Osvedčovanie podpisov pri zmenách v spoločnosti

10. septembra 2018

Dobrý deň, potreboval by som sa uistiť, v akých prípadoch je potrebné osvedčovať podpisy na rozhodnutí jediného spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) a zároveň by som si Vás dovolil požiadať o informáciu, v akých ďalších prípadoch je osvedčený podpis nutný v súvislosti so zmenami v spoločnosti, pokiaľ sa to dá zosumarizovať. Už sa mi opakovane stalo, že Obchodný register odmietol zapísať zmeny práve z dôvodu, že chýbalo overenie podpisu notárom. Ďakujem.

Osvedčovanie podpisov – spoločnosť s ručením obmedzeným. Foto: www.pixabay.com

Dobrý deň,
v súvislosti s potrebou osvedčenia podpisu notárom na rozhodnutí jediného spoločníka uvádzame nasledovné. Obchodný zákonník vymenúva, ktoré otázky patria do pôsobnosti valného zhromaždenia a v nadväznosti na uvedené stanovuje, pri rozhodovaní o ktorých z daných otázok je potrebné osvedčiť podpis predsedu valného zhromaždenia na zápisnici zo zasadnutia valného zhromaždenia (pokiaľ má spoločnosť viacerých spoločníkov) alebo jediného spoločníka na rozhodnutí. Pokiaľ má spoločnosť jediného spoločníka, tento vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia, a to prostredníctvom rozhodnutí, ktoré musia mať písomnú formu a musia byť podpísané, ak nie je v konkrétnych prípadoch ustanovené zákonom inak. Podľa Obchodného zákonníka musí byť pravosť podpisu jediného spoločníka na rozhodnutí pri výkone funkcie valného zhromaždenia úradne osvedčená pokiaľ ide o: i) rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade, ii) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov, iii) rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy, ak to spoločenská zmluva pripúšťa, iv) rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku, v) pokiaľ valné zhromaždenie rozhoduje o vymenovaní a odvolaní prokuristu, vi) alebo ak sa na zasadnutí
valného zhromaždenia člen orgánu spoločnosti vzdal funkcie.

V tých istých prípadoch je zároveň potrebné osvedčiť podpis predsedu valného zhromaždenia na zápisnici zo zasadnutia valného zhromaždenia.

Na Vašu druhú otázku si dovoľujeme reagovať upozornením na najčastejšie úkony v praxi, pri ktorých sa vyžaduje osvedčený podpis. Osvedčený podpis je potrebný v prípade zmluvy o prevode obchodného podielu, osvedčiť sa musí podpis nadobúdateľa aj prevodcu. Osvedčené podpisy musia byť ďalej aj na zmluve o zriadení záložného práva na obchodný podiel. V prípade návrhu na zápis údajov do obchodného registra sa osvedčuje pravosť podpisu navrhovateľa (resp. splnomocniteľa v prípade zastúpenia na základe plnomocenstva), pričom uvedené sa nevyžaduje pokiaľ sa podanie realizuje elektronickými prostriedkami v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Osvedčený podpis sa vyžaduje aj v prípade, ak sa navrhuje zapísať do obchodného registra údaj, ktorý nevyplýva z inej prílohy (a teda je potrebné čestné vyhlásenie navrhovateľa, v ktorom daný údaj uvedie). Pri splynutí, zlúčení a rozdelení obchodnej spoločnosti sa predkladá k návrhu na zápis údajov do obchodného registra čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa vo vzťahu k stavu spoločnosti (t.j. že spoločnosť nie je v likvidácii, nepôsobia voči nej účinky vyhlásenia konkurzu, a pod.). Zmluva o splynutí alebo zmluva o zlúčení spoločností musí byť vyhotovená vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone. V súvislosti so založením spoločnosti upozorňujeme, že osvedčený podpis sa vyžaduje na spoločenskej zmluve (podpis všetkých spoločníkov), resp. zakladateľskej listine, ďalej na vyhlásení vkladateľa nepeňažného vkladu (nehnuteľnosti). Po novom sa vyžaduje osvedčený podpis aj na podpisovom vzore štatutárneho orgánu spoločnosti, pričom je potrebné podpisový vzor podpísať štatutárom vlastnoručne v prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca alebo povereného zamestnanca obce, pričom takýto podpis nemožno uznať za vlastný.

Dovoľujeme si zároveň upozorniť, že vyššie uvedené nepredstavuje kompletný zoznam úkonov, pri ktorých sa vyžaduje osvedčený podpis. V každom prípade Vám odporúčame vždy pred podaním návrhu na zápis zmien do obchodného registra overiť si, či nedošlo k zmene príslušnej právnej úpravy, nakoľko pri odpovedi na Vašu otázku sme vychádzali z právnej úpravy, platnej a účinnej v čase prípravy tejto odpovede.

Späť na články

Tagy

Uhlíkové hraničné opatrenia

27. januára 2020 | Colné právo Legislatíva

Európska komisia v novom zložení na čele s predsedníčkou Uršulou von der Leyen ohlásila na začiatku svojho funkčného obdobia [...]

Viac

Úvod do presadzovania PDV colnými orgánmi a právny rámec

27. januára 2020 | Colné právo

Práva duševného vlastníctva sú v podmienkach Slovenskej republiky chránené špecifickými inštitútmi zakotvenými priamo [...]

Viac

Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ – aktuálny stav z colnoprávneho pohľadu

21. januára 2020 | Colné právo Novinky

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) vystúpi z EÚ dňa 31. 1. 2020. Návrh dohody [...]

Viac

Novinky

Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ – aktuálny stav z colnoprávneho pohľadu

21. januára 2020

Podmienky uloženia pokuty za eKasu

27. júna 2019

Pohonné látky sa budú označovať nanomarkerom

6. júna 2019

Sme hrdí

Kategórie