Zdielať článok


Facebook Linkedin
Prideľovanie zamestnacov z tretích krajín

Prideľovanie štátnych príslušníkov z tretích krajín (ktorými sú štátni príslušníci     krajiny, ktorá nie je členom Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru) na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi je do 31.12.2018 zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o službách zamestnanosti“ v príslušnom gramatickom tvare) výslovne zakázané tak pre zamestnávateľov, rovnako ako aj pre agentúry dočasného zamestnávania. Novelou Zákona o službách zamestnanosti sa však od 01.01.2019 režim prideľovania zamestnancov z tretích krajín výrazne zmení, čím sa viac sprístupní pracovný trh Slovenskej republiky zamestnancom z tretích krajín v súlade so Stratégiou pracovnej mobilitycudzincov v Slovenskej republike, ktorú schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 473 z 10. októbra 2018. Účelom týchto zmien a samotnej stratégie je zefektívniť, urýchliť a spružniť systém vstupu a pobytu príslušníkov tretích krajín na územie Slovenskej republiky za účelom zamestnania najmä v oblasti zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily.

 

V súlade s novelou Zákona o službách zamestnanosti dochádza od 01.01.2019 k uvoľneniu podmienok zamestnávania a dočasného prideľovania štátnych príslušníkov z tretích krajín  tým, že sa agentúram dočasného zamestnávania umožní dočasne prideľovať aj štátnych príslušníkov z tretích krajín k užívateľským zamestnávateľom, avšak za konkrétnych zákonom stanovených podmienok.

Agentúra dočasného zamestnávania môže v zmysle novelizovaného § 21 ods. 4 Zákona o službách zamestnanosti účinného od 01.01.2019 dočasne prideliť na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi aj štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má v zmysle § 21 ods. 1 písm. b) Zákona o službách zamestnanosti udelený prechodný pobytna účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta. Štátni príslušníci z tretích krajín, ktorí majú udelený prechodný pobyt na základe iných dôvodov nemôžu byť naďalej dočasne prideľovaní k užívateľským zamestnávateľom.

Štátny príslušník tretej krajiny s udeleným prechodným pobytom na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta môže byť agentúrou dočasného zamestnania pridelený užívateľskému zamestnávateľovi iba na výkon zamestnania s nedostatkom pracovnej sily v okrese, v ktorom priemerná miera evidovanej nezamestnanosti bola nižšia ako 5 %. V rámci okresu Trnava sa jedná napríklad o nasledovné zamestnania: vodič nákladného motorového vozidla, vodič kamiónu, pomocný pracovník v potravinárstve, atď.

Zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v konkrétnych okresoch vydáva Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny do 31.12.2018 na ročnej báze za predchádzajúci kalendárny rok. Po novele Zákona o službách zamestnanosti s účinnosťou od 01.01.2019 bude Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vydávať a zverejňovať zoznam týchto zamestnaní na štvrťročnej báze najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po príslušnom kalendárnom štvrťroku. Odkazy na aktuálne zoznamy pripíjame nižšie.

Naďalej však budú platiť niektoré obmedzenia. Agentúra dočasného zamestnávania napríklad nesmie prideliť štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý nebude spĺňať vyššie uvedené podmienky v zmysle novelizovaného §21 ods. 4 Zákona o službách zamestnanosti a rovnako zamestnávateľ a ani užívateľský zamestnávateľ nebudú môcť štátneho príslušníka tretej krajiny prideliť na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi. Naviac, agentúra dočasného zamestnávania môže prideľovať štátnych príslušníkov z tretích krajín iba za podmienky, že činnosť vykonáva viac ako 3 roky pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania.

Rovnako ako do 31.12.2018 ani od 01.01.2019 nebude môcť zamestnávateľ zamestnávať z celkového počtu zamestnancov viac ako 30 % štátnych príslušníkov tretích krajín. Po novele Zákona o službách zamestnanosti sa do tohto počtu pri agentúrach dočasného zamestnávania nebudú započítavať štátni príslušníci z tretích krajín, ktorých agentúra dočasného zamestnávania dočasne pridelila na výkon práce k užívateľským zamestnávateľom. Pri užívateľských zamestnávateľoch sa do tohto počtu budú započítavať aj štátni príslušníci z tretích krajín, ktorí sú k užívateľskému zamestnávateľovi dočasne pridelení na výkon práce.

Vyššie popísanými zmenami dochádza v rámci Slovenskej republiky k rozšíreniu možností vstupu štátnych príslušníkov z tretích krajín na trh práce prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania v prípade zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily.

 

Súvisiace články