie služby, tovaru alebo stavených prác je realizované v rámci realizácie zákazky z verejných zdrojov, ale to už je otázkou konania s odbornou starostlivosťou, ktoré zákon vyžaduje.

Je možné zhrnúť, že partnerom verejného sektora je fyzická osoba a právnická osoba, ktorá zjednodušene povedané prijíma verejné zdroje vrátane zdrojov z verejného zdravotného poistenia, a to buď priamo alebo sprostredkovane ako subdodávateľ v ktoromkoľvek rade. Do tejto definície spadajú aj fyzické a právnické osoby pôsobiace v sektore pôdohospodárstva, ktoré sú poberateľmi dotácií.

Výnimku budú tvoriť tí prijímatelia, ktorí spadajú do negatívnej definície partnera verejného sektora. Partnerom verejného sektora totiž nie je ten, komu majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000 eur alebo v úhrne neprevyšujúce sumu 250 000 eur v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie; to neplatí, ak výšku štátnej pomoci alebo investičnej pomoci nemožno v čase zápisu do registra určiť.  Partnerom verejného sektora nie je ani ten, kto má jednorazovo nadobudnúť majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva, ktorých všeobecná hodnota úhrnne neprevyšuje sumu 100 000 eur.

Okrem vyššie uvedenej negatívnej definície spočívajúcej v určení finančných limitov zákon negatívne definuje partnerov verejného sektora aj „sektorovo“, a to tak, že za splnenia zákonom stanovených podmienok nie je partnerom verejného sektora osoba, ktorá prevažne pôsobí v neziskovom sektore, banka a pobočka zahraničnej banky, alebo osoba, ktorá prijíma plnenie od zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v zahraničí.

 

Kedy je potrebné vykonať registráciu?

 

Vo vzťahu k vzniku povinnosti podať návrh na zápis partnera verejnej správy do registra zákon rozlišuje niekoľko prípadov, kedy je partner verejného sektora ako povinná osoba povinná podať návrh na zápis do Registra:

Ad 1) Do prvej skupiny môžeme zaradiť fyzické a právnické osoby zapísané v registri konečných užívateľov výhod podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktoré sa automaticky považujú za partnerov verejného sektora zapísaných v Registri podľa tohto zákona.

Do nadobudnutia účinnosti zákona o registri konečných užívateľov výhod boli totiž údaje o konečných užívateľoch výhod hospodárskych subjektov registrované podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, a to v Registri konečných užívateľov výhod vedeného Úradom pre verejné obstarávanie. Ako bolo už vyššie naznačené, všetky subjekty zapísané v registri konečných užívateľov výhod vedenom Úradom pre verejné obstarávanie sú považované za subjekty zapísané do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.

Aj napriek vyššie uvedenej skutočnosti je však partner verejného sektora najneskôr do 31.07.2017 povinný zabezpečiť overenie identifikácie konečného užívateľa výhod podľa zákona o RPVS a podať návrh na zápis za účelom zosúladenia zapísaných údajov. Nesplnenie tejto povinnosti je dôvodom na výmaz partnera verejného sektora z registra podľa zákona o RPVS.

Ad 2) Do druhej skupiny povinných osôb patria fyzické a právnické osoby, ktoré sú účastníkom zmluvy, na základe ktorej dochádza k prijatiu finančných prostriedkov alebo k nadobudnutiu majetku z verejných zdrojov, ktorá bola uzavretá pred účinnosťou tohto zákona, a ktoré spĺňajú podmienky na zápis do registra. Tieto osoby majú povinnosť zabezpečiť svoj zápis do registra, a to v rovnakej lehote, t.j.  do 31.07.2017.

Ad 3) Do tretej skupiny povinných osôb patrí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý je povinný zabezpečiť svoj zápis do Registra najneskôr do 31.07.2017.

Ad 3) Do štvrtej skupiny osôb patria fyzické a právnické osoby, ktoré spĺňajú definíciu partnera verejného sektora, a ktoré sa budú uchádzať o získanie finančných prostriedkov, resp. majetku z verejných zdrojov. Na tieto osoby sa vzťahuje požiadavka registrácie v novozriadenom Registri, a to aspoň po dobu trvania zmluvy alebo iného právneho úkonu, na základe ktorého uvedené osoby prijímajú finančné prostriedky alebo nadobúdajú majetok z verejných zdrojov. V zmysle novej právnej úpravy bude preto prístup k verejným zdrojom podmienený predchádzajúcim zápisom v Registri, pričom nesplnenie tejto podmienky bude mať za následok neposkytnutie verejných zdrojov.

Zabezpečenie registrácie a oprávnená osoba

Zápis partnera verejného sektora sa vykonáva na dobu neurčitú, pričom zákon súčasne požaduje, aby tento zápis trval minimálne po dobu trvania právneho vzťahu (zmluvy) medzi partnerom verejného sektora a subjektom, ktorý reprezentuje štát, územná samospráva či verejnoprávna inštitúcia.

Registrujúcim orgánom v zmysle zákona je Okresný súd Žilina. Návrh na zápis (vrátane návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov a návrh na výmaz zapísaných údajov z Registra) môže podať za partnera verejného sektora výlučne oprávnená osoba, z čoho plynie, že partner verejného sektora nie je oprávnený sám podať návrh na zápis do Registra. Zákon súčasne stanovil okruh subjektov, ktoré môžu plniť úlohy oprávnenej osoby. Oprávnenou osobou môže byť v zmysle zákona výlučne advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor alebo daňový poradca, ktorí majú miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ktorí sa na základe písomnej dohody zaviazali plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

Je preto možné zhrnúť, že partner verejného sektora za účelom vykonania registrácie musí uzavrieť s vybranou oprávnenou osobou dohodu, ktorou splnomocní oprávnenú osobu na vykonanie registrácie, t. j. na podanie návrhu na prvozápis partnera verejného sektora, ako aj na plnenie ďalších povinností oprávnenej osoby vo vzťahu k partnerovi verejného sektora, pričom partner verejného sektora môže mať v Registri zapísanú vždy len jednu oprávnenú osobu. Na dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora sa primerane vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o zmluve o kontrolnej činnosti.

Predmetom zápisu v Registri, a teda zapísanými údajmi týkajúcimi sa partnera verejného sektora, ku ktorým bude mať akákoľvek tretia osoba neobmedzený prístup, budú nasledovné (v závislosti od toho, či je partnerom verejného sektora fyzická alebo právnická osoba):

 1. meno a priezvisko, prípadne názov a obchodné meno partnera verejného sektora,
 2. bydlisko alebo miesto podnikania, prípadne sídlo,
 3. identifikačné číslo, prípadne dátum narodenia,
 4. zoznam konečných užívateľov výhod,
 5. zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora,
 6. údaje o oprávnenej osobe,

Oprávnená osoba podáva návrh výlučne elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky Okresného súdu Žilina prostredníctvom na to určeného elektronického formulára.

V procese registrácie partnera verejného sektora zohráva oprávnená osoba dôležitú úlohu. Oprávnená osoba vykonáva už pri prvozápise do Registra identifikáciu konečného užívateľa výhod a následne pravidelne vykonáva overenie identifikácie konečného užívateľa výhod. Za týmto účelom oprávnená osoba vyhotovuje verifikačný dokument, ktorý je povinnou prílohou  k návrhu na zápis do Registra, ak sa návrh týka konečného užívateľa výhod. Oprávnená osoba je taktiež nositeľom administratívnej, ako aj trestnej zodpovednosti za porušenie zákonom stanovených povinností, nakoľko v zmysle zákona za správnosť údajov zapísaných v Registri, za identifikáciu konečného užívateľa výhod a za overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod zodpovedá nie len partner verejného sektora, ale aj oprávnená osoba zapísaná v Registri.

Kto nemôže plniť úlohy oprávnenej osoby?

Oprávnená osoba nemôže vykonávať úkony oprávnenej osoby podľa zákona, ak:

 • je v tej istej veci zároveň partnerom verejného sektora alebo konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora, pre ktorého má plniť povinnosti oprávnenej osoby,
 • konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora a oprávnenej osoby je tá istá fyzická osoba,
 • má akýkoľvek vzťah k partnerovi verejného sektora alebo k členom jeho orgánov, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä ak je personálne alebo majetkovo prepojená s partnerom verejného sektora.

Partner verejného sektora tak nemôže splnomocniť vyššie uvedené osoby vykonávaním úkonov v zmysle zákona, pričom pri porušení tejto povinnosti môže registrujúci orgán uložiť partnerovi verejného sektora pokutu. Za porušenie uvedeného zákazu je súčasne zodpovedná aj oprávnená osoba, ktorej môže byť uložená pokuta od 10 000,- Eur do 100 000,- Eur.

Sankcie

Zákon s cieľom posilniť jeho reálnu vymáhateľnosť zavádza niekoľko sankčných mechanizmov, ktoré sa týkajú nie len partnera verejného sektora, ale taktiež aj oprávnenej osoby.

Registrujúci orgán uloží partnerovi verejného sektora, alebo osobe, ktorá je štatutárnym orgánom, prípadne každému členovi štatutárneho orgánu partnera verejného sektora pokutu za porušenie nasledujúcich povinností:

 1. uvedenie nepravdivých alebo neúplných údajov o konečnom užívateľovi výhod alebo verejných funkcionároch,
 2. nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v lehote do 60 dní odo dňa, keď k zmene došlo,
 3. porušenie zákazu vykonávania funkcie oprávnenej osoby v zákonom stanovených prípadoch (viď. vyššie).

V prípade, ak registrujúci orgán uloží partnerovi verejného sektora pokutu z dôvodu porušenia povinností uvedených vyššie pod písm. b) a c), pričom táto pokuta nebude v určenej lehote zaplatená, registrujúci orgán vykoná výmaz zapísaného partnera verejného sektora.

Výška pokuty, ktorú uloží registrujúci orgán, sa odvíja od povahy, závažnosti, spôsobu a následkov porušenia povinnosti partnerom verejnej správy, výšku pokuty zákon obmedzuje nasledovne:

 1. partnerovi verejného sektora uloží registrujúci orgán pokutu vo výške hospodárskeho prospechu, ktorý partner verejného sektora získal, pričom ak hospodársky prospech nie je možné získať, uloží registrujúci orgán pokutu od 10 000,- Eur do 1 000 000,- Eur,
 2. osobe, ktorá je štatutárnym orgánom, alebo každému členovi štatutárneho orgánu partnera verejného sektora v čase porušenia povinnosti pokutu od 10 000,- Eur do 100 000,- Eur,

pričom za zaplatenie pokuty touto osobou ručí oprávnená osoba zapísaná v Registri v čase porušenia povinností špecifikovaných vyššie pod písm. a) až c).

Registrujúci orgán uloží pokutu do 10 000,- Eur taktiež konečnému užívateľovi výhod, ak si tento nesplní svoju informačnú povinnosť, spočívajúci v povinnosti oznámiť do 15 dní, odkedy sa dozvedel, že sa stal konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora, partnerovi verejného sektora, že sa stal jeho konečným užívateľom výhod, a oznámenie doručiť aj oprávnenej osobe zapísanej v registri.

Okrem uloženia pokuty je porušenie povinností uvedených v zákone sankcionované taktiež výmazom partnera verejného sektora z registra ako aj dôsledkami rozhodnutia o vylúčení.

Registrujúci orgán rozhodne o výmaze partnera verejného sektora z registra, ak partner verejného sektora hodnoverne nepreukáže, že údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané v registri sú pravdivé a úplné, pričom po právoplatnosti tohto rozhodnutia následne vymaže partnera verejného sektora z Registra a začne konanie o uložení pokuty. Registrujúci orgán rozhodne o výmaze partnera verejného sektora z registra aj v tom prípade, ak registrujúci orgán právoplatne uložil pokutu za nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v zákonom stanovenej lehote alebo za porušenie zákazu vykonávať úkony oprávnenej osoby, ak táto pokuta nebola v lehote určenej súdom zaplatená.

S rozhodnutím o výmaze a rozhodnutím o pokute spája zákon závažné dôsledky, nakoľko tieto rozhodnutia sa považujú za rozhodnutie o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Vylúčenou osobou je v tomto prípade štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu právnickej osoby zapísanej v obchodnom registri, ktorá je partnerom verejného sektora a ktorá bola vymazaná z registra podľa zákona.

Právoplatné rozhodnutie o výmaze partnera verejného sektora (z dôvodu nepreukázania pravdivosti údajov o konečnom užívateľovi výhod) a pokute (z dôvodov nesplnenia povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v zákonom stanovenej lehote alebo za porušenie zákazu vykonávať úkony podľa tohto zákona oprávnenou osobou) bude zároveň zakladať právo štátu odstúpiť od zmluvy. Právo odstúpiť od zmluvy bude mať aj vtedy, ak je partner verejného sektora viac ako 30 dní v omeškaní so splnením povinnosti zabezpečiť zápis novej oprávnenej osoby najneskôr do 30 dní od výmazu vrátane overenia identifikácie konečného užívateľa výhod.

Pri porušení povinností ustanovených zákonom zo strany partnera verejného sektora, resp. oprávnenej osoby štát nebude musieť plniť svoje zmluvné záväzky a nedostane sa do omeškania.  

 

Záver

Zákon o registri partnerov verejného sektora, ktorý je účinný od 01.02.2017, zavádza pre subjekty, ktoré sú prijímateľom prostriedkov z verejných zdrojov (partner verejného sektora) novú povinnosť vo vzťahu k registrácii v registri partnerov verejného sektora. Zápis v registri je totiž novou podmienkou prijatia plnení  z verejných zdrojov, pričom zároveň je jedným z prostriedkov verejnej kontroly nakladania s verejnými zdrojmi.

Nakoľko partner verejného sektora nie je oprávnený podať návrh na zápis do registra samostatne, musí za týmto účelom splnomocniť vybranú osobu, ktorá má oprávnenie vystupovať v postavení oprávnenej osoby a uzavrieť s ňou dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby.

Dôkladná znalosť povinností, ktoré nový zákon ukladá nie len oprávnenej osobe, ale taktiež partnerovi verejného sektora je nevyhnutnosťou, a to z dôvodu zavedených sankčných mechanizmov, ktoré zákon s porušením povinností spája.

 

Z dôvodu, že zápis v registri partnerov verejného sektora je podmienkou prijatia prostriedkov z verejných zdrojov je potrebné, aby fyzické a právnické osoby, ktoré spĺňajú definíciu partnera verejného sektora, uzavreli s oprávnenou osobou, ktorou môže byť okrem iného aj advokát, dohodu, v zmysle ktorej bude možné podať návrh na prvozápis partnera verejného sektora do registra. Záverom upozorňujeme, že vybrané skupiny osôb (okrem iného aj osoby, ktoré už majú uzavretú zmluvu, na základe ktorej prijímajú prostriedky z verejných zdrojov), majú povinnosť splniť si svoju registračnú povinnosť prostredníctvom zvolenej oprávnenej osoby v lehote do 31.07.2017.        

 

Kontakt pre ďalšie informácie

JUDr. Tomáš Pavlovič

a d v o k á t | p a r t n e r

Tel:  +421 908 116 232

E-mail: pavlovic@prosman.sk

Kategórie:

Newsletter


Tagy:

register partnerov verejného sektora , RPVS


Publikované:

5. apríla 2017

Súvisiace články