Plánované zmeny v novele zákona o zájazdoch – COVID-19

13. novembra 2020

Aktualizácia ku dňu 04.11.2020

Plánované-zmeny- v-novele-zákona-o-zájazdoch–COVID-19-prosman-pavlovic

Dňa 04. novembra  2020 parlament schválil novelu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov v súvislosti s ochorením COVID-19.

Novela umožňuje organizáciám cestovného ruchu žiadať Ministerstvo dopravy a výstavby SR o dotáciu podľa údajov z predkrízového roka 2019 v prípade, že organizácii cestovného ruchu hodnota výberu dane za ubytovanie  alebo hodnota výberu členských príspevkov v rokoch 2020 a 2021 nedosiahla hodnotu z roku 2019. Má sa tým zabrániť zániku organizácií cestovného ruchu, ktoré čelia nepriaznivým dôsledkom pandémie ochorenia COVID-19 a s ňou spojených opatrení (uzatvorenie hraníc, povinná karanténa, uzatvorenie prevádzky).

Podnikom v cestovnom ruchu bude udelený finančný príspevok v prípade, že došlo k poklesu tržieb o viac ako 40 %. Príspevok je rátaný vo výške 4 – 10 % z tržieb za každý mesiac, v ktorom podnik zaznamenal pokles tržieb viac ako 40 %.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vytvorí schému štátnej pomoci, ktorú zašle Európskej Komisii na schválenie.

Dňa 29. mája 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 136/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „novela“). Cieľom novely, ktorá bola schválená v zrýchlenom konaní,  bolo zmierniť dopady koronakrízy na cestovné kancelárie, kedy tie nemohli realizovať už zakúpené zájazdy a zároveň neboli schopné cestujúcim vrátiť ich finančné prostriedky, keďže nimi vyplatili zálohy v ubytovacích zariadeniach, u dopravcov a iných poskytovateľov služieb cestovného ruchu.

1. Aktuálny stav

Cestovné kancelárie sú tak podľa uvedenej novely oprávnené navrhnúť zmenu zmluvy, ktorá v sebe zahŕňa zmenu cieľovej destinácie, zmenu dĺžky, druhu pobytu, dátumu atď. Ak cestujúci so zmenou zájazdu nesúhlasí, cestovná kancelária mu vystaví oznámenie o náhradnom zájazde. V prípade, že sa cestovná kancelária s cestujúcim nedohodne na náhradnom zájazde do 31.08.2021, je povinná najneskôr do 14.09.2021 cestujúcemu vrátiť celú zaplatenú sumu. Cestovné kancelárie tak získali viac ako rok na to, aby si usporiadali svoje zmluvné vzťahy s cestujúcimi.

Novela uvádza aj 5 skupín cestujúcich, ktorí sú oprávnení odmietnuť náhradný zájazd do 14 dní od doručenia oznámenia o náhradnom zájazde a cestovná kancelária im tak vráti zaplatenú sumu za zájazd do 14 dní od doručenia oznámenia o odmietnutí náhradného zájazdu. Ide o ľudí nad 65 rokov, tehotné ženy, ľudí, ktorí sa stali nezamestnanými v dôsledku krízy spojenej s vírusom COVID-19, osamelý rodič, ktorému bolo priznané pandemické ošetrovné a SZČO alebo jednoosobové s.r.o., ktorým bol priznaný finančný príspevok na udržanie zamestnanosti v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenej ochorením COVID-19.

2. Rozpor s právom EÚ

Uvedená novela sa však dostala do rozporu so znením Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2302 z 25. novembra 2015 o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných službách, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ a ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/314/EHS (ďalej len „smernica“) a s Odporúčaním Komisie (EÚ) 2020/648 z 13. mája 2020 týkajúceho sa poukazov ponúkaných pasažierom a cestujúcim ako alternatívnu náhradu za zrušené balíky cestovných služieb a dopravné služby v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Európska komisia zaslala Slovenskej republike formálnu výzvu, pretože jej vnútroštátne predpisy porušujú právo EÚ v oblasti práv spotrebiteľov a cestujúcich. Európska komisia počas celej krízy v súvislosti pandémiou zdôrazňuje, „že práva spotrebiteľov platia naďalej aj v súčasnej situácii a vnútroštátne opatrenia na podporu tohto odvetvia ich nesmú obmedziť.“

Problematickým sa stáva práve to, že spotrebiteľom je odobrané právo výberu, či príjmu ponuku o náhradnom zájazde, alebo ju odmietnu a budú mať tak právo na vrátenie ceny zájazdu. Uvedené právo má len kategória 5 vyššie uvedených skupín.

3. Nepriaznivá situácia pretrváva

V dôsledku pretrvávajúcej nepriaznivej situácie v súvislosti s pandémiou spôsobenej ochorením COVID-19 cestovné kancelárie naďalej nedokážu realizovať väčšinu zakúpených zájazdov a ďalšie nepredávajú. Nie je preto vylúčené, že niektoré z nich budú musieť vyhlásiť konkurz, čím sa sťaží cestujúcim právo na vrátenie už vyplatených súm za zájazdy. 

4. Ďalšia novela by mala zohľadniť práva cestujúcich

Ministerstvo hospodárstva SR predložilo predbežnú informáciu k ďalšej novele, ktorá reaguje na výhrady zo strany Európskej Komisie. Predpokladaný termín na začatie pripomienkového konania je november 2020. Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu prostredníctvom podnetov a návrhov do 06.10.2020. Nakoľko tentokrát nepôjde o zrýchlené konanie, účinnosť predpisu sa očakáva v prvom štvrťroku 2021.

Vývoj legislatívneho procesu budeme sledovať a následne Vás o tom budeme informovať.

V prípade potreby poradenstva vo veci, alebo vypracovania potrebnej dokumentácie sa na nás neváhajte obrátiť.

Späť na články

Tagy

Novela Zákonníka práce v súvislosti s očkovaním

17. septembra 2021 | Novinky Pracovné právo

Pripravovaná novela Zákonníka práce v súvislosti s očkovaním - ako plánuje zákonodarca umožniť zamestnávateľom zvýhodnenie pre [...]

Viac

Obchodný register – príchod obchodného registra 21. storočia?

31. augusta 2021 | Obchodné právo Spoločnosti

V priebehu najbližších dvoch rokov chce vláda urýchliť registrové konania v zmysle Návrhu opatrení k efektívnemu fungovaniu obchodného [...]

Viac

Registrácia a využitie ochrannej známky

10. augusta 2021 | Autorské právo Legislatíva Obchodné právo

Ochrana duševného vlastníctva v podobe ochrannej známky - aké práva získa majiteľ ochrannej známky?

Viac