Zdielať článok


Facebook Linkedin
Obnovenie plynutia lehôt podľa „lex corona“

Dňa 30.04.2020 sa skončila účinnosť ustanovení zákona č. 62/2020 Z. z. známeho tiež ako „lex korona“, ktorá riešila plynutie lehôt ustanovených právnymi predpismi v súkromnoprávnych vzťahoch na uplatňovanie alebo bránenie práv na súde. Nakoľko k pôvodne očakávanému predĺženiu účinnosti týchto zákonných ustanovení kompetentní zatiaľ nepristúpili, možno konštatovať, že došlo k obnoveniu plynutia týchto lehôt v plnom rozsahu. Opäť je tak potrebné uplatňovať všetky svoje, do úvahy prichádzajúce práva riadne a najmä včas.

Plynutie lehôt

Zákonom č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony schváleným dňa 25.03.2020 došlo v reakcii na mimoriadnu situáciu spôsobenú šírením pandémie COVID – 19 k prerušeniu plynutia hmotnoprávnych aj procesných lehôt. Cieľom zákonodarcu bolo umožniť fyzickým, ako aj právnickým osobám odložiť podávanie žalôb, prípadne iných podaní smerujúcich k uplatneniu ich práv pred súdom do doby, kým skončí mimoriadna situácia spôsobená pandémiou koronavírusu. V zmysle § 1 ods. 1 tohto zákona bolo plynutie lehôt prerušené, v čase odo dňa účinnosti tohto zákona do 30. apríla 2020.

Dátum 30.04.2020 bol aj v zmysle dôvodovej správy k tomuto zákonu stanovený len ako predbežný, s predpokladom následného predĺženia platnosti ustanovení týkajúcich sa prerušenia plynutia lehôt v súkromnoprávnych vzťahoch. Hoci nemožno povedať, že by pandémia na našom území k dnešnému dňu už úplne odznela, pravdepodobne v reakcii na výrazné zlepšenie situácie a dramatický pokles denných prírastkov nových nakazených, nedošlo k spomínanému predĺženiu platnosti ustanovení zákona týkajúcich sa lehôt v súkromnoprávnych vzťahoch.

Vzhľadom na vyššie uvedené tak možno konštatovať, že k 1.5.2020 skončilo obdobie účinnosti spomínaných zákonných ustanovení. Ktokoľvek uvažujúci o uplatnení svojho práva na súde, si opätovne musí ustrážiť plynutie, či už premlčacích alebo prekluzívnych lehôt. Každému, kto doteraz z dôvodu pandémie odkladal uplatnenie svojho práva na súde, preto dôrazne odporúčame urobiť tak čo najskôr a eliminovať tým riziko budúceho neúspech v spore, spôsobeného úspešným vznesením námietky premlčania protistranou.

Rovnako ako hmotnoprávne, opätovne plynú aj procesné lehoty ustanovené zákonom alebo určené súdom na vykonanie procesného úkonu. Hoci súdy, najmä vo vzťahu k vykonávaniu pojednávaní stále fungujú v obmedzenom režime, opätovné plynutie procesných lehôt kladie na strany v konaní požiadavky na ich aktívny prístup a včasné vykonávanie všetkých procesných úkonov. V opačnom prípade účastníkovi konania hrozia všetky zákonom predpokladané riziká spojené s nedodržaním procesnej lehoty. Na neskoro zaslané podanie tak súd, v prípade sudcovskej lehoty nemusí prihliadať, a pokiaľ by bola nedodržaná zákonná lehota (napríklad na podanie odvolania) dokonca ani nesmie prihliadať.

S ohľadom na skutočnosť, že pandémia napriek zlepšeniu situácie stále pretrváva, možno predpokladať, že súdy budú aspoň vo vzťahu k sudcovským lehotám a uplatňovaniu inštitútu koncentrácie konania k účastníkom o čosi zhovievavejšie a pravdepodobne nebudú, napríklad pri zmeškaní procesnej lehoty na zaslanie vyjadrenia, pristupovať hneď k vydávaniu kontumačných rozsudkov. Zdôrazňujeme však, že k uvedenému prístupu nie sú súdy viazané nijakým zákonným či iným právnym predpisom, v žiadnom prípade sa nemožno spoliehať na to, že v prípade zmeškanie procesnej lehoty nenastanú prípadné negatívne dopady s ním spojené.

Záver

Vzhľadom na vyššie uvedené Vás v závere opätovne upozorňujeme, že účinnosť ustanovení pozastavujúcich  plynutie lehôt na uplatňovanie práv v súkromnoprávnych vzťahoch pred súdom sa k 01.05.2020 skončila. Bez ohľadu na pretrvávajúci stav pandémie COVIDU 19 tak opäť treba brať zreteľ na plynutie a dodržiavanie lehôt v plnom rozsahu. V prípade potreby Vám radi zodpovieme na akékoľvek Vaše otázky týkajúce sa témy tejto informácie.

Takisto, naši advokáti a právnici sú pripravení Vám napriek výnimočnej situácii spôsobenej pandémiou COVID-19, poskytnúť akékoľvek rady a právne služby v rámci našej odbornosti a prípadne Vás aj zastúpiť v spore.

 

Kategórie:

Legislatíva


Tagy:

covid-19 , koronavírus , plynutie lehôt


Publikované:

7. mája 2020

Súvisiace články