Zdielať článok


Facebook Linkedin
Nové prijaté opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR

Dňa 24.03.2020 Úrad verejného zdravotníctva SR prijal tri nové opatrenia na základe rokovania Ústredného krízového štábu SR zo dňa 23.03.2020. Účelom týchto opatrení je ochrana zdravia ľudí a predchádzanie úmrtiam. Zvýšenú starostlivosť venoval úrad najmä osobám starším ako 65 rokov ako kategórii osôb, ktoré patria do rizikovej skupiny.

Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2733/2020 zo dňa 24.03.2020 prijal Úrad verejného zdravotníctva opatrenie týkajúce sa uzatvorenia maloobchodných prevádzok, ktoré spadajú pod výnimku maloobchodných prevádzok, ktorých prevádzka sa nezakazuje, každú nedeľu v príslušnom mesiaci za účelom vykonania dezinfekcie týchto prevádzok, tzv. sanitárny deň.

Uvedené opatrenie sa týka nasledovných prevádzok:

 • predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajne potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajne potravín na osobitné lekárske účely,
 • lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok,
 • predajne drogérie,
 • predajne novín a tlačovín,
 • predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie.

Vo všetkých vyššie uvedených prevádzkach je podnikateľ povinný v túto nedeľu vykonať povinnú dezinfekciu priestorov prevádzky.

Opatrenie nadobúda účinnosť odo dňa 25.03.2020 od 00:00 hod., t.j. začiatkom dňa 25.03.2020, a bude platiť až do odvolania.

Nerešpektovanie a porušenie povinnosti uzatvoriť vyššie uvedené prevádzky a/alebo povinnosti vykonať povinnú dezinfekciu prevádzky je správnym deliktom, za ktorého spáchanie môže regionálny úrad verejného zdravotníctva uložiť pokutu až do 20.000,- Eur.

Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2732/2020 zo dňa 24.03.2020 nariadil Úrad verejného zdravotníctva SR zákaz všetkým osobám vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest, napríklad: respirátorom, rúškom, šálom, šatkou a inými pokrývkami). Táto povinnosť začína platiť s účinnosťou odo dňa 25.03.2020 od 00:00 hod., t.j. začiatkom dňa 25.03.2020, a bude platiť až do jej odvolania.

Za porušenie tejto povinnosti môže byť fyzickej osobe regionálnym úradom verejného zdravotníctva uložená pokuta do výšky 1.659,- Eur.

Týmto opatrením zároveň Úrad verejného zdravotníctva SR vyzýva osoby staršie ako 65 rokov, aby obmedzili pohyb vo vonkajšom prostredí len na nevyhnuté prípady, ktorými sú napríklad nákup, návšteva zdravotníckeho zariadenia a im obdobné nevyhnutné prípady.

Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2775/2020 zo dňa 24.03.2020 pozastavil Úrad verejného zdravotníctva SR poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto sociálnej služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby v týchto zariadeniach, ktorými sú:

 • denné stacionáre,
 • zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby,
 • zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby,
 • rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby,
 • špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby,
 • domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby,
 • denné centrá (bývalé „kluby dôchodcov“),
 • zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (bývalé „detské jasle“).

Okrem pozastavenia poskytovania sociálnych služieb vo vyššie uvedených zariadeniach Úrad verejného zdravotníctva SR prikázal verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim.

Tieto opatrenia platia odo dňa 25.03.2020 od 00:00 hod., t.j. začiatkom dňa 25.03.2020, a budú platiť až do odvolania.

Nerešpektovanie a porušenie povinnosti pozastaviť poskytovanie sociálnych služieb vo vyššie uvedených zariadeniach a/alebo dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim je správnym deliktom, za ktorého spáchanie môže regionálny úrad verejného zdravotníctva uložiť pokutu až do 20.000,- Eur.

 

Kategórie:

Legislatíva


Tagy:

covid-19 , koronavírus


Publikované:

25. marca 2020

Súvisiace články