Zdielať článok


Facebook Linkedin
Register partnerov verejného sektora

Register partnerov verejného sektora
Dňom 1. februára 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Zákon“), ktorým sa zaviedol register partnerov verejného sektora (ďalej len „Register“), s cieľom legislatívne vymedziť požiadavky na subjekty, s ktorými vstupuje štát, resp. subjekty verejného práva, do právnych vzťahov. Filozofia prijatého Zákona v zmysle dôvodovej správy predpokladá, že prístup k verejným zdrojom pre prijímateľa verejných zdrojov – tzv. partnera verejného sektora – bude podmienený zápisom v Registri, ktorý je verejne dostupný na stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.
Partnerom verejného sektora je osoba, ktorá prijíma finančné prostriedky alebo plnenie, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva z verejných zdrojov t. j. okrem iného aj zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu obce, vyššieho územného celku, od právnickej osoby zriadenej zákonom a od ďalších Zákonom stanovených osôb, osoba, ktorá uzatvára zmluvu podľa zákona o verejnom obstarávaní alebo osoba, na ktorú bola postúpená alebo inak nadobudla pohľadávku voči štátu, obci, vyššiemu územnému celku a iných definovaných osôb. Povinnosti v zmysle uvedeného Zákona sa dotýkajú taktiež tej osoby, ktorá priamo alebo prostredníctvom ďalších osôb dodáva osobám uvedeným v predchádzajúcej vete tovary alebo služby, alebo ktorá od nich nadobúda majetok, ak súčasne vie, alebo má vedieť, že ňou poskytované plnenia alebo nadobúdaný majetok súvisia so zmluvou, v zmysle ktorej dochádza k prijatiu plnenia z verejných zdrojov.

Partner verejného sektora musí byť zapísaný v Registri aspoň po dobu trvania zmluvy, na základe ktorej prijíma prostriedky z verejného zdroja, pričom zápis sa vykonáva na dobu neurčitú. Registrujúcim orgánom je Okresný súd Žilina.
Z okruhu osôb, ktoré by inak spadali do definície partnera verejného sektora Zákon vyníma tie subjekty, ktorým majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000 eur alebo v úhrne neprevyšujúce sumu 250 000 eur v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie; to neplatí, ak výšku štátnej pomoci alebo investičnej pomoci nemožno v čase zápisu do registra určiť. Partnerom verejného sektora nie je ani ten, kto má jednorazovo nadobudnúť majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva, ktorých všeobecná hodnota úhrnne neprevyšuje sumu 100 000 eur.

Register čerpá z predchádzajúcej právnej úpravy registra konečných užívateľov výhod, ktorého správcom bol Úrad pre verejné obstarávanie. V zmysle prechodných ustanovení novoprijatého Zákona sa fyzická osoba a právnická osoba zapísané v pôvodnom registri konečných užívateľov výhod považujú za partnera verejného sektora zapísaného v Registri, pričom partner verejného sektora je povinný zabezpečiť overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a zabezpečiť podanie návrhu na zápis do Registra za účelom zosúladenia údajov, a to v lehote najneskôr do 31.07.2017. V rovnakej lehote má povinnosť podať návrh na zápis taktiež osoba, ktorá je účastníkom zmluvy uzavretej pred účinnosťou Zákona, na základe ktorej prijíma prostriedky z verejných zdrojov.
Potreba overenia identifikácie konečného užívateľa výhod predstavuje novú povinnosť pre partnerov verejného sektora, keďže pre zápis údajov do Registra už ďalej nepostačuje jednoduché čestné vyhlásenie, ale je potrebné vykonať podrobnú identifikáciu konečného užívateľa výhod, ktorá bude podložená verifikačným dokumentov.

Návrh na zápis môže partner verejného sektora podať výlučne len prostredníctvom k tomu oprávnenej osoby, ktorou je advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor alebo daňový poradca, ktorí majú miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ktorí sa na základe písomnej dohody zaviazali plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.
Zákon s cieľom posilniť jeho reálnu vymáhateľnosť zavádza taktiež niekoľko sankčných mechanizmov, medzi ktoré je možné zaradiť napríklad uloženie pokuty partnerovi verejného sektora alebo jeho štatutárnemu orgánu, ručenie oprávnenou osobou za zaplatenie pokuty štatutárnym orgánom, alebo rozhodnutie o výmaze partnera verejného sektora z Registra, ktoré sa v Zákonom stanovených prípadoch považuje dokonca za rozhodnutie o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Právoplatné rozhodnutie o výmaze partnera verejného sektora a o pokute bude zároveň v Zákonom stanovených prípadoch zakladať právo štátu odstúpiť od zmluvy. Pri porušení povinností ustanovených Zákonom zo strany partnera verejného sektora štát nebude musieť plniť svoje zmluvné záväzky a nedostane sa do omeškania.

Úzka spolupráca medzi partnerom verejného sektora a oprávnenou osobou je nevyhnutným predpokladom dôkladného plnenia povinností v zmysle Zákona, pričom dôsledná kooperácia medzi týmito osobami je nevyhnutná nie len pri prvozápise partnera verejného registra do Registra, ale počas celého obdobia trvania zápisu. Z dôvodu zavedenia pomerne prísnych sankčných mechanizmov je nevyhnutnosťou dôkladná znalosť povinností v zmysle Zákona, pričom osobám spĺňajúcim definíciu partnera verejného sektora odporúčame potrebu zápisu v Registri, ako aj ostatné povinnosti, vopred konzultovať s oprávnenou osobou.

Kontakt pre ďalšie informácie

JUDr. Tomáš Pavlovič,

a d v o k á t | p a r t n e r

Tel:  +421 908 116 232

E-mail: tomas.pavlovic@ppak.sk

Kategórie:

Novinky


Tagy:

register partnerov verejného sektora , RPVS


Publikované:

5. apríla 2017

Súvisiace články